Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

'Güncel Bilgiler' forumunda ZeuS tarafından 28 Kasım 2011 tarihinde açılan konu


 1. Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği


  TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ


  • Amaç

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; alıcı ortam olarak toprak kirlenmesinin önlenmesi, kirliliğin giderilmesi, arıtma çamurlarının ve kompostun toprakta kullanımında gerekli tedbirlerin alınması esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde ortaya koymaktır.

  • Kapsam

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, toprak kirliliğine neden olan faaliyetler ile tehlikeli maddeler ve atıkların toprağa deşarjına, atılmasına, sızmasına ve evsel ve kentsel atıksuların arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının ve kompostun; toprağa, bitkiye, hayvana ve insana zarar vermeyecek şekilde, toprakta kontrollü kullanımına ilişkin teknik, idari esasları ve cezai yaptırımları kapsar.

  • Dayanak

  Madde 3 - Bu Yönetmelik 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesi ve 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2 nci ve 9 uncu maddesi gereğince hazırlanmıştır.


  Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğin Ekleri