Türkiye'de tarım, Türkiyede yapılan tarım

'Eğitim Merkezi' forumunda HazaN tarafından 22 Ocak 2011 tarihinde açılan konu


 1. Türkiyede yapılan tarım türleri, Türkiyede tarım, Tarımın ekonomideki yeri,

  Türkiye, özellikle Anadolu tarih boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir
  coğrafyadır. Bu uygarlıklarda tarımsal faaliyetler, bölgenin iklim çeşitliliği nedeniyle
  çok çeşitli alanlarda yoğun bir şekilde yapılmıştır. Bu uygarlıkların en önemlileri,
  Asurlar, Hititler, Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar olmuştur.
  Eski bir coğrafya olan Anadolu’da, eski dünyanın ticaret merkezi olmasının da verdiği
  canlılıkla, çok çeşitli tarımsal faaliyetler eski devirlerden beri sürdürülegelmiştir.
  Selçuklular ve osmanlılar döneminde toprakların mülkiyeti devletin olmuş ve
  kullanma hakkı kişilere verilmiştir. Özellikle Osmanlılardaki toprak düzeni, tarımsal
  faaliyetlere önemli ölçüde yön vermiştir. Bu dönemde tarım politikaları, askeri varlığın
  oluşturulması, vergilerin toplanması ve büyük şehirlerin gıda ihtiyacının karşılanması
  amaçlarına hizmet etmiştir.

  Tarım Sektörünün Ekonomideki Önemi
  Tarımın Türkiye ekonomisindeki önemi nisbi olarak azalmış olmakla birlikte, yurtiçi
  gıda gereksiniminin karşılanması, sanayi sektörüne girdi temini, ihracat ve yarattığı
  istihdam olanakları açısından halâ büyük önem taşımaktadır. Cumhuriyetin kurulduğu
  yıl tarım sektörünün GSMH içindeki payı %42.8 iken, 1970’li yıllarda %36.0, 1980
  yılında %25, 1990 yılında %16, 2000 yılında %13.5, 2003 yılında ise %12.6
  düzeyine düşmüştür. Türkiye’de tarım sektörünün GSMH’daki payının giderek
  azalması, sanayileşme ve hizmetler sektörlerinde gelişmeye daha çok önem
  verilmesinin bir sonucudur.

  Tarım sektörü, yapısı gereği işgücüne büyük ölçüde ihtiyaç duymaktadır. Gerçekten
  de tarımsal faaliyet bir yaşam biçimidir. Bu bağlamda, tarımın istihdamdaki payı
  1980’de %50.6 iken, 2003’te %34.3’e gerilemiştir. Tarımda sermaye birikiminin ve
  teknoloji kullanımının artırışıyla, bu oran daha da aşağılara çekilebilecektir.
  Sektörün ülkenin genel ekonomik ve sosyal koşullarına karşı duyarlılığı, sektörel
  büyüme hızında yıllar itibariyle dalgalanmalara neden olmuştur. Tarım sektörü
  1988’de %7.8, 1990’da %6.8, 1998’de %8.4, 2000’de %12.2 ve 2002’de %7.1 pozitif
  büyüme göstermiştir. 1988-2002 dönemindeki ortalama büyüme ise, %1.1’dir.

  Türkiye genel olarak dağlık bir arazi yapısına sahiptir. Türkiye’de arazilerin %55.9’u
  1000 m’nin üstünde yükseltiye ve %62.5’i %15.0’ten daha fazla eğime sahiptir.
  Türkiye Karadeniz üzerinden ve kuzeyden gelen hakim rüzgârların ve bunların
  getirdiği deniz etkisinin altındadır. Ancak deniz etkisi, kuzeydeki ve güneydeki sıra
  dağların denize bakan yamaçlarında kalmaktadır. Bu nedenle Türkiye’nin iklim
  özellikleri ile yeryüzü şekli özellikleri arasında sıkı bir bağ vardır. Türkiye’nin arazi
  yapısı ile buna bağlı olarak değişen iklim özellikleri farklı coğrafi bölgelerin, bunların
  içinde de mikro klimaların oluşumunu mümkün kılmıştır. Türkiye’de arazi kullanımı ile
  coğrafi bölgelerin arazi yapısı ve iklim özellikleri arasında uyumlu bir ilişki söz
  konusudur. Böylece Türkiye’nin nemli bölgelerinde ormancılık, yüksek dağlık ve
  kurak bölgelerinde hayvancılık ve her bölgesinde bitkisel üretim yapılabilmektedir. Bu
  özellik Türkiye’ye farklı ekolojik bölgelerde, o bölgelere özel tarımsal ürünleri üretme
  imkânı vermektedir.
  Türkiye'de sıcaklık, kıyılarda enlem farkına, iç kesimlerde ise denizden uzaklık,
  yükselti, yer şekilleri gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Günlük ve yıllık sıcaklık
  farkları kıyı bölgelerimizde az, iç bölgelerde fazladır. En az yıllık fark Doğu Karadeniz
  kıyılarında görülür (15 - 16°C). En çok yıllık fark ise, Kuzeydoğu Anadolu'dadır
  (Erzurum'da 27°C, Kars'ta 29°C, Ağrı'da 31 °C). Türkiye, genel olarak, Akdeniz
  ikliminin etkisi altındadır. Bu bağlamda, Türkiye genelinde yazlar kurak, kışlar yağışlı
  geçer. Bununla beraber, birbirlerinden belirgin farklarla ayrılabilen üç ana iklim tipi
  görülür. Bunlar, Karadeniz ve Akdeniz iklimleri ile karasal iklimdir.
  Türkiye'de, yıllık ortalama yağış bakımından, bölgeler arasında büyük farklılıklar
  vardır. Bazı bölgelerde ortalama yağış 2500 mm'yi bulurken, bazı bölgelerde 250
  mm'nin altına inmektedir.
   


Yükleniyor...