Yardımlaşma İle İlgili Ayetler

"İyilik ve (Allah'ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın Allah'tan korkun; çünkü Allah'ın cezası çetindir " (Maide süresi 2)


"Bütün müminler kardeştir
(Hucurat Suresi / 10)


“Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediği şeyi, din kardeşi için de arzu edip istemedikçe, gerçek anlamda iman etmiş olmaz (Buhârî, Îmân 7; Müslim, Îmân 71–72)

- “Müslüman, Müslümanın kardeşidir Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir (Buharî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr)

- “Kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır Kim bir Müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter (Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr)

- “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız (Müslim, Îmân, 93; Tirmizi, Sıfâtül-Kıyame, 56)

- “Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir (Tirmizî, Îmân, 12; Nesâî, Îmân, 8 93; Tirmizî, Sıfâtul-Kıyâme, 56)

- “Birbirinize buğz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin; ey Allahın kulları, kardeş olun Bir Müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz (Buhârî, Edeb, 57)

- “Müslümanın müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâmı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, dâvete icabet etmek, aksırana “yerhamukellah (Allah sana merhamet etsin) demek (Buhârî, Cenâiz, 2; Müslim, Selâm, 4; İbn Mâce, Cenâiz, 1)

- “Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler Vücudun bir uzvu hasta olduğunda, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar (Müslim, Birr)

- "Kardeşinin uğradığı felâketi sevinçle karşılama! Allah onu rahmetiyle o felâketten kurtarır da seni derde uğratır" (Tirmizî, Kıyâmet, 54)

- Allah bana: Birbirinize karşı öylesine alçak gönüllü olun ki, hiç bir kişi diğerine karşı haddi aşıp zulmetmesin Yine hiç bir kimse, bir başkasına karşı böbürlenip üstünlük taslamasın diye vahyetti" (Müslim, Cennet, 64; Ebû Dâvûd, Edeb, 40; İbni Mâce, Zühd, 16)

- "Birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız, ve hased etmeyiniz Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz Bir müslümanın, din kardeşini üç günden fazla terkedip küs durması helâl değildir" (Buhârî, Edeb, 57, 58, 62; Müslim, Birr, 23, 24, 28, 30–32)

- "Bir müslümanın, din kardeşini üç gün üç geceden fazla terkedip küs durması helâl değildir: İki müslüman karşılaşırlar biri bir tarafa öteki öbür tarafa döner Halbuki o ikisinin en iyisi önce selâm verendir" (Buhârî, Edeb, 62, İsti'zân, 9; Müslim, Birr, 23, 25, 26; Ebû Dâvûd, Edeb, 47; Tirmizî, Birr, 21, 24; İbni Mâce, Mukaddime, 7)

- "Her müslümanın öteki müslümana kanı, ırzı (namusu) ve malı haramdır!" (Müslim, Birr, 32; Tirmizî, Birr)
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst