Namazda Okunan Dualar - Namaz Duaları

'Dualar ve Faziletleri' forumunda Elfida tarafından 14 Haziran 2011 tarihinde açılan konu


 1. Namazda hangi dualar okunur
  Namaz duaları nelerdir
  Namaz duaları

  Fatiha Suresi

  1Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym 2El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn 3Er'Rahmânir-Rahiym 4Mâliki Yevmiddiyn 5Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn 6İhdinassırâtal-müstekıym 7Sıraatalleziyne-en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve leddâlliyn Amin


  1Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla 2Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur 3O, rahmândır ve rahîmdir 4Ceza gününün mâlikidir 5Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız 6Bize doğru yolu göster 7Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!


  Fil Suresi

  1Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshaabil fiyl 2Elem yec'al keydehüm fii tadliyl 3Ve ersele aley him tayran ebâabiyl 4Termiyhim bi hıcâaratim min sicciyl 5Fecealehüm Ke asfim me'küül


  1Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? 2Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? 3Onların üstüne ebâbil kuşlarını gönderdi 4O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu
  5Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi

  Kureyş Suresi

  1Li iylâafi kurayşin 2İlâafihim rihleteş şitâaaai vessayf 3Fel ya'büdüü rabbehâazel beyt 4Ellezii et 'amehüm min cuuın ve âmene hüm min havf
  1Kureyş'e kolaylaştırıldığı, 2Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için, 3Onlar, şu evin Rabbine kulluk etsinlerki, 4Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı


  Maun Suresi

  1Eraeytellezi yükezzibü biddiyn 2Fezâalikellezii yedü'ul yetiym 3Velâa yehuddu alâa ta'aamil miskiyn 4Feveylül lil musalliyn 5Elleziyne hüm an salâatihim sâahüün 6Elleziyne hüm yüraaaa üüne 7Ve yemneuunel mâauun  1Dini yalanlayanı gördün mü? 2İşte o, yetimi itip kakar; 3Yoksulu doyurmaya teşvik etmez; 4Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, 5Onlar namazlarını ciddiye almazlar 6Onlar gösteriş yapanlardır,
  7Ve hayra da mâni olurlar

  Kevser Suresi

  1İnnâa e'taynâakel kevser 2Fesalli li rabbike ven har 3İnne şâanieke hüvel ebter

  1 Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik 2Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes 3Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir


  Kâfirun Suresi

  1Kul yâa eyyühel kâafiruun 2Lâa e'büdü mâa tebüdüün 3Velâa entüm aabidüüne mâa a'büd 4Velâa ene aabidüm mâa abed-tüm 5Velâa entüm aabidüüne mâa e'büd 6Leküm diynüküm veliye diyn


  1De ki: Ey kâfirler! 2Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam 3Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz 4Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim 5Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz 6Sizin dininiz size, benim dinim de banadır


  Nasr Suresi

  1İzâa câaaae nasrullaahi vel fethu 2Ve raeytennâase yedhu-lüüne fii diynillahi efvâacâa 3Fesebbih bihamdi rabbike vesteğfirhü innehüü kâane tevvaâbâa

  1Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği, 2Ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit 3Rabbine hamdederek O'nu tesbih et ve O'ndan mağfiret dile Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir


  Tebbet Suresi

  1Tebbet yedâaa ebiylehebivve tebbe 2Mâa ağnâa anhü mâalü-hüü ve mâa keseb 3Se yaslâa nâaran zâate leheb 4Vemraetühüü hammâaletel hatab 5Fii ciydihâa hablüm mim mesed


  1Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da 2Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi 3O, alevli bir ateşte yanacak 4Odun taşıyıcı olarak karısı da (ateşe girecek) 5Ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde


  İhlas Suresi

  1Kul hüvellâahü ehad 2Ellâahüs samed 3Lem yelid ve lem yüüled 4Velem yeküllehüü küfüven ehad  1De ki: O, Allah birdir 2Allah sameddir 3O, doğurmamış ve doğmamıştır 4Onun hiçbir dengi yoktur


  Felak Suresi


  1Kul euuzü birabbil felak 2Min şerri maa halak 3Ve min şerri ğaasikın izâa vekab 4Ve min şerrin neffâasati fil 'ukad 5Ve min şerri haasidin izâa hased


  1De ki: "Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım, 2Yarattığı şeylerin şerrinden, 3Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 4Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden, 5Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!


  Nas Suresi

  1Kul euuzü birabbinâas 2Melikinnâas 3İlâahinnâas 4Min şerril vesvâasil hannâas 5Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas 6Minel cinneti vennâas


  1De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, 2İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine), 3İnsanların İlâhına 4O sinsi vesvesenin şerrinden, 5O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar 6Gerek cinlerden, gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım!
   


Yükleniyor...