Türk Kültürünün Dünya Kültürlerine Etki ve Katkıları Nelerdir

'Ülkeler' forumunda Wish tarafından 16 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. Türk Kültürünün Dünya Kültürlerine Etkileri nelerdir
  Türk Kültürünün Dünya Kültürlerine katkıları

  Türk Kültürünün Dünya Kültürlerine Etki ve Katkıları” konulu kongre, bu yanlışlığın giderilmesi ve Türk kültürünün ne kadar zengin ve güçlü olduğunu göstermesi bakımından büyük önem arz etmektedir

  Prof Dr Mümtaz TURHAN’ın “Kültür Değişmeleri” adlı eserinde de detaylı olarak anlatıldığı gibi, kültürlerin birbirlerini etkilemeleri doğaldır Nitekim Türk kültürü de diğer kültürlerle etkileşimde bulunmuştur Bu süreçte sadece alan taraf olarak kalmamış, diğer kültürleri etkileyerek insanlığın ortak değerlerine büyük katkılarda bulunmuştur

  Türkçe, dünyanın 6 yaygın dili durumundadır ve söylenilenin aksine bilim ve edebiyat dilidir Türkçenin diğer dillere yapmış olduğu etkiyi, Türkçe eserlerin dünya dillerine çevrilmesinde ve Türkçeye karşı duyulan büyük hayranlıkta görmek mümkündür

  Ahmet Yesevî, Ali Şir Nevaî, Fuzulî, Nesimî, Nizamî, Mevlâna, Hacı Bektaş Velî, Yunus Emre, Hatayî, Nasrettin Hoca gibi isimler dünya edebiyatını etkilemişlerdir Günümüzde, dünya dillerinde 12000’e yakın Türkçe kelime yaşamaktadır Araştırmalar Sırpça ve Hırvatçada 8742, Arnavutçada 4078, Ermenicede 4262, Arapçada 1981, Farsçada 2545, Bulgarcada 3500, Rusçada 1700 kelime olduğunu göstermektedir Yine, Fin destanı “Kalevela”da Türkçe kökenli kelimeler bulmak, Avrupalıların 15 yüzyıldan beri Türkçe sözlük ve gramer kitabı yazmaları Türk dilinin zenginliğini ifade etmektedir

  Türk tarihçilerinin araştırmaları dünya tarihine ışık tutmaktadır Bunun en güzel örneğini Kafkas tarihçilerinin, bizim tarihçilerimize atıfta bulunarak kendi tarihlerini yazmalarında görebiliriz

  Türk Milletinin, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde emperyalist güçlere karşı verdiği Millî Mücadele ve Atatürk devrimleri diğer mazlum milletlere örnek olmuştur Gandi ve Nehru gibi devlet adamlarını etkileyen Cumhuriyet Türkiye’si, İslam devletlerine de model teşkil etmektedir

  Gölge oyunumuz Karagöz’ün, Avrupa gölge tiyatrosuna yansımaları, XX Yüzyılda Cezayir, Tunus ve Suriye’de eğlence amacı dışında sömürgeci devletlere karşı halka mücadele ruhu vermek üzere kullanılması gurur vericidir
  Tarihlerinde Türklere büyük yer veren Çinliler, kâğıt yapmayı Türklerden öğrenmişlerdir Ayrıca kültürümüz Çin diline, sanatına, mimarîsine, tıbbına yansımıştır

  Farabî, İbnî Sina, Birunî, Harezmî, Uluğ Bey gibi değerli insanların ilim ve fen alanlarındaki çalışmaları, Orta Çağ karanlığını yaşayan Avrupa’ya ve Araplara ışık tutmuştur

  İlk organ naklini Türk hekimleri gerçekleştirmişlerdir Türk hekim ve eczacıları Afganistan’da tıp fakültesi ve hastane kurmuşlar, çiçek ve kuduz aşılarını burada üretmişlerdir 1937’de de tıp kitabı yazmışlardır

  Türk yapı sanatı, Avrupa’da “Romanesk Mimarî”nin unutulup “Gotik Mimarî”nin kullanılmasına vesile olmuştur Dünyanın değişik yerlerinde de insanları derinden etkileyen Türk mimarîsinin örneklerini görmek mümkündür ( Taç Mahal ve Mimar Sinan’ın eserleri buna en güzel örnektir)

  Türk resim, minyatür ve süslemecilik sanatı da Avrupalı sanatçıları etkilemiş (özellikle Barok resmini) ve dünya müzelerinde yerini almıştır

  Mehter Takımı, Avrupa orkestra ve bandolarına kaynak olmuştur Mozart, Beethoven Haydın bu müzikten esinlenerek besteler yapmışlardır Türk masal, destan ve hikâyeleri de bale, opera vb eserler yazılmasına kaynak olmuştur Türk sanatçıları da dünya çapında eserler vererek dünya müziğinin ve sanatının gelişmesine katkıda bulunmaktadırlar

  Günümüz sporunda güreş, okçuluk, çevgen, binicilik gibi tarihî ve millî sporlarımızın yansımasını görebiliriz
  Türklerin dinî hoşgörüsü, yaşam tarzı, örf, âdet, gelenekleri, törenleri, giyim-kuşamları, dokumacılığı, mutfağı dünya milletlerince tanınmış ve kabul görmüştür Almanlar, esnaf yasalarını hazırlarken Ahîlik kurumundan faydalanmışlardır

  Türk medrese ve vakıf sistemi, kütüphanecilik Avrupa’ya örnek olmuştur Özellikle, medreselerde ilk defa öğrencilere burs verilmesi, medreselerin idarî ve malî özerkliğe kavuşması oldukça önemli gelişmelerdir
  Türk kültürüyle ilgili bilgileri yukarıdakilerle sınırlı tutmak elbette mümkün değildir Bunlar, kongre bildirilerinden yansıyan özet niteliğinde, konunun bazı ana hatlarıdır Bunun böyle olduğu, bildiriler Atatürk Araştırma Merkezi tarafından yayımlandığında daha net bir şekilde görülecektir Millî ve kültürel değerlerimize hizmet eden bu tür kongrelerin daha çok yapılması dileğiyle…
   
Yükleniyor...