Türkiye'de İş Kazası Olması Durumunda kim nereye bildirecek?


Türkiye'de İş Kazasında kim nereye bildirecek?
İş kazası bildirimi ve bildirim süreleri
a 4 İş Kazası Durumu
Türkiye'de İş Kazasında neler yapılmalı

(Sosyal Güvenlik Reformundaki son değişikliklere göre)

4/A

4/(A) bendi kapsamında sigortalı sayılanların iş kazasının bildirimi (SSK eski sigortalıları)

İş kazası,

5510 sayılı kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalılar (SSK eski sigortalıları) ile
ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular,
3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu'nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler, harp malûlleri ile
12 Nisan 1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'a göre aylıkları hesaplanarak ödenen veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malûllüğü aylığı bağlanmış olanlar,
sosyal güvenlik destek primine tâbi olanlar ile
Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin iş kazası geçirmeleri halinde işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Sosyal Güvenlik Kurumu'na da üç iş günü içinde,

4/B

4/(B) bendi kapsamında sigortalı sayılan muhtarlar ile bağımsız çalışanların iş kazasının bildirimi (Bağ-Kur eski sigortalıları)

5510 sayılı kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan sigortalılar (Bağ-Kur eski sigortalıları) ile
sosyal güvenlik destek primi ödeyerek kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olan sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde; Sosyal Güvenlik Kurumu'na da kendisi, yakınları veya hak sahipleri tarafından bir ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirimine engel olmadığı günden sonraki üç iş günü içinde (bildirim yapmaya engel durumlarını hekim raporu ile belgelemeleri şarttır),

4/C

4/(C) bendi kapsamındaki sigortalıların (memurların) iş kazasının bildirimi (TC Emekli Sandığı eski sigortalıları)

5510 sayılı kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan sigortalıların (TC Emekli Sandığı eski sigortalıları) iş kazası geçirmeleri halinde ise; bunları çalıştıran işveren tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine veya kendi mevzuatına göre yetkili mercilere derhal ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na da en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde,bildirilmesi gerekmektedir.

Yapılan düzenleme ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nda iş kazalarının iki gün olan bildirim süresi üç iş gününe çıkarılmıştır. Ayrıca, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar. İş kazası ve meslek hastalığı bildirgesinin doğrudan ya da taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. 4/b sigortalısı olarak adlandırılan Bağ-Kur eski sigortalılarının uğradıkları kazanın ayrıca kolluk kuvvetlerine bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır.
 
Üst