varoşların lal kadınları


Dr.Şenay Gökbayrak
Çalışma Ortamı Dergisi, Sayı : 65 Yıl : Kasım Aralık 2002
Türkiye’de 1950’li yıllardan itibaren başlayan köyden kente göç olgusu, kentlerde yeterli konut ve istihdam olanaklarının olmaması sonucu, kente yeni gelenlerin kendilerine yaşam alanı olarak kentin tercih edilmeyen nehir yatağı, dağ yamacı gibi alt-yapısı bulunmayan dezavantajlı bölgeleri seçmelerine neden olmuş, böylelikle varoş olgusu ortaya çıkmıştır. Yaşanan ekonomik ve toplumsal sorunlar, bu alanlardaki yoksulluk ve yoksunluğu daha da artırmakta, bu olguların beraberinde getirdiği risklerden ise toplumsal cinsiyet rolleri göz önüne alındığında kadınlar daha fazla etkilenmektedirler. Dolayısıyla varoşlara ilişkin bir risk değerlendirmesi yaptığımızda kadınlar ve çocuklar öncelikli gruplar olarak karşımıza çıkmaktadırlar.
Artan yoksulluk bir yandan kadınlar için mevcut risklerin etkisini daha da artırırken, diğer yandan çeşitli yeni riskleri de beraberinde getirmektedir. Yoksullukla beraber gelen en önemli sorun, beslenme, altyapı yetersizlikleri ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sağlık sorunlarıdır. Türkiye’de yoksulluğun görünümlerini ortaya koyan çalışmalar, bu acı gerçeği büyük bir açıklıkla göz önüne sermektedir1. Bu beraberinde, hane içinde kadına biçilen temel rol olan ev işleri ve çocuk bakımının da zorlaşmasını getirmekte ve böylece kadınlar üzerindeki fizyolojik ve psikolojik yükler ve dolayısıyla riskler artmaktadır.
Yoksulluğa karşı tepkiler ya isyan etme ya da başa çıkma şeklinde belirlenmekte ancak her iki tepki de bir takım riskler taşımaktadır. İsyan, beraberinde şiddet ve toplumsal sorunları getirirken, başa çıkma stratejileri ise yoksulluk bağlamında bir kısır döngü yaratmaktadır. Başa çıkma stratejileri dört ana grup altında toplanmaktadır.2

  • 1.Geçimlik etkinliklere yönelme; gıda üretme, yakacak bulma gibi

  • 2.Tasarruf; öğün sayısını azaltma, daha ucuz mal ve hizmet alma, çocukları okula göndermeme.

  • 3.Hanehalkının büyüklüğünü değiştirme; birden fazla hanenin aynı çatı altında yaşaması.

  • 4.Hanehalkı içinde daha fazla bireyin işgücüne katılması; kadınların ve çocukların çalışması.
 

işin en garip tarafı ise, doğduğun yeri ortamı, seçemiyorsun:(
fakat kadın çok azimli ve başarılı bir varlık bu dünyada....
emeğini, sevgisi tüm aile fertleri ile paylaşacak, hatta çevresine yetişecek kadar güce sahip ve dahası...
 

Süssüzdüler,gösterişsizdiler,pahalı makyaj malzemeleri yoktu fakat mangal gibi yürekleri vardı Varoşların Lal kadınlarının.Yiğittiler,yürekliydiler,Küçük şeylerle mutluydular,sonu gelmez istekleri de yoktu.Küçük mutlulukları onları neşelendirmeye yeterdi.
İrdelenmesi gereken bir konu... Günümüz modern ,çağdaş insanlarında olmayan ,onlarda olan neydi acaba? Teşekkürler Ceylan...
 
Üst