John Stuart Mill Hayatı ve Eserleri Hakkında BilgiJohn Stuart Mill

Doğum 1806 Pentonville/Londra/İngiltere
Ölüm 1873 Avignon/Fransa
John Stuart Mill, İngiliz filozof (1806 - 1873 )

HAYATI
John Stuart Mill, klasik düşüncelerin yayılmaya başladığı dönemde yetişen ekonomistlerden biri olan James Mill'in oğludur. John S. Mill 1806 yılında Londra'da James Mill’in ilk oğlu olarak doğmuştur. James Mill , oğlu John Stuart Mill'i küçük yaşta insan üstü bir eğitime tabi tutmuş , 10 yaşına kadar felsefe ve sosyal bilimler öğrenen John S. Mill, 14 yaşında zamanının iktisat bilimini bilen bir kimse haline gelmiştir. Küçük yaşta felsefe ve ekonomi ile ilgili yayın yapmaya başlamış ve 1848’te yani D.Ricardo’nun aynı adı taşıyan yapıtından 30 yıl sonra Principles of Political Economy (Ekonomi Biliminin İlkeleri ) adlı yapıtını yayınlamıştır.

GÖRÜŞLERİ VE İLKELERİ
John S. Mill hayatının birinci yarısı bireyci iken , ikinci yarısında sosyalizme doğru kaymıştır . Ancak , kişi özgürlüğüne bağlılığını hiçbir zaman bırakmamıştır . Onun sosyalizmi liberal bir sosyalizm olarak nitelendirilebilir . Bu yüzden kendisini ekonomik düşünceler tarihinde kararsız bir ekonomist olarak niteleyenleride görebiliriz . John S. Mill’in aldığı eğitiminde etkisi ile faydacı ( Utilitarist ) felsefeye bağlı kalmış ; Ancak , Saint Simon ve August Comte onun bakış açısının genişlemesinde etkili olmuşlardır . 1848’de yayınlanan ve daha sonra çeşitli baskılarıda yapılan Priciples of Political Economy ( Ekonomi Biliminin İlkeleri ) adlı yapıtı uzun yıllar İngiliz Üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur .

JOHN S. MİLL’İN SOSYAL ISLAHAT PROGRAMI

Gelir bölüşümündeki eşitsizliklere değinerek önerdiği sosyal ıslahat programı daha çok sosyalist düşüncelere özgü bir nitelik taşımaktadır . John S. Mill bu programda ; ücret sisteminin üretim kooperatifleri ile ikame edilmesine , arazi rantının vergilerle sosyalize edilmesine , miras hakkını sınırlandırarak servet bölüşümündeki eşitsizliğin kaldırılmasını önermektedir .

JOHN S. MILL’İN İKTİSADİ DÜŞÜNCELERİ
John S. Mill kendisinden önceki klasikler gibi ferdiyetçidir; yaşamının ikinci yarısında sosyalizme’e kaymasına rağmen ferdiyetçi kalmıştır. Ona göre insanların temel gereksinimleri her yerde aynıdır. Bütün insanlar için geçerli ekonomik ilkeler vardır.Örneğin , her insan iyiyi arar.Fenalıktan kaçar, zengin olmak ister. Bu eğilim ferdiyetçiliğin esasıdır . Fertlerin kendi çıkarlarına göre hareket etmeleri , başkalarının zararına çalışmaları demek değildir.Kişi çıkarını en iyi biçimde sağlayacağına göre gideceği yolun seçimi kendisine bırakmalıdır. ‘’ Bırakın Yapsınlar ! ‘’ ilkesi pratik bir ilkedir. John S. Mill , R. Malthus’un nüfus teorisinin bazı düşüncelerine esas olarak almıştır. Ona göre, işçiler nüfus artışını hızlandırmakla sefaletlerini bizzat kendileri hazırlamaktadır. Bu görüşü özgürlük ilkesinden vazgeçerek, fakirler arasında evlenmelerin yasaklanmasını isteyecek kadar ileri götürmüştür.Aynı zamanda John S. Mill kendisinden önceki fiyat teorisini bazı bakımlardan tamamlayan düşünceler ileri sürmüştür. Ona göre, piyasa fiyatı arz ve talebe göre oluşur; başka açıdan, piyasa fiyatı arz ve talebi etkileyen en önemli öğelerden biridir. Daha sonra, John S. Mill, emek arz talebine göre piyasada oluşan ücret haddinin işçinin asgari geçim haddine eşit olan emek maliyetine eşitleneceğini açıklamıştır. Bu açıklamada ücretlerin teşekkülüne işçiler tarafından veya kanuni hiçbir müdahalenin bulunmadığı varsayılmaktadır .

ÜNLÜ SÖZLERİ
* İnsanlar kötülük yaparlar ; arzuları çok şiddetli olduğu için değil , vicdanları zayıf olduğu için .

* Bir uygarlığın seviyesini ölçmek isterseniz , derhal kadının hayat şartlarına bakın .

* Bir kişinin özgürlüğüne karışmak , sadece başkasına zarar vermesini engellemek içinse doğrudur .

* Memnun bir domuz olmaktansa , memnun olmayan bir insan olmak daha iyidir ; memnun bir aptal olmaktansa , memnun olmayan bir Sokrates olmak daha iyidir . Ama aptal ya da domuz farklı bir görüşteler ise , bu , onların , meselenin sadece bir yanını bildiklerinden ileri gelmektedir. Diğer taraf ise meselenin iki yanınıda biliyor .

* Toplumun bütün isteklerini karşılayabilecek tek hükümet biçimi , bütün halkın yönetime katıldığı hükümettir ; en küçük kamu görevine olsun katılım yararlıdır ; her alandaki katılma , toplumun genel gelişme düzeyinin elverdiği ölçüde geniş olmalıdır . Bir tek küçük kentten daha büyük bir toplumda , kamu işlerine herkes kişi olarak katılayamayacağı için , bundan mükemmel bir hükümetin ideal türünün temsili hükümet olacağı sonucu çıkarmaktadır .

BAŞLICA ESERLERİ
* On Liberty : Representative Government : The Subjection of Women , London : Oxford University Press , Geoffrey Cumberlege , 1912 - 1952 .

* Utilitarianism ( Oskar Piest, ed ) , Indianapolis , Bobbs - Merrill , 1957 .

* Principles of Political Economy , New York , D. Appleton and Company, 1909 .

* Essays on Ethics , Religion and Society , Toronto : University of Toronto Press , 1969 .

* On Liberty ( C. V. Shields, ed. ) , Indianapolis, Bobbs - Merrill , 1956 .

* Nature and Utility of Religion , Indianapolis , Bobbs-Merrill , 1958 .

* Dissertations and Discussions : Political , Philosophical and Historical , London : Longmans , Green , Reader and Dyer , 1867 .

* Essays on Politics and Culture , Garden City , N. Y. Doubleday , 1962 .

* Essays on Economics and Society ( J. M. Robson , ed. ) , Toronto: University of Toronto , 1967 .

* Considerations on Representative Government , New York , Henry Holt and Co. 1874 .

* Essays on Equality , Law and Education ( J. M. Robson, ed. ) , Toronto: Buffalo : University of Toronto Press, 1984 .
 
Üst