Nafile Namazlar Nelerdir?

'Dini Bilgiler' forumunda Yasemin tarafından 9 Nisan 2013 tarihinde açılan konu


 1. Nafile Namazlar Neler


  Nafile Namazlar, her hangi bir yükümlülüğü olmadan, içten gelerek kılınan namazlara denir. Beş vakit namaza bağlı olan sünnetler, ramazan geceleri kılınan teravih namazları, kuşluk namazları, gece namazları başlıca nafile namazlardır.Allah hepimize önce Farz Namazlarımızı yerine getirmeyi ve Nafile namaz kılmayıda hepimize nasip etsin inşallah.

  İslam dinine göre bu namazlarda büyük sevap ve haseneler bulunmaktadır. Önemli sayılan diğer nafile namazları şunlardır.

  NAFİLE NAMAZLAR

  Allah Teâlâ buyurur ki: Kulum nafileler ile Bana yaklaşır ha yaklaşır ve nihayet öyle bir hâle gelir ki, artık Ben onu severim. Onu sevince de, onun işiten kulağı, gören gözü, tutup yakalayan eli ve yürümesine vasıta olan ayağı olurum. Böylesi bir kul Benden bir şey isterse istediğini mutlaka ona veririm. Bana sığınırsa onu hıfz ve sıyanetim (koruma) altına alırım. (Buhari, Rikak 38)

  Teravih Namazı:
  Rahatlamak, dinlenmek anlamlarına gelen Ramazan ayına mahsus nafile namazdır. Peygamberimiz (s.a.s.) Teravih namazını 8, 12 ve 20 rekat olarak üç defa kıldırmış ve şöyle buyurmuştur: Kim Ramazan teravihini inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek kılarsa geçmiş günahları bağışlanır.

  Teheccüd Namazı:
  Gece namazı demek olan teheccüt, 2, 8 veya 12 rekat olarak kılınabilen kabri aydınlatan, kabir ve cehennem azabından uzaklaştırıcı peygamberimize farz, biz ümmete nafile bir namazdır. (Müslim, Salatü’l-müsafirin 26) Gece namazı çok olanın gündüz yüzü güzel olur!

  İşrak Namazı:
  İşrak namazı, Güneş bir iki mızrak boyu yükseldikten, yani güneş doğduktan kırk-elli dakikalı zaman geçtikten sonra kılınır. Saati olmayan bir kimse, çenesini göğsüne yapıştırarak güneşe bakar, şayet güneşi bu vaziyetteyken göremiyorsa, kerahat vakti çıkmıştır. Bundan sonra artık İşrak namazı kılınabilir. İşrak namazı iki rekatır.

  Kuşluk Namazı:
  Günün bereketli, huzurlu, mutlu olması için kılınan, diğer adı da Duha namazı olan kuşluk namazı 4 veya 12 rekât olarak kılınmasını peygamberimiz tavsiye etmiş ve: Kuşluk vaktinde kim 12 rekâtlık nafile namaz kılarsa Allah ona cennette bir köşk bina edecektir.

  Evvâbin Namazı:
  Tevbe edip Allah’a sığınan manasında Kim akşam namazından sonra kötü bir şey konuşmaksızın altı rekat namaz kılarsa bu kendisi için on senelik ibadete denk kılınır.

  Tahiyyetü’l-Mescid Namazı:
  Mescidlerin selâmlanması ve saygı gösterilmesi manasında olan namaz peygamberimizin Biriniz mescide girdiğinde, oturmadan önce iki rekat namaz kılsın buyurduğu nafile bir namazdır.

  Abdest ve Gusülden Sonra Namaz:
  Peygamberimiz (s.a.s.)Her kim şu benim aldığım gibi abdest alır ve aklından bir şey geçirmeyerek iki rekat namaz kılarsa geçmiş günahları affolunur dediği namazdır.

  Yolculuğa Çıkış ve Yolculuktan Dönüş Namazı:

  Yolculuktan döndükten sonra da yuvasına, eşine, dostuna kavuşturduğu için teşekkür etmek için kılınan, faziletli olan, yolculuğa çıkarken evde, yolculuktan döndükten sonra mescidde kılınması sevap olan peygamberimizin de kıldığı iki rekatlık bir namazdır.

  Hâcet Namazı:

  Kimin Allah’a veya herhangi bir insana ihtiyacı hâsıl olursa önce abdest alsın, abdesti de güzel yapsın, sonra iki rekat namaz kılsın, sonra Allah Teâlâ’ya senada bulunsun, Resulullah’a selat okusun, sonra şu duâyı okusun: Lâ ilâhe illallahu’l-halimü’l-kerim. Sübhanallahi Rabbi’l-arşi’l-azîm. Elhamdu lillâhi rabbi’l-âlemin; Es’elüke mücibâti rahmetike ve azâime mağfiretik: ve’l-ismete min külli zenbin ve’l-ganimete min külli birrin ve’s-selâmete min külli ism. Lâ teda’ li zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ feercteh; velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadayteha. Yâ Erhamer-Rahibin! “Halim, kerim olan Allah’tan başka ilâh yoktur. Arşı Azam’ın Rabbi noksan sıfatlardan münezzehtir. Hamd âlemlerin Rabbine âittir. Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini celbedecek sebepleri hakkımda yaratmamı taleb ediyor, her çeşit günâhtan koruman için yalvarıyor, her çeşit iyilikten zenginlik, her çeşit günâhtan selâmet diliyorum, Rabbim! Affetmediğin hiçbir günâhımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Hangi amelden razı isen onu ver, ey Rahim olan, bana en ziyade rahmet gösteren Rabbim!” (Tirmîzî, salât 348) İhtiyaç namazı da denilen Hâcet namazı dört veya on iki rekat olarak kılınabilir. Dört rek’at olarak kılındığı takdirde birinci rekatında Fâtiha’dan sonra üç Âyetü’l-kürsi, diğer üç rek’atında ise Fâtiha’dan sonra birer kere ihlâs, Felâk ve Nâs sûreleri okunur.

  Namazdan sonra da yukarıda peygamberimiz tarafından öğretilen hâcet duâsını okur ve isteğini Cenâb-ı Hakk’a iletir.
    2. Cevap: Nafile Namazlar

  İstihâre Namazı:
  İstihâre de hayır dilemek, demektir. Farz olan istişare yapıldıktan sonra sünnet olan istihâre de yapılabilir. Biriniz bir iş yapmaya arzu duyduğu zaman, farzlar dışında iki rekat namaz kılsın, sonra şu duâyı okusun: Allahümme innî estehîrüke bi-ılmike ve estakdirüke bi-kudretike ve es'elüke min fadlike'l-azîm. Fe-inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta'lemü ve lâ a'lemü ve ente allâmü'l-ğuyûb. Allahümme in künte ta'lemu enne hâze'l-emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emrî fakdürhü lî ve yessirhü lî. Sümme bârik lî fîh. Ve in künte ta'lemü hâze'l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emrî, fasrifhü annî vasrifnî anhü vakdür li'l-hayre haysü kâne. Sümme ardınî bih./ Ey Allahım! İlmine güvenerek Senden hakkımda hayırlısını istiyorum, gücüme güç katmanı istiyorum. Sınırsız lütfundan bana ihsan etmeni istiyorum. Ben bilmiyorum, ama Sen biliyorsun, ben güç yetiremem ama Sen güç yetirirsin. Ey Allahım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Yok eğer benim dinim, dünyam ve geleceğim için kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Ve hayırlı olan her ne ise Sen onu takdir et ve beni hoşnut ve mutlu eyle!

  Bazı âlimler, istihâre namazını akşam ve sabahın sünnetleriyle kıyaslayarak birinci rekatında Fatiha-Kafirun, ikinci rekâtında Fatiha-İhlâs okunmasını uygun görürler. Namazın sonunda da yukarıda geçen duâ okunur. Abdestli olarak kıbleye yönelerek yatılır. Rüyada beyaz veya yeşil görmesi, niyetindeki şeyi yapmasının hayırlı olacağına, siyah veya kırmızı görmesi de hayır değil şerr (kötülük) getireceğine delâlet eder. Yapılacak iş husunda istenilen işâreti alamayan kimsenin istihâre namazını yedi kere tekrar etmesi gerektiği Hz. Enes’in kaydettiği bir rivâyet göstermektedir. Müslüman, dünya işlerini istişâre ile yapmalı ve istişâre sonucuna âyet ve hadisler gereğince dört elle sarılmalı, daha sonra isterse istihâre de yapmalıdır.

  Tövbe Namazı:

  Peygamberimiz “Bir kul günah işler de sonra kalkıp güzelce abdest alır temizlenir ve iki rekat namaz kılarak Allah’tan bağışlanmak dilerse Allah onu mutlaka affeder” buyurmuş ve arkasından şu âyeti okumuştur: Onlar çirkin bir iş yaptıklarında yada kendilerine zulüm ve haksızlık ettikleri zaman hemen Allah’ı hatırlayıp, günahlarının affedilmesini siterler; zaten günahları Allah’tan başka kim affedebilir ki. Bunlar o günahı bile bile bir daha yapmazlar.

  Tesbih Namazı:
  Mübarek gecelerde kılanan bir namazdır. İbn Abbas ve Ebu Rafi anlatıyor: Rasulullah Abbas’a dediler ki: Ey amcacığım! Sana bir iyilik yapmayayım mı? Sana bağışta bulunmayayım mı? Sana ikram etmeyeyim mi? Sana on hasletin hatırlatmasını yapmayayım mı? Eğer sen bunu yaparsan, Allah senin bütün günahlarını önceki, sonraki, eskisi, yenisi, hataen yapılanı, kasden yapılanı, küçüğünü, büyüğünü, gizlisini, açığını yani hepsini affeder. Bu on haslet şunlardır: Dört rekat namaz kılarsın, her bir rekatte Fatiha suresi ve bir sure okursun. Birinci rekatte kıraati tamamladın mı, ayakta olduğun halde onbeş kere Subhanallahi velhamdulillahi ve lailahe illallahu vallahu ekber diyeceksin. Sonra ruku yapıp, rukuda iken aynı kelimeleri on kere söyleyeceksin. Sonra secde edip secdede iken onları onar kere söyleyeceksin. Sonra başını secdeden kaldıracaksın, onları onar kere söyleyeceksin. Sonra tekrar secde edip aynı şeyleri onar kere söyleyeceksin. Sonra başını kaldırır, bunları on kere daha söylersin. Böylece her bir rekatte bunları yetmişbeş defa söylemiş olursun. Aynı şeyleri dört rekatte yaparsın. Dilersen bu namazı her gün bir kere kıl. Her gün yapamazsan haftada bir kere yap, haftada yapamazsan her ay da bir kere yap. Ayda olmazsa yılda bir kere yap. Yılda da yapamazsan hiç olmazsa ömründe bir kere yap.

  Yağmur Duâsı:

  Bazı rivâyetlerde, yağmur duâsına çıkıldığında peygamberimizin iki rekat namaz kıldırdığı, namazda açıktan okuduğu, namazdan sonra ridasını çıkarıp ters çevirerek giydiği ve kıbleye dönüp ellerini ters döndürüp omuz hizasına kadar kaldırarak duâ ettiği belirtilmiştir.

  Kusûf ve Hüsûf Namazları: Güneş ve Ay tutulması anında kılınan iki rekatlık namazlardır.Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın,duâ edin.

  Musibet Namazı:

  Şiddetli rüzgar, aşırı yağmur, aşırı soğuk ve benzeri durumlarda bunların can ve mal kaybına yol açabilecek doğal âfete dönüşmemesi için duâ etmek ve bu anlamda iki rekat namaz kılmak sevaptır. Peygamberimiz şiddetli bir rüzgar estiğinde iki rekat namaz kılıp şöyle duâ etmiştir: Allahım! Senden rüzgarın en hayırlısını, rüzgarla gönderdiklerinin en hayırlısını isterim, bu rüzgarın kötülüğünden, bu rüzgardakilerin kötülüğünden ve rüzgarla gönderdiğin şeylerin kötülüğünden sana sığınırım.

  Şükür ve Düğün Gecesi Namazı:

  Nimete, bolluğa veya dünya malına kavuştuğunda Allah’a teşekkür niyetiyle kılınan en az iki rekatlık bir namazdır. Düğün gecesi eşlerin birbirlerine huzur ve mutluluk ile kavuştukları için kıldıkları iki rekatlık namaza denir. “Biz sana Kevser’i (büyük bir nimeti) verdik. O halde namaz kıl.