Laboratuvar tahlili tetkiki açıklaması anlamı, Laboratuvar tahlil terimleri

'Türkçe Sözlük' forumunda YAREN tarafından 11 May 2011 tarihinde açılan konu

 1. Laboratuvar tahlilleri,
  Laboratuvar tahlil terimleri,
  Tahlillerdeki kısaltmalar,
  Laboratuvar tahlili tetkiki açıklaması anlamı, tanıtımı, tanımı, nedir, tüm tahliller

  TAHLİLLER ve ANLAMLARI

  A

  ACE (Angiotensin Converting Enzim)
  ACTH (Adrenokortikotropik Hormon)
  Adacık (İsket) Antikoru
  ADA (Adenozin Deaminaz)
  ADH (Anti Diüretik Hormon)
  Adeno***** IgG
  AFP (Alfa Feto Protein)
  Açlık Kan Şekeri (AKŞ)
  Alfa-1 Antitripsin
  Albumin
  Aldolaz
  Aldosteron
  Alfa 1 Antitripsin
  ALA (Amino Levülinik Asit)
  Alkalen Fosfataz
  ALFA HBD
  Alkalen Fosfataz İzoenzim Elektrofarezi
  Aluminyum
  AMA (Anti Mitokondrial Antikor)
  AMA Tip M2
  Amino Asit
  Amfetamin
  Amilaz
  Amip Aranması
  Amip Antikoru
  Amonyak
  ANA (FANA) (Anti Nükleer Antikor)
  ANA (Katitatif)
  ANCA
  c ANCA (Anti Centromer Antikor)
  p ANCA
  Androstenedione
  Angiotensin II
  Apolipoprotein A
  Apolipoprotein B
  ASA (Anti Sperm Antikor)
  Anti Trombosit Antikor
  Anti-ds-DNA (Çift Sarmallı DNA Antikoru)
  Anti HAV (Ig G)
  Anti HAV (Ig M)
  Anti HBc (Ig G)
  Anti HBc (IG M)
  Anti HBe
  HBe Ag
  HBs Ag
  Anti HBs (Ig G)
  Anti Delta (Hepatit D ***** Antikor)
  HIV 1+2
  Anti HCV (Hepatit C ***** Antikor)
  Anti M (Tiroid Mikrozomal Antikor)
  Anti Tiroglobulin
  Antibiyogram
  Antitrombin III
  ACA IgG(Antikardiolipin Ant)
  ACA IgM(Antikardiolipin Ant)
  Asetominofen (Parasetamol)
  ASO
  ASO (Kantitatif)
  ARB (Aside Dirençli Bakteri Arama)
  ARB (Aside Dirençli Bakteri Kültürü)
  Asit Fosfataz (Total)
  Asit Fosfataz (Prostatik)
  Asit Ham Testi

  B

  Bakır
  Balgam Kültürü
  Beta - HCG
  Beta Talasemi ve Hemoglobinopati Taraması
  Bence - Jones
  Beta 2 Mikroglobulin (Kan/İdrar)
  Bilirubin (Total - Direkt)
  Bikarbonat (HCO3)
  Boğaz Kültürü
  Böbrek Taşı Analizi
  Brucella (Rose - Bengal)
  Brucella Aglütinasyonu (Ig M)
  BUN
  Büyüme Hormonu (Growth Hormon)

  C

  CBC (Tam Kan Sayımı)
  C Peptid
  C1 - İnaktivatör
  C3 (Kompleman C3)
  C4 (Kompleman C4)
  CA 125
  CA 15-3
  CA 19-9
  CA 72-4
  Calciyonin
  Calcium
  Campylobacter Kültürü
  Candida Kültürü
  Carbamazepin
  CEA (Karsino Embriyonik Antijen)
  Chlamydia Antijen
  Chlamydia Antikor
  Cilt Kazıntısından Mantar Aranması
  CK (Total Kreatin Kinaz)
  CK-MB
  CMV (Ig G)
  CMV (Ig M)
  Coomb's (Direkt)
  Coomb's (İndirekt)
  Cortizol
  C-Peptid
  Crossmatch
  CRP
  Cryofibrinojen
  Cryoglobulin
  Çinko
  Çinko Sülfat

  D

  D-Dimer
  Delta Antikor
  Deoxypridinolin
  11-Desoxycortizol Compound S
  Demir
  Demir Bağlama Kapasitesi
  Depakin (Valproik Asit)
  Deri Lezyon Kültürü
  DHEA-S (Dehidroepiandrosteron Sülfat)
  Diazepam
  Difenilhidantoin (Epdantoin)
  Digitoxin
  Digoxin
  Direkt Coomb's
  Direkt Gram Boyalı Preparat
  Direkt Strep A Swap Testi
  Direkt Mikroskobik İnceleme
  DNA Content
  DNP Antikoru
  Dopamin
  Dışkı Kültürü
  Dışkıda Gizli Kan
  Dışkıda Amip Aranması
  Dışkıda Parazit Aranması
  Dışkıda pH
  Dışkıda Redüktan Madde
  Dışkıda Rota***** Antijen

  E

  E Vitamini
  Eosinofil Sayımı
  EBV-VCA IgG Antikoru (Ebstein Barre ***** Viral Capsid Antijen IgG Antikoru)
  EBV-VCA IgM (***** Antikoru)
  EBV-EBNA IgG
  EBV-EA Antikor
  Echinococcus IHA (Kist Hidatik)
  Echinococcus (p2) Spesifik IgG
  ENA Antikorları
  Eosinofil (Total)
  Epinefrin
  Epinefrin + Norepinefrin + Dopamin
  Eritropoetin
  Eritrosit Sayımı
  Esbach Protein
  Estradiol (E2)
  Estriol (Total)
  Estriol (Serbest)
  Etosüksimid (Petimit)
  Epdantoin

  F

  Faktör II
  Faktör V (Prokselerin)
  Faktör VII (Prokonvertin)
  Faktör VIII
  Faktör X (Stuart Faktör)
  Faktör XI
  Faktör XII (Hageman Faktör)
  Faktör XIII (Tarama / Üre )
  FANA
  Fenilketonüri Taraması (PKU)
  Fenobarbital (Luminal)
  Fenilalanin
  Fenitoin (Epdantoin)
  Ferritin
  Fetal Hb
  Fibrinojen
  Fibrinektin (Serum-Mayi)
  Folik Asit
  FSH (Folikül Stimülan Hormon)
  Formül Lökosit
  Fosfor
  Fronkül Kültürü
  Fruktozamin
  FT3 (Serbest Triiyodotironin)
  FT4 (Serbest Tiroksin)
  FTA-Ab

  G

  G6PD (Glikoz-6-Fosfat-Dehidrogenaz)
  Gaita Kültürü
  Gaitada Amip
  Gaitada Parazit (Helmint)Yumurtası
  Gaitada Gizli Kan
  Gaitada Redüktan Madde
  Gaitada Yağ
  Gaitada pH
  Gaitanın Mikroskobik İncelenmesi
  Gama GT (Glutamil Transferaz)
  Gastrin
  Gebelik Testi
  Gentamisin
  Globulin
  Glukoz Tolerans Testi
  Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz
  Gliadin Antikoru (IgA)
  Gliadin Antikoru (IgG)
  Glomerular Bazal Membran Antikor
  Glukohemoglobin (HB A1c)
  Glikoz
  Glikozaminoglikan
  Göz Kültürü
  Gruber - Widal
  Growth Hormon

  H

  17 Hidroxyprogesteron
  5 HIAA (Hidroksiindol Asetik Asit)
  Ham Testi
  Haptoglobulin
  HDL Kolesterol
  Helicobacter pylori Tarama Testi
  Hemotokrit
  Hemoglobin
  HbA1c (Glukohemoglobin)
  HbA2
  Hemoglobin Elektroforezi
  Hemogram (Hb,Htc,Lök,Erit)
  HAV IgG
  HAV IgM
  HBV DNA (Hepatit B Viral DNA)
  HBs Antijeni (HBsAg)
  HBe Antijeni (HBeAg)
  Hepatit C Antikoru (Anti-HCV)
  HCV Tip Tayini
  Herpes***** Tip 6 IgG
  Heterofil Antikor (Paul Bunnel)
  HIV (1+2) Antikor+ HIV P 24 Antijen
  Hidroksiprolin
  HLA-DR
  HLA B-27
  HLA B-7
  HLA-DR
  HPL (Human Plasental Laktojen)
  HSV Tip 1 IgG
  HSV Tip 1 IgM
  HSV Tip 2 IgG
  HSV Tip 2 IgM
  HSV Tip 6 IgG
  HVA (Homovanilik Asit)

  I

  Isıya Rezistan Alkalen Fosfataz
  ICA (Islet Cell Antikoru)
  İdrarda Gebelik Testi
  İdrar Kültürü ve Koloni Sayımı
  İdrar Tahlili (Tam)
  İdrarda Amino Asit
  İdrarda Koch Basili Arama
  İdrarda Mikroalbumin
  İdrarda Üre
  İdrarda VMA
  İmmun Elektroforez (İdrar)
  IgA
  IgD
  IgE
  IgG
  IgG Altgrup 1
  IgG Altgrup 2
  IgG Altgrup 3
  IgG Altgrup 4
  Ig M
  İmmunkomplex (C1q)
  İndirekt Coomb's
  İnhalant Allerjenler
  İnsülin
  İnsülin Antikoru
  İyonize Kalsiyum

  J

  JO-1 Antikorları

  K

  17-Ketosteroid (İdrar 24 saat)
  Kabakulak (Mumps) IgG
  Kabakulak IgM
  Kalsitonin
  Kalsiyum
  Kalın Damla
  Kan Grubu ve Rh
  Kan Kültürü
  Kan Sayımı (Hb,Htc,Lök,Ert)
  Kan Sayımı (18 parametre)
  Kanama Zamanı
  Kanda Plazmodium Aranması
  Kandida Kültürü
  Kappa Hafif Zincir (İdrar)
  Karbamazepin (Tegratol)
  Karsino Embriyonik Antijen (CEA)
  Kızamık (Rubeola) IgG
  Kızamık (Rubeola) IgM
  Kinidin
  Kist Hidatik (Echinococcus) Spesifik IgE
  Klamidia Antijeni
  Klamidia Antikoru
  Klonazepem (Rivotrol)
  Koch Basili Aranması (Teksifle)
  Kolesterol HDL
  Kolesterol LDL
  Kolesterol Total
  Klor
  Kompleman (C3 ve C4)
  Koproporfirin (İdrar)
  Kortizol
  Kortizol Serbest (İdrar)
  Kreatinin
  Kreatinin Klerens
  Kurşun
  Kültür

  L

  Laktik Asit
  Lamda Hafif Zincir
  Lamotrigine
  Latex
  LD-1 İzoenzim
  LDH
  LDH İzoenzim Elektroforezi
  LDL Kolesterol
  LE Hücresi
  LH
  Lipaz
  Lipid Elektroforezi
  Lipoprotein (a)
  Listeria Grup Aglütinasyonu
  Lityum
  Lizozim
  Lökosit Alkalen Fosfaraz
  Lökosit Formülü
  Lökosit Sayımı
  Lupus Antikoagülan Tarama Testi
  Lyme Screen (IgG+IgM)

  M

  Magnezyum
  Mantar Kültürü
  Mantar Direkt Mikroskopisi
  M-2 Tip Antimitokondrial Antikor
  Metanefrin
  Methemoglobin
  Mikroalbuminüri
  Mitokondrial Antikor
  Monoklonal Antikor (Her ilave)
  MPO-ANCA (p-ANCA)
  Monospot Test
  Mumps (Kabakulak) IgG
  Mumps (Kabakulak) IgM
  Mycoplasma (Üregenital Myc)

  N

  Neisser Boyalı Preparat
  Neonatal TSH
  Nasal Smear
  N-Asetil Glukoz Aminidaz (NAG)
  Nazofarenks Kültürü
  Norepinefrin İdrar
  Norepinefrin Plazma
  Normetanefrin (İdrar)
  NDT (Üçlü Test) (E3,AFP,Beta HCG)

  O

  Oksalat
  Osmolalite
  Osmotik Frajilite
  Oral Glikoz Tolerans Testi
  Osteokalsin

  P

  Parathormon (PTH)
  Parietral Hücre Antikoru
  Parsiyel Tromboplastin Zamanı (PTT)
  Parvo***** B-19 IgG Antikor
  Parvo***** B-19 IgM Antikor
  PTT(Parsiyel Tromboplastin Zamanı)
  Paul Bunnel
  Periferik Yayma
  Phenobarbital (Luminal)
  Phenitoin (Epdantoin)
  Pıhtılaşma Zamanı
  Piruvat
  Piruvat Kinaz
  Plazma Renin Aktivitesi
  Porfibilinojen (İdrar)
  Potasyum
  Prealbumin
  Pridonilin
  Primidon (Mysolin)
  Progesteron
  Prokainamid
  Prolaktin
  PSA (Prostat Spesifik Antijen) Sensitif
  PSA (Serbest/Total)
  PAS (Prostatik Asit Fosfataz)
  Protein C
  Protein S
  Ptoteinüri Taraması
  Protein Elektroforezi
  Protein (Total)
  Protrombin Zamanı (PT)
  Pseudokolinesteraz (Asetilkolinesteraz)
  Pü Kültürü

  R

  Renin
  Retikülkosit Sayımı
  Retinol Binding Protein
  Rivalta
  RNP Antikorları
  Romotoid Faktör (LATEX)
  Romotoid Faktör (Latex) "Kantitatif"
  Rose Bengal
  RPR (VDRLKart Test)
  RSV Ig G
  RSV Ig M
  Rubella IgG (Kızamıkçık)
  Rubella IgM
  Rubeola IgG (Kızamık)
  Rubeola IgM

  S

  Salmonella Grup Aglütinasyonu
  Scl-70 Antikorları
  Sedimantasyon
  Semen Kültürü
  Seruloplazmin
  SGOT
  SGPT
  Sickling Testi
  Siklosporin
  Sitrik Asit
  Soğuk Aglütinasyon
  Sodyum
  Smooth Muscle Antikor
  Sperm Antikoru (ASA)
  Sperm (Semen) Kültürü
  Spermogram
  SS-A (Anti Ro) Antikorları
  SS-B (Anti La) Antikorları
  Strep-A Swap Test
  Spesifik IgE

  T

  T3 (Total)
  T4 (Total)
  T3 (Serbest)
  T4 (Serbest)
  Tam Kan Sayımı (4 Parametre)
  Tam Kan Sayımı (18 parametre)
  Tam İdrar Analizi
  Teksifle ARB Aranması
  Testosteron (Serbest)
  Testosteron (Total)
  Tifo Aglütinasyonu (Gruber-Widal)
  Timol Bulanıklık Testi
  TGB (Tiroksin Bağlayıcı Globulin)
  Tiroglobulin (Tg)
  Tiroid Peroksidaz Antikoru
  Tiroksin Bağlayıcı Globulin
  TSH
  Toksoplasma Ig G
  Toksoplasma Ig M
  Total Asit Fosfataz
  Total Eozinofili
  Total Kolesterol
  TPHA (Kantitatif)
  Total Lipit
  Total Protein
  Transferrin
  Trigliserit
  Trikomonas Direkt Mikroskobisi
  Trombosit Sayımı
  Tüberküloz Kültürü

  Ü

  Üçlü Test (E3,AFP,Beta HCG)
  Üre
  Üretral Akıntı Kültürü
  Ürik Asit
  Üroplasma Ürealiyticum Kültürü

  V

  Vajinal Kültür
  Valproik Asit
  VMA (Vanil Mandelik Asit)
  Varicella Zoster IgG
  Varicella Zoster IgM
  VDRL
  Vitamin A (Retinol)
  Vitamin B-12
  Vitamin D3 (25-OH Kolekasiferol)
  Vitamin E (Tokoferol)
  Vitamin C (Askorbik Asit)
  Vitamin D1 (25-OH2)
  Vitamin D3 (1-25 OH2)
  VLDL Kolesterol

  W

  Weil-Felix Testi
  Weinberg Testi
   
Yükleniyor...