Nasr Suresi Ne Zaman İndi

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Wish tarafından 10 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Nasr Suresi Ne Zaman İndirildi
  Nasr Suresi Ne Zaman İndirilmiştir
  Nasr suresinin nüzul sebebi


  Müfessirlerin tesbit ve icmaıyla tamamı Medine'de inmiştir.
  Allâme Zemahşerî'ye göre: Bu sûre. Veda Haccı'nda Minâ'da inmiş ve o bakımdan Medine'de indiğine hükmedilmiştir. Yapılan tesbite göre, Tevbe Sûresi'nden sonra inmiş ve bundan sonra başka bir sûre inmemiştir.

  Bu surenin nüzul zamanı ile ilgili rivayetler:

  1- Müslim'in Ebu Bekr ibn Ebi Şeybe, Harun ibn Abdullah ve Abd ibn Humeyd kanalıyla Ubeydullah ibn Abdullah ibn Utbe'den rivayetinde o şöyle anlatıyor:
  İbn Abbâs bana:
  "Ey İbn Utbe, Kur'ân’dan son nazil olan sûreyi biliyor musun?" diye sormuştu. Ben:
  "Evet, Allah'ın nusratı ve fetih geldiğinde..." süresidir." dedim.
  "Doğru söyledin." dedi.
  2- Bu hadisi Neseî de Muhammed ibn İsmail kanalıyla Ubeydullah ibn Abdullah ibn Utbe'den rivayetle tahric etmiştir.
  3- Hafız Ebu Bekr el-Bezzâr ve Beyhakî'nin rivayet ettikleri bir haberde sûrenin nüzul vakti olarak Veda haccındaki teşrik günlerinin ortasındaki gün verilmektedir.
  4- Rivayete göne Hz. Peygamber (sa) bu sûrenin inmesinden sonra 60 gün daha yaşamış ve bu süre içinde hiç güldüğü görülmemiş.
  5- Vahidî ise İbn Abbâs'tan rivayetle Sûrenin, Hz. Peygamber (sa)'in Huneyn Gazvesinden dönüşünde nazil olduğunu ve Sûrenin nüzulünden sonra Hz. Peygamber (sa)'in daha iki sene yaşadığını söyler.
  Buna göre elbette Sûre, Kur'ân'dan son nazil olan değildir
  6- İbn Abbâs'ın "Bütün Kur'ân'dan en son nazil olan sûre "Allah'ın nusratı ve fetih geldiğinde..." süresidir." sözü Taberânî tarafından da rivayet edilmiştir.
  7- Mekke'nin fethi sekizinci yılın ramazanında idi. Bu sure, onuncu yılda indi. Peygamberimiz'in surenin inmesinden sonra yetmiş gün yaşadığı rivayet edilmiştir. Onuncu yılın rabiulevvel ayında vefat etti. Bunun için de Tevdi' (uğurlama) suresi diye anıldı.
  8- Bu sure Mekke'nin fethinden önce inmiştir; Rasulullah (s.a.)'a Mekkelilere karşı kendisine yardım edileceğine, orayı fethedeceğine dair müjdedir. Bunun benzeri de şu ayettir: "Herhalde o Kur'an'ı senin üzerine farz kılan seni dönülecek yere döndürecektir." (Kasas, 28/85). "Allah'ın nusreti ve fetih gelince." sözü, gelecek zamanı ifade etmektedir.
  Buna göre de vukuundan önce Mekke'nin fethinden haber verilmesi, mucize olarak gaibten haber verilmesi olup nübüvvet alâmetlerindendir.
  9- Zahir olan, İbni Ömer'in sözünden hareketle birinci görüştür: Bu sure Veda haccında Mina'da indi. Sonra da: "Bugün sizin dininizi kemâle erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım." (Maide, 5/3) ayeti indi. Bu iki ayetten sonra Peygamber (s.a.) seksen gün yaşadı. Bundan sonra: "Andolsun, size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki..." (Tevbe, 9/128) ayeti indi. Bundan sonra otuzbeş gün yaşadı. Ardından: "Öyle bir günden sakının ki o gün Allah'a döndürüleceksiniz." (Bakara, 2/281) ayeti indi. Ondan sonra yirmi bir gün yaşadı. Mukatil, yedi gün yaşadığını söyledi.
  10- Razi ise doğru kabul edilen görüşün surenin Mekke'nin fethinden önce indiği şeklinde olduğunu söylemiştir

  1-3. "Allah'ın yardımı ve zafer günü gelip, insanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini görünce, Rabbini överek tesbih et; O'ndan bağışlama dile, çünkü O, tevbelerî daima kabul edendir."
   
Yükleniyor...