Kıyamet alemetleri

Kıyamet Alametleri
i Mahmud Sami Ramazanoğlu (K.S)
İbn Ömer (r.a.)'dan rivayete göre Nebî (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır:

"Mümin bir kişi - kendisine haram olan bir kan bulaşmadıkça - daima dininden mülhem olduğu genişlik içindedir."

İzahı:

Müminin dininden mülhem olduğu hakikat, Cenab-ı Hakk'ın tevbekar kullarının tevbelerini kabul buyurarak büyük küçük günahlarını marifet buyurmasıdır. Ancak şirkten sonra en büyük günah olan katl-i nefs (adam öldürmek) başka. Kanı hürmete şayan müminin bir mümine kanı bulaşırsa artık dini, hayatı o kimseyi sıkar. Afv-ı ilahiden ümitsiz yaşar demektir.

* * *

İbn Mes'ud (r.a.)'dan rivayete göre, Nebi (s.a.s.)'in şöyle buyurduğunu işittim demiştir.

"Kendileri hayatta bulunup da kıyametin koptuğu zamana erişen kimseler insanların şerirlerindendir."

Müslim'in de Abdullah b. Mes'ud (r.a.)'dan rivayetine göre Rasûl-i Ekrem (s.a.s.): "Kıyamet ancak insanların şerirleri üzerine kopacaktır." buyurmuştur.

* * *

Ebu Hüreyre (r.a.)'dan bir rivayete göre de: "La ilahe illallah diyen hiçbir kişiye kıyamet kopmayacaktır." buyurulmuştur.

Bu rivayetlerin delaletlerine göre kıyamet ancak, kafirler, münafıklar, şerirler üzerine kopacaktır. Salih müminler tamamıyla ölmüş bulunacaklardır. Nitekim Ebu Hüreyre (r.a.)'dan yine bir rivayette:

"Kıyametin tekarrubu zamanında Allah Teâlâ latif bir rüzgar gönderecek ve gönlünde zerre kadar imanı olan hiçbir kimseyi bırakmayıp ruhunu kabzedecek." buyurulmuştur.

* * *

BİR SUAL:

Rasûl-i Ekrem (s.a.s.) "Ümmetimden bir taife kıyamet kopuncaya kadar Hakk üzerinde sebat edeceklerdir." buyurmuştur. Bu haber kıyamet koparken bir kısım müminlerin de hayatta bulunacaklarını ifade etmez mi?

CEVAP:

Yukarıdaki hadisler umum ifade ettiğinden Sahihayn'deki rivayetler tahsis olunmuştur. Binaenaleyh kıyamet koparken halkın çoğu müşrik, münafık olacaktır. Mümin az bulunacak demektir.

Bir rivayete göre Rasûl-i Ekrem (s.a.s) buyurmuştur ki: "Kıyametin yaklaşması alameti şunlardır; Zaman tekarrüb ve tevali eder. Yıllar ay, aylar gün, günler de saat gibi hızla gelir geçer. Cenab-ı Allah'a kulluk, hayırperverlik azalır, hercümerç çoğalır." Ashab-ı Kiram:

Hercümerç nedir? diye sormuşlar. Rasûl-i Ekrem de iki kerre:

Katl, katl, buyurmuştur.

Ebu Musa el-Eş'arî'den gelen rivayette de: "Ulemanın ve dini bilgilerin zevali ile cehlin şayi olması da kıyametin tekarrübü alametlerinden olarak bildirilmiştir.

Kaynak: Altınoluk Dergisi Mart 1987
 
Üst