Polis Meslek Yüksek Okulu Aydın

'Eğitim Merkezi' forumunda Elfida tarafından 7 Ağu 2011 tarihinde açılan konu

 1. Aydın Polis meslek yüksek okulu
  Aydın polis meslek yüksek okulu giriş şartları

  EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
  POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ
  GİRİŞ ŞARTLARI


  Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri; Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olup yapılacak sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere polis meslek eğitimi veren eğitim-öğretim kurumlarımızdır.

  İstanbul/Arnavutköy, İstanbul/Etiler, İzmir/Bornova, Eskişehir, Çankırı, Amasya/Merzifon, Mersin, İstanbul/Adile Sadullah Mermerci, Bilecik ve Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü olmak üzere 10 okulda polis meslek eğitimi verilmektedir. Başvuru zamanı ve şekli POMEMlere giriş sınavına başvurular, Genel Müdürlük tarafından tespit ve ilan edilen tarihler arasında (tespit edilen tarihler bu sayfada ayrıca yayınlanır), İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şube Müdürlüklerine şahsen yapılır. Eksik belge ve posta yolu ile ya da başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.


  Adaylarda aranılacak nitelikler
  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  b) En az dört (4) yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak (herhangi bir öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.),
  c) Sınav tarihi itibariyla askerliğini yapmayan erkekler ile bayan adaylar için 27 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 29 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz ve geçerli sayılmaz.),
  d) Erkekler için 1.67 cm, bayanlar için 1.65 cmden kısa boylu olmamak,
  e) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde aranılan sağlık şartlarını taşımak (Göz hastalıklarında aynı Yönetmeliğin göz hastalıkları A dilimi 1, 2, 3, 4 ve 7 nci maddelerinde aranan şartları taşımak.),
  f) Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak; genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, vcd, teyp kaseti, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat vb. işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak,
  g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,
  h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,
  i) Alkol, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kumar alışkanlığı bulunmamak,
  j) Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 1/8/1999 tarihli ve 23773 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,
  k) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  l) İl Değerlendirme ve Seçme Kurulu tarafından haklarında 8 inci maddenin (d) bendinde belirtilen durumlar hariç, “POMEM öğrenci aday adayı olamaz kararı verilmemiş olmak,
  m) Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki herhangi bir eğitim kurumundan çıkmış veya çıkarılmış olmamak,
  n) Puan türü ve puan alt sınırı Genel Müdürlükçe belirlenecek KPSS puanının üzerinde puan almış olmak (Her sınav döneminde belirlenerek ilan edilir) şartları aranır.
  Başvuru esnasında istenen belgeler
  a) Form dilekçe,
  b) Nüfus cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,
  c) Lisans diploması veya çıkış belgesi fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,
  d) Sınav tarihinde askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge, (Askerliğini yapan adaylardan terhis belgesi istenecek, askerliğini yapmayan adaylardan başvuru anında belge istenmeyecek ancak sınavı kazanmaları halinde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerince kayıt esnasında “Kayıt Olmasında Askerlik Yönünden Sakınca Yoktur ibareli belge istenecektir.)
  e) 25/10/1982 tarihli ve 17849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen hususlara uygun olarak son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,
  f) İkametgah belgesi,
  g) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
  h) Kendisinin ve evli ise eşinin adli sicil belgeleri,
  i) Evli ise evlenme cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,
  j) KPSS sonuç belgesinin fotokopisi veya noterden tasdikli örneği istenir. Belgelerin aslı başvuru sırasında görevliye ibraz edilir. Adaylardan alınan belge fotokopileri görevli tarafından asıllarıyla karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra “Aslı Görüldü ibaresi ile sicil yazılarak imza edilir ve belgelerin aslı adaya geri verilir.
  Ön Değerlendirme ve Mülakat Sınavına Katılacak Adayların Belirlenmesi
  İl Değerlendirme ve seçme kurulunca yapılacak ön değerlendirme işlemleri Adayların ikamet ettiği İl Emniyeti Müdürlüğüne başvuru esnasında istenen belgelerle birlikte belirlenen tarihler arasında başvurmaları gerekmektedir. İl Değerlendirme ve Seçme Kurulunca adaylar bizzat görülerek; fiziki görünüşü, konuşma düzgünlüğü ile Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen hususlara göre değerlendirmesi yapılır. Ön değerlendirme oy çokluğu ile yapılır ve “POMEM öğrenci aday adayı olur veya “POMEM öğrenci aday adayı olamaz şeklinde karar verilir. İl Değerlendirme ve Seçme Kurulu kararına itirazda bulunulamaz

  Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Sınavlarına katılacak adayların belirlenmesi
  Ön değerlendirme sonucuna göre;
  1-Haklarında “POMEM öğrenci aday adayı olur kararı verilenlerin, Başkanlıkça KPSS puanına göre, erkek ve bayan olmak üzere en yüksek puandan başlanarak ayrı ayrı listeleri oluşturulur. O yıl belirlenen kontenjan miktarının erkek ve bayan toplam öğrenci sayısının en fazla üç (3) katı kadar aday mülakat sınavına katılmaya hak kazanır.
  2-Genel Müdürlükçe belirlenen mülakat sınavına girecek ve girmeyecek adayların listeleri tebliğ edilmek üzere İl Emniyet Müdürlüklerine gönderilir. Listeler ilan panolarına asılarak beş (5) gün süreyle ilânen tebliğ edilir.
  3-İl Emniyet Müdürlüklerince sınavlara katılmaya hak kazanan adaylara fotoğraflı sınavlara giriş belgesi düzenlenerek verilir. Bu belge ile adaya sınavlara gireceği yer ve tarih tebliğ edilmiş olur. Mülakat sınavı, Ön değerlendirme sonucunda POMEM öğrenci aday adayı olur kararı verilenlere, belirtilen bölge merkezlerinde yapılır.

  Mülakat sınavında;
  a) Adayların her birinden, Genel Müdürlükçe belirlenecek konuların yazılı olduğu kartlardan birisini çekmeleri istenir ve çektikleri konu ile ilgili konuşma yapmaları sağlanır. Her bir adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için eşit süre verilir. Mülakat sınavında adayların; Konu Hakkında Bilgi Düzeyi, Kendisinden İstenileni Kavrama, Kendine Güven Duyma ve Sözlü İfade Becerisi olmak üzere dört (4) ayrı kritere göre değerlendirmesi yapılır.
  b) Değerlendirme, her bir kriter için 15er puan olmak üzere toplam 60 puan üzerinden yapılır. Komisyon üyelerinden her biri bir kriteri değerlendirir. Adayın mülakat puanı; komisyon üyelerinin vermiş oldukları puanların toplamından oluşur.

  Fiziki Yeterlilik Sınavı
  Fiziki yeterlilik sınavında, adayların fiziksel hareket kabiliyetleri Genel Müdürlükçe belirlenecek alanlara ve kriterlere göre ölçülür. Adayların fiziki yeterlilik puanları, komisyonun ortak kararıyla belirlenir. Adayların fiziki yeterlilik kabiliyetleri 40 puan üzerinden yapılır.

  Başarı Listesinin Düzenlenmesi
  KPSS ve mülakat-fiziki yeterlilik sınavı puanlarının toplamına göre, en yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı başarı sıralaması yapılır. Sıralama sonucu eşitlik olması halinde, önce KPSS puanı fazla olan, onun da eşit olması halinde yaşı küçük olan tercih edilir. Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asil, bu miktarın % 30u kadar aday yedek olarak belirlenir.
  BAŞVURU YERLERİ:

  Müracaat ve Ön Değerlendirme: Adayın ikamet ettiği İl Emniyet Müdürlüğü / Eğitim Şube Müdürlüğü
  Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Sınavı: Adayın ikamet ettiği İle göre belirlenecek Bölge Merkezleri.

  BİLGİ İÇİN:
  EGM Eğitim Dairesi Başkanlığı Necatibey Caddesi No:70 Çankaya/ANKARA ve İl Emniyet Müdürlükleri Eğitim Şube Müdürlükleri.

  İrtibat Telefonları:
  Eğitim Dairesi Başkanlığı POMEM Şube Müdürlüğü: (312) 412 14 62–63–64–66–68


  Detaylı bilgi için TIKLAYIN
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 8 Nis 2012
Yükleniyor...