Osmanlı Devleti’nde siyasal partilerin kurulmasını ve bu partilerin yönetim üzerindeki etkileri


Osmanlı Devleti’nde siyasal partilerin kurulmasını ve bu partilerin yönetim üzerindeki etkileri nelerdir araştırınız.

Türkiye’nin siyasal tarihinde modern anlamda partileşme II. Meşrutiyet döneminde başladı. Ka-nun-ı Esası’de 1909’da yapılan köklü değişikliklerin ardından ilk yasal partiler ortaya çıktı. Bu dönemde partilerin kurulması izne bağlı tutulmuştu. Özellikle 1913 Babıali Baskını’ndan{*) sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti (1913’ten sonra İttihat ve Terakki Fırkası) fiilen tek parti durumuna geldi, bu durum 1918’e değin sürdü. Mondros Mütarekesi’nden sonraki dönemde İstanbul’da çeşitli partiler kurulurken, Anadolu’daki yerel ve ulusal direnişin örgütlenmesinde partilere karşı bir tutum benimsendi. Bunda İttihat ve Terak-ki’nin bıraktığı olumsuz izlerin yanı sıra, kurtuluş mücadelesine ulusal ve bütünsel bir kimlik kazandırma niyeti de önemli rol oynadı. Kurtuluş Savaşı’nın merkezi örgütü olan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti bir dernek olarak kuruldu. Gerçekte siyasal bir kimlik taşıyan bu örgüt, daha sonra Cumhuriyet Halk Fırka-sı’na (CHF) temel oluşturdu.
 
Üst