Jeoloji Terimleri Sözlüğü

Jeoloji Terimleri,
jeoloji terimleri sözlüğü ingilizce türkçe,
jeoloji terimler sözlüğü


Abyssal facies
Derin deniz fasiyesi


Abyssal plain
Deniz tabanı


Abyssal sediment
Derin deniz çökeli


Acidic Rock
Asidik Kayaç


Acoustic exploration
Akustik arama


Active fault
Aktif fay


Aegean Sea
Ege Denizi


Aerial Photogrammetry
Hava Fotogrametrisi


Aerial photography
Hava fotoğrafcılığı


Aftershock
Artçı Sarsıntı


Aging
Yaşlanma


Alkali Basalt
Alkali Bazalt


Allochthonous
Allokton


Alluvial Fan
Alüviyal Yelpaze


Alluvial Plain(Goemorphology)
Alüviyal Ova(Jeomorfoloji)


Alluvial Soil
Alüviyal Zemin


Alpine Orogeny
Alpin Orojenezi


Alteration of Strata
Katmanların Ardalanması


Aluminum Ore
Alüminyum Cevheri


Alunite
Alünit


Amount of Sediment
Çökel Miktarı


Amphibole
Amfibol


Amphibolite
Amfibolit


Analytical Photogrammetry
Analitik Fotogrametri


Andesite
Andezit

Anomaly
Anomali


Anthracite
Taşkömürü


Anticline
Antiklinal


Antimony
Antimon


Antimony Deposit
Antimon Yatakları


Antimony Ore

Antimon Cevheri Apatite

Apatit


Aquifer
Akifer


Aral Sea

Aral Denizi


Arch Dam

Kemer Baraj


Arid Region

Kurak Bölgeler


Asbestos
Asbest


Aseismic Design
Depreme Dayanıklı Tasarım


Ash
Kül


Australia

Avustralya


Austria
Avusturya


Autochthonous
Otokton


Axial Load
Eksensel Yük


Axial Stress
Eksensel GerilmeBarite
Barit


Barite Deposite
Barit Yatağı


Basalt
Bazalt


Basaltic Magma

Bazaltik Magma


Basaltic Rocks

Bazaltik Kayaçlar


Base line survey
Baz hattı ölçümü


Base line (survey)
Baz hattı (topografya)


Basement layer

Alt katman


Basic Rocks

Bazik Kayaçlar


Basin(Geomorphology)

Havza(Jeomorfoloji)


Bathymetry
Batimetri


Bauxite
Boksit


Bay

Körfez


Beach erosion
Kıyı erozyonu


Bed material
Yatak malzemesi


Bedload transport
Yatak yükü taşınması


Bearing Capacity
Taşıma Kapasitesi


Benefication of Ore
Cevher Değerlendirmesi


Benthic Foraminifera

Bentik Foraminiferler


Beryllium

Berilyum


Biostratigraphy

Biyostratigrafi


Biotite

Biyotit


Bizmuth

Bizmut


Bituminous Coal

Bitümlü Kömür


Black Sea

Karadeniz


Blast Hole

Patlatma Deliği


Blasting Supplies

Patlatma Malzemesi


Blasting(Explosion)

Patlatma


Block movement

Blok hareketi


Block structure(geology)

Blok yapısı (jeoloji)


Boehmite

Böhmit


Borate Mineral

Borat Minerali


Borate(Salt)

Borat(Tuz)


Borax

Boraks


Borehole

Sondaj kuyusu


Boron

Bor


Bottom sediment survey

Alt çökelti ölçümü


Bouguer anomaly

Bouguer anomalisi


Brazil

Brezilya


Buried structure

Gömülü yapı


Buttress dam

Payandalı barajCadaster (map)
Kadastro (harita)


Cadastral survey

Kadastro etütleri


Calc-alcaline rock

Kalk-alkalen kayaç


Calc-alkali rock series

Kalk alkali kayaç serisi


Calcite

Kalsit


Calculation of ore reserves

Cevher rezervlerinin hesabı


Cambrian period

Kambriyen dönem


Canada

Kanada


Cap rock

Örtü kayaç


Carbon

Karbon


Carbonate mineral

Karbonatlı mineraller


Carbonate rock

Karbonatlı kayaçlar


Carbonate (salt)

Karbonat (tuz)


Carboniferous period

Karbonifer dönemi


Casing pipe

Sondaj borusu


Caspian Sea

Hazar Denizi


Catastrophe

Katastrof


Catchment area

Kaptaj sahası


Cave

Mağara


Cenozoic era

Senozoik çağ


Centrifugal pump

Merkezkaç pompa


Chalcopyrite

Kalkopirit


Channel flow

Kanal akışı


Chloride

Klorür


Chlorine

Klor


Chlorite (mineral)

Klorit (mineral)


Chromate

Kromat


Chromite

Kromit


Chromium

Krom


Chromium ore

Krom cevheri


Civil engineering

İnşaat mühendisliği


Clastic rock

Klastik kayaç


Clastic sediment

Klastik çökel


Clay

Kil


Clay deposit

Kil yatakları


Clay mineral

Kil mineralleri


Clayey soil (engineering)

Killi zemin


Claypan

Kil tabakası


Claystone

Kiltaşı


Clinoptilolite

Klinoptilolit


Coal

Kömür


Coal deposit

Kömür yatakları


Coal field

Kömür havzası


Coal gas

Kömür gazı


Coal liquefaction

Kömür sıvılaştırma


Coal mine

Kömür madeni


Coal mining

Kömür madenciliği


Coal rank

Kömürleşme derecesi


Coal seam

Kömür damarı


Coal structure

Kömür yapısı


Coastal area

Sahil alanı


Coastal landform

Kıyı arazi formu


Coastal morphology

Kıyı morfolojisi


Coke

Kok


Compression

Sıkıştırma


Compression ratio

Sıkıştırma oranı


Compression test

Basma deneyi


Compressive strength

Basınç dayanımı


Compressive stress

Basma gerilmesi


Concrete dam

Beton baraj


Conglomerate

Konglomera


Contact metamorphic rock

Kontakt metamorfik kayaç


Contact metamorphism

Kontakt metamorfizma


Contact metasomatic deposit

Kontakt metasomatik çökelti


Contact metasomatism

Kontakt metasomatizma


Continental facies

Karasal fasiyes


Continental margin

Kıta kenarı


Continental rise

Kara yükselmesi


Continental shelf

Kıta sahanlığı


Copper

Bakır


Copper deposit

Bakır yatakları


Copper mine

Bakır madeni


Copper ore

Bakır cevheri


Country rock (mining)

Anakaya (madencilik)


Cross section

Enine kesit


Crude oil

Ham petrol


Crustal movement

Kabuk hareketi


Crustal strain

Kabuk şekil değiştirmesi


Crustal stress

Kabuk gerilmesi


Crustal structure

Kabuk yapısı


Crystal morphology

Kristal morfolojisi


Crystalline schist

Kristalen şist


Cyprus

KıbrısDacite
Dasit


Dam

Baraj


Dam site

Baraj alanı


Darcy's law

Darcy kanunu


Deep drilling well

Derin sondaj kuyusu


Deep well

Derin kuyu


Deltaic sediment

Delta çökeli


Denmark

Danimarka


Deposit valuation

Cevher yatağı değerlendirmesi


Deposited silt

Çökelmiş silt


Desulfurization

Kükürt giderme


Devonian period

Devoniyen dönem


Diagenesis

Diyajenez


Diamond

Elmas


Digital image

Sayısal görüntü


Dike

Dayk


Dinosaur

Dinazor


Diorite

Diyorit


Directional drilling

Yönlü delme


Directional well

Yönlü kuyu


Disaster prevention

Afet önleme


Disseminated deposit

Saçılımlı cevher yatakları


Dissolution

Çözünme


Dolerite

Dolerit


Dolomite

Dolomit


Dolomitization

Dolomitleşme


Drainage

Drenaj


Drainage area

Drenaj alanı


Drainage canal

Drenaj kanalı


Drainage discharge

Drenaj boşaltımı


Drawdown (water level)

Düşüm (su düzeyi)


Drift (mining)

Galeri (madencilik)


Drilling

Sondaj


Drilling mud

Sondaj çamuru


Drilling parameter

Sondaj parametreleri


Drilling rate

Sondaj hızı


Drought

Kuraklık


Dry season (climate)

Kurak mevsim


Dust control

Toz kontrolü
 
Jeoloji Terimleri Sözlüğü

Earth crust

Yer kabuğu


Earth dam

Toprak baraj


Earth pressure

Toprak basıncı


Earth pressure distribution

Toprak basıncı dağılımı


Earth (the globe)

Yerküresi


Earthquake

Deprem


Earthquake acceleration
Deprem ivmesi


Earthquake catalog

Deprem katalogları


Earthquake fault

Deprem fayı


Earthquake load

Deprem yükü


Earthquake motion

Deprem hareketi


Earthquake precursor

Deprem habercisi


Earthquake prediction

Deprem tahmini


Earthquake resistance

Deprem dayanımı


Earthquake response

Depreme tepki


Earthquake risk

Deprem riski


Earthquake source model

Deprem kaynak modeli


Earthquake source parameter

Deprem kaynak parametresi


Earthquake warning

Deprem uyarısı


East Germany

Doğu Almanya


East Mediterranean Sea

Doğu Akdeniz


Eastern Europe

Doğu Avrupa


Ecosystem

Ekosistem


Egypt

Mısır


Electrical exploration

Elektriksel ölçme yöntemiyle arama


Electrical resistivity

Özdirenç


Electromagnetic exploration

Elektromanyetik ölçme yöntemiyle arama


Energy resource

Enerji kaynakları


Engineering geological survey

Mühendislik jeolojisi etüdü


Enhanced oil recovery

Geliştirilmiş petrol üretimi


Environment

Çevre


Environmental conservation

Çevre korunması


Environmental damage

Çevresel zarar


Environmental effect

Çevre etkisi


Environmental impact

Çevresel etki


Environmental impact assessment

Çevresel etkinin değerlendirmesi


Environmental pollution

Çevre kirliliği


Environmental pollution control

Çevre kirliliği kontrolü


Environmental quality

Çevre kalitesi


Environmental quality index

Çevre kalitesi indeksi


Environmental quality standard

Çevre kalitesi standardı


Eocene epoch

Eosen evre


Epicenter

Episantr


Epigenetic

Farklı zamanda oluşan


Erosion

Erozyon


Eruptive activity

Eruptiv aktivite


Estimated reserves

Tahmini rezervler


Evaporation

Buharlaşma


Evaporation rate

Buharlaşma hızı


Evaporite
Evaporitler


Evapotranspiration

Evapotranspirasyon


Excavation

Kazım


Exploration (ore deposit)

Arama (maden yatakları)Facies analysis

Fasiyes analizi


Fault

Fay


Faulting

Faylanma


Feldspar

Feldspar


Ferromagnetism

Ferromanyetizma


Fill dam

Dolgu baraj


Flood control

Taşkın kontrolü


Flood forecasting

Taşkın tahmini


Flood frequency

Taşkın sıklığı


Flood plain

Taşkın havzası


Flood prevention

Taşkın önleme


Flotation

Flotasyon


Fluid inclusion

Sıvı kapanımı


Fluorescence

Floresans


Fluorite

Florit


Fluorite deposit

Florit yatakları


Fluvial facies

Akarsu fasiyesi


Fluvial sediment

Akarsu çökeli


Focal mechanism

Odak mekanizması


Fold

Kıvrım


Folding

Kıvrılma


Foraminifera

Foraminifera


Formation damage

Formasyon hasarı


Fossil

Fosil


Fossil facies

Fosil fasiyesi


Fracture

Kırılma


France

Fransa


Friction coefficient

Sürtünme katsayısıGabbro
Gabro


Galena

Galenit


Gas reservoir

Gaz yatakları


Gastropoda

Gastropoda


Geobarometer

Jeobarometre


Geoaccumulation index

Jeoakümülasyon indeksi


Geodetic coordinate

Jeodezik koordinat


Geochemistry

Jeokimya


Geodetic line

Jeodezik çizgi


Geodetic satellite

Jeodezi uydusu


Geodetic survey

Jeodezi


Geographic information system

Coğrafi bilgi sistemi


Geoid

Jeoid


Geologic column

Jeolojik kolon


Geologic map

Jeolojik harita


Geologic process

Jeolojik süreç


Geologic time

Jeolojik zaman


Geological history

Jeolojik tarihçe


Geological province

Jeolojik alan


Geological sample

Jeolojik numune


Geological structure

Jeolojik yapı


Geological survey

Jeolojik inceleme


Geology

Jeoloji


Geomagnetic field

Jeomanyetik alan


Geomagnetic variation

Jeomanyetik değişim


Geomagnetism

Jeomanyetizma


Geomorphic element

Jeomorfik öğeler


Geomorphology

Jeomorfoloji


Geophysical exploration

Jeofiziksel arama


Geophysical logging

Jeofizik log


Geophysics

Jeofizik


Geopotential

Jeopotansiyel


Geosyncline

Jeosenklinal


Geotechnical fabric

Jeoteknik örgü


Geotechnics

Jeoteknik


Geotextile

Jeotekstil


Geothermal development

Jeotermal gelişim


Geothermal energy

Jeotermal enerji


Geothermal field

Jeotermal alan


Geothermal power generation

Jeotermal enerji üretimi


Geothermal well

Jeotermal kuyu


Geothermic

Jeotermik


Geothermometer

Jeotermometre


Germany

Almanya


Gibbsite

Jipsit


Glacial landform

Buzul arazi şekilleri


Glaciation

Buzullaşma


Glacier

Buzul


Gold

Altın


Gold bearing quartz vein

Altın içeren kuvars damar


Gold deposit

Altın yatağı


Gold mine

Altın madeni


Gondwana land

Gondwana kıtası


GPS (positioning)

GPS (konumlama)


Graben

Graben


Grade of ore

Cevher tenörü


Gradient

Gradyent


Grading (ranking)

Derecelendirme


Grain size analysis

Dane boyu analizi


Granite

Granit


Granitic magma

Granitik magma


Granitic rocks

Granitik kayaçlar


Granodiorite

Granodiyorit


Granulite facies

Granülit fasiyez


Graphite

Grafit


Gravity

Yerçekimi


Gravity anomaly

Yerçekimi anomalisi


Gravity dam

Ağırlık barajı


Gravity exploration

Yerçekimi ölçme yöntemiyle arama


Greece

Yunanistan


Ground water flow

Yeraltı suyu akımı


Ground water level

Taban suyu seviyesi


Ground water pollution

Yeraltı suyu kirliliği


Ground water pressure

Taban suyu basıncı


Ground water recharge

Yeraltı suyu girdisi


Ground water runoff

Yeraltı suyu kaçağı


Groundwater

Yeraltı suyu


Grounwater storage

Taban suyu deposu


Gypsum

Alçı taşı
 
Jeoloji Terimleri Sözlüğü

Hard water
Sert su


Head loss

Hidrolik yük kaybı


Heavy rainfall

Şiddetli yağmur


Hematite

Hematit


High latitude

Yüksek enlem


Historical earthquake

Tarihi depremler


Holocene epoch

Holosen evre


Hot spring

Sıcak kaynak suyu


Humidity

Nemlilik


Hungary

Macaristan


Hydrogeology

Hidrojeoloji


Hydrograph

Hidrograf


Hydrographic survey

Hidrografik inceleme


Hydrologic data

Hidrolojik veri


Hydrologic survey

Hidrolojik inceleme


Hydrological model

Hidrolojik model


Hydrology

Hidroloji


Hydrothermal alteration

Hidrotermal alterasyon


Hydrothermal deposit

Hidrotermal yatak


Hydrothermal process

Hidrotermal süreç


Hydrothermal reservoir

Hidrotermal rezervuar


Hydrothermal system

Hidrotermal sistem


Hygrometer

NemölçerIgneous activity
Magmatik etkinlik


Igneous rock

Magmatik kayaçlar


Illite

İllit


Ilmenite

İlmenit


Impermeable layer

Geçirimsiz tabaka


Impermeable soil

Geçirimsiz toprak


In-situ test

Yerinde deney


Inclination (angle)

Eğim açısı


Inclinometer

Eğim açısı ölçer


Industrial waste

Sanayi atıkları


Industrial waste water

Endüstriyel atık su


Inflow

Su girdisi


Injection well

Enjeksiyon kuyusu


Inland water

İç sular


Intermediate rock

Ortaç kayaç


Internal frictional angle

İç sürtünme açısı


Internal temperature

İç sıcaklık


Interplanetary magnetic field

Gezegenler arası manyetik alan


Intrusive rock

Sokulum kayaç


Ion flotation

İyon flotasyonu


Ionosphere

İyonosfer


Iran

İran


Iraq

Irak


Ireland

İrlanda


Iron

Demir


Iron deposit

Demir yatakları


Iron ore

Demir cevheri


Irrigation

Sulama


Irrigation canal

Sulama kanalları


Island

Ada


Isopach map

İzopak haritası


Isotope

İzotop


Isotope dating

İzotop ile yaş tayini


Isotropic medium

İzotropik ortam


Isotropy

İzotropi
 
Jeoloji Terimleri Sözlüğü

Jet pump
Jet pompa


Jet (flow)

Jet (akış)


Jig (mineral dressing)

Jig (mineral zenginleştirme)Kaolinite
Kaolen


Karst landform

Karst arazi şekli


Kerogen*

Kerojen*


Kyanite

KyanitLacustrine facies
Gölsel fasiyes


Lacustrine sediment

Gölsel çökel


Lagoon

Lagün


Lake

Göl


Lake bed

Göl tabanı


Lake pollution

Göl kirliliği


Lake water

Göl suyu


Laminar flow

Laminer akış


Land

Arazi


Land use

Arazi kullanımı


Land use planning

Arazi kullanım planlaması


Landform

Arazi şekli


Landslide

Yer kayması


Large earthquake

Büyük deprem


Laterite

Kırmızı kil


Lava

Lav


Lava flow

Lav akıntısı


Layer

Tabaka


Lead

Kurşun


Lead-zinc deposit

Kurşun-çinko yatakları


Lead and zinc ores

Kurşun ve çinko cevheri


Lead deposit

Kurşun yatağı


Lead ore

Kurşun cevheri


Leveling network

Nivelman ağı


Leveling (surveying)

Nivelman (topografya)


Lignite

Linyit

Limestone deposit

Kireçtaşı yatağı


Limestone

Kireçtaşı


Limonite

Limonit


Lithofacies

Litofasiyesler


Lithologic character

Litolojik özellikler


Lithosphere (plate tectonics)

Litosfer (levha tektoniği)


Lithostratigraphy

Litostratigrafi


Long hole blasting

Uzun delik patlatması


Long term forecast

Uzun dönemli tahmin


Longwall mining

Uzun ayak madenciliği


Love wave

Love dalgası


Low grade ore

Düşük tenörlü cevher


Low temperature carbonization

Düşük sıcaklık kömürleştirmesi


Lower ionosphere

Alçak iyonosfer


Luxembourg

LüksemburgMaar
Maar


Maghemite

Maghemit


Magma

Magma


Magma reservoir

Magma rezervuarı


Magmatic assimilation

Magmatik asimilasyon


Magmatic deposit

Magmatik yatak


Magmatic differentiation

Magmanın farklılaşması


Magnesite

Manyezit


Magnesium

Magnezyum


Magnetic anisotropy

Manyetik anizotropi


Magnetic anomaly

Manyetik anomali


Magnetic exploration

Manyetik ölçme yöntemiyle arama


Magnetic field

Manyetik alan


Magnetic separation (mineral dressing)

Manyetik ayırma (mineral zenginleştirme)


Magnetite

Manyetit


Magnetosphere

Manyetosfer


Main shock

Ana sarsıntı


Malachite

Malahit


Malachite

Malahit


Manganese

Mangan


Manganese deposit

Mangan yatağı


Manganese ore

Mangan cevheri


Map compilation

Haritacılık


Map

Harita


Marble

Mermer


Marine environment

Deniz ortamı


Marl

Marn


Massive deposit

Masif yataklar


Massive ore

Masif cevher


Maximum water holding capacity

Maksimum su tutma kapasitesi


Mean value

Ortalama değer


Mediterranean Sea

Akdeniz


Medium

Ortam


Melange

Melanj


Mercury deposit

Civa cevher yatağı


Mercury ore

Civa cevheri


Mesozoic Era

Mesozoik Çağ


Metamorphic aereole

Metamorfik aerol


Metamorphic deposit

Metamorfik yatak


Metamorphic facies

Metamorfik fasiyes


Metamorphic grade

Metamorfik derecelenme


Metamorphic rock

Metamorfik kayaçlar


Metamorphism

Başkalaşım


Metamorphosis

Metamorfoz


Metasomatism

Metasomatizma


Meteor

Meteor


Meteorite

Meteorit


Meteoritic mineral

Meteoritik mineral


Mica

Mika


Microearthquake

Mikrodepremler


Middle east (Asia)

Ortadoğu (Asya)


Migmatite

Migmatit


Mine

Maden ocağı


Mine conveying

Maden nakliyatı


Mine equipment

Maden ocağı donanımı


Mine haulage

Maden ocağında taşıma


Mine pollution

Maden ocakları kirliliği


Mine safety

Maden güvenliği


Mine valuation

Maden değerlendirme


Mine valuation elements

Maden değerlendirme ögeleri


Mine ventilation system

Maden havalandırma sistemi


Mineral paragenesis

Mineral parajenezi


Mineral spring

Maden suyu kaynağı


Mineral

Mineral


Mineralization (ore deposit)

Cevherleşme (cevher yatakları)


Mineralogy

Mineraloji


Mining

Madencilik


Mining industry

Madencilik endüstrisi


Mining machine

Madencilik makineleri


Mining operations

Maden işletmeciliği


Miocene epoch

Miyosen evre


Modeling

Modelleme


Molasse

Molas


Mollusca

Mollusca


Molybdenite

Molibdenit


Monzonite

Monzonit


Morocco

Fas


Mountain

Dağ


Mudstone

Çamurtaşı


Muscovite

Muskovit
 
Jeoloji Terimleri Sözlüğü

Nappe

Nap


Natural disaster

Doğal afet


Natural energy

Doğal enerji


Natural environment

Doğal çevre


Natural gas

Doğal gaz


Neogene period

Neojen dönem


Nigeria

Nijerya


Nitrate (salt)

Nitrat (tuz)


Nitrite

Nitrit


Nitrogen

Azot


Normal fault

Normal fay


North America

Kuzey Amerika


North Sea

Kuzey Denizi


Northeast Pasific Ocean

Kuzeydoğu Pasifik Okyanusu


Northern Africa

Kuzey AfrikaObservation well

Gözlem kuyusu


Observatory

Gözlemevi


Obsidian

Obsidiyen


Ocean

Okyanus


Oceanic crust

Denizel kabuk


Oceanographic survey

Oşinografik inceleme


Oceanography

Oşinografi


Offshore platform

Sahil ötesi platformları


Oil field structure

Petrol alanı yapısı


Oil migration and accumulation process

Petrolün göç ve birikim süreci


Oil reservoir (geology)

Petrol yatakları


Oil shale

Bitümlü şist


Oil spill

Petrol yayılması


Oil trap

Petrol kapanı


Oil well

Petrol kuyusu


Oligocene epoch

Oligosen evre


Oligotrophic lake

Oligotrofik göl


Olistostrome

Olistostrom


Olivine

Olivin


Oolite

Oolit


Open pit mining

Açık ocak madenciliği


Opening up of drift

Galeri açma


Ophiolite

Ofiyolit


Ophiolitic melange

Ofiyolitik melanj


Ore

Cevher


Ore-forming fluid

Cevher oluşturan akışkan


Ore bed

Cevher tabakası


Ore deposit

Cevher yatakları


Ore dressing

Cevher zenginleştirme


Ore haulage

Cevher taşıma


Ore leaching

Cevherden özütleme


Ore mineral

Cevher mineralleri


Orogenic belt

Orojenik kuşak


Orogeny

Orojenez


Orthophotograph

Ortofoto


Outcrop

Mostra


Overburden

Örtü tabakası (madencilik)


Overconsolidation

Aşırı konsolidasyon


Overflow (water)

Taşkın


Ozone layer

Ozon tabakasıP wave (elastic wave)

P dalgası (elastik dalga)


Pacific Ocean

Pasifik Okyanusu


Pakistan

Pakistan


Paleocene Epoch

Paleosen Evre


Paleoclimate

Paleoiklim


Paleocurrent

Paleoakıntı


Paleoecology

Paleoekoloji


Paleogene period

Paleojen dönem


Paleogeography

Paleocoğrafya


Paleomagnetism

Paleomanyetizma


Paleontology

Paleontoloji


Paleozoic Era

Paleozoyik Çağ


Palladium

Palladyum


Paramagnetism

Paramanyetizma


Peat

Turba


Pelagic sediment

Pelajik çökel


Percolation

Süzülme


Peridotite

Peridotit


Perlite

Perlit


Permian period

Permiyen dönem


Petrographic province

Petrografik bölge


Petrographic texture

Petrografik doku


Petroleum

Petrol


Petroleum characteristic

Petrol karakteri


Petroleum coke

Petrol koku


Petroleum fraction

Petrol fraksiyonları


Petroleum geology

Petrol jeolojisi


Petroleum industry

Petrol endüstrisi


Petroleum refining

Petrol arıtımı


Petroleum source rock

Petrol içeren kayaç


Petrology

Kayaçbilim


Phosphate

Fosfat


Phosphate deposit

Fosfat yatakları


Phosphate mineral

Fosfat minerali


Phosphate rock

Fosfatlı kayaç


Phospho-gypsum

Fosfojips


Phosphorite

Fosforit


Phosphorus

Fosfor


Phyllite

Fillit


Ozone layer

Ozon tabakası


Pillow lava

Yastık şekilli lav


Pipe flow

Boruda akış


Placer

Plaser


Placer deposit

Plaser yatak


Plagioclase

Plajiyoklaz


Planktonic foraminifera

Planktonik foraminiferler


Plate motion

Levha hareketi


Plate tectonics

Levha tektoniği


Pleistocene epoch

Pleistosen evre


Pliocene epoch

Pliyosen evre


Plutonic rock

Plütonik kayaçlar


Pollutant

Kirletici madde


Pollution

Kirlilik


Pore water pressure

Gözenek suyu basıncı


Porosity

Gözeneklilik


Porous medium

Gözenekli ortam


Portugal

Portekiz


Precambrian age

Prekambriyen çağ


Precious metal ores

Değerli metal cevherleri


Precipitation

Yağış


Prospecting by drilling

Maden arama sondajları


Pumice

Pomza


Pump

Pompa


Pyrite

Pirit


Pyroclastic material

Piroklastik malzeme


Pyroclastic rock

Piroklastik kayaç


Pyroxene

Piroksen


Pyroxenite

Piroksenit
 
Jeoloji Terimleri Sözlüğü

Quarry
Taş ocakları


Quarrying

Taş ocakçılığı


Quartz

Kuvars


Quartz vein

Kuvars damarı


Quartzite

Kuvarsit


Quaternary period

Kuaterner dönemRadioactive mineral

Radyoaktif mineral


Radioactivity exploration

Radyoaktivite ölçme yöntemiyle arama


Rainfall

Yağmur


Rainy season

Yağmurlu mevsim


Rare earth element

Nadir toprak elementleri


Raster

Görüntü tarama verisi


Recovery

Geri kazanım


Reef facies

Resif fasiyesi


Reflection survey

Sismik yansıma yöntemiyle arama


Refraction survey

Sismik kırılma yöntemiyle arama


Refuse (ore dressing)

Atık (cevher zenginleştirme)


Relative humidity

Bağıl nem


Remote sensing

Uzaktan algılama


Reservoir characteristic

Rezervuar karakteristiği


Reservoir operation

Baraj işletmesi


Reservoir rock

Rezervuar kayaç


Reservoir (petroleum geology)

Rezervuar (petrol jeolojisi)


Resistivity exploration

Dirençlilik araştırması


Retaining wall

İstinat duvarı


Reuse

Yeniden kullanım


Reynolds number

Reynold sayısı


Rhyolite

Riyolit


Rift zone

Çöküntü kuşağı


River

Akarsu


River basin

Nehir havzası


River bed

Nehir yatağı


River bed evolution

Nehir yatağı evrimi


River pollution

Nehir kirliliği


Roadway (mine)

Galeri (maden)


Roasting (mineral dressing)

Kavurma (mineral işleme)


Rock

Kaya


Rock-forming mineral

Kayaç oluşturan mineraller


Rock fill dam

Kaya dolgu baraj


Rock fracture

Kayaç çatlakları


Rock mass

Kayaç kütlesi


Rock mechanics

Kaya mekaniği


Rock slope

Kaya şevi


Rock structure

Kayaç yapısı


Room and pillar mining

Oda-topuk madenciliği


Route survey

Güzergah topografya ölçümü


Runoff

Yüzey akışı


Runoff analysis

Yüzey akış analizleri


Runoff rate

Yüzey akış hızı


Rutile

RutilSafety factor

Güvenlik faktörü


Salt water intrusion

Tuzlu su girişimi


Sand

Kum


Sand dune

Kumul


Sandstone

Kumtaşı


Sanitary sewage

Septik atıksu


Satellite image

Uydu görüntüsü


Saudi Arabia

Suudi Arabistan


Schistosity

Şistozite


Sea

Deniz


Sea pollution

Deniz kirliliği


Sea surface elevation

Deniz yüzeyi yükselmesi


Sea surface temperature

Deniz yüzeyi sıcaklığı


Sea water

Deniz suyu


Sea water temperature

Deniz suyu sıcaklığı


Seashore

Deniz kenarı


Sediment

Çökel


Sediment enrichment factor

Sediman zenginleştirme faktörü


Sedimentary basin

Çökel havza


Sedimentary cycle

Tortul dönem


Sedimentary deposit

Tortul yatak


Sedimentary environment

Çökelme ortamı


Sedimentary petrology

Tortul kayaçbilim


Sedimentary rock

Tortul kayaçlar


Sedimentary structure

Tortul yapı


Sedimentology

Sedimantoloji


Seismic activity

Sismik aktivite


Seismic analysis

Sismik analiz


Seismic damage

Sismik hasar


Seismic energy

Sismik enerji


Seismic exploration

Sismik araştırma


Seismic intensity

Sismik şiddet


Seismic observation

Sismik gözlem


Seismic profile

Sismik kesit


Seismic wave

Sismik dalga


Seismic wave propagation

Sismik dalga yayılımı


Seismic wave velocity

Sismik dalga hızı


Seismic zone

Sismik bölge


Seismicity

Sismisite


Seismogram

Sismik kayıtlar


Seismological observatory

Sismik gözlemevi


Seismology

Sismoloji


Seismotectonics

Sismotektonik


Self-potential exploration

Doğal gerilim açma ölçümleri


Shale

Şeyl


Shallow marine facies

Sığ deniz fasiyezi


Shallow marine sediment

Sığ deniz çökeli


Shield (mine)

Kalkan (maden)


Shock wave

Şok dalgası


Shortwall mining

Kısa ayak madenciliği


Siderite (mineral)

Siderit (mineral)


Silicate mineral

Silikat mineralleri


Sillimanite

Silimanit


Silt

Silt


Siltstone

Silttaşı


Silver

Gümüş


Silver deposit

Gümüş yatağı


Singapore

Singapur


Site condition

Arazi koşulları


Site selection

Yer seçimi


Slope failure

Şev yarığı


Slope protection

Şev korunması


Slope stability

Şev stabilitesi


Sludge

Çamur


Small stream

Çay (akarsu)


Snow cover

Kar örtüsü


Snowmelt

Kar erimesi


Soft rock

Yumuşak kaya


Soil compaction

Zemin sıkışması


Soil erosion

Toprak erozyonu


Soil mechanics and foundation engineering

Zemin mekaniği ve temel mühendisliği


Soil stabilization

Zemin stabilizasyonu


Soil (engineering)

Zemin


Solar energy

Güneş enerjisi


Solar magnetic field

Güneş manyetik alanı


Source of pollution

Kirlilik kaynağı


Source rock (petrology)

Kaynak kayaç (petroloji)


South America

Güney Amerika


South Australia

Güney Avustralya


South Korea

Güney Kore


Southeast Asia

Güneydoğu Asya


Southern Hemisphere

Güney Yarımküresi


Spain

İspanya


Specific gravity

Özgül ağırlık


Specific heat

Özgül ısı


Sphalerite

Sfalerit


Spillway

Dolusavak


Spit

Kıyı dili


Spillway channel

Dolusavak kanalı


Spring water

Kaynak suyu


Statistical method

İstatistik yöntemler


Statistics(science)

İstatistik (bilim)


Steady flow

Kararlı akış


Stratigrafic correlation

Stratigrafik korelasyon


Stratigraphic distribution

Stratigrafik dağılım


Stratigraphy

Stratigrafi


Stratovolcano

Stratovolkan


Strength

Dayanım


Strength of material

Malzemenin dayanımı


Stress (mechanics)

Gerilme


Strike-slip fault

Doğrultu atımlı fay


Structural control (ore deposit)

Yapısal kontrol (cevher yatakları)


Structural geology

Yapısal jeoloji


Subduction

Batma


Subsidence (structural geology)

Alçalma (yapısal jeoloji)


Subtropical zone

Subtropik bölge


Sulfate mineral

Sülfat minerali


Sulfate (salt)

Sülfat (tuz)


Sulfide mineral

Sülfür minerali


Sulfide ore

Sülfür cevherleri


Superposition

Süperpozisyon


Surface water

Yüzey suyu


Surveying network

Jeodezik ağ


Survey(topography)

Yer ölçmesi (topografya)


Swamp

Bataklık


Swelling

Şişme


Syenite

Siyenit


Syngenetic

Eş oluşumlu


Syria

SuriyeTailing (mineral dressing)

Cevher artığı


Taiwan

Tayvan


Talc

Talk


Tectonic basin

Tektonik havza


Tectonic forms

Tektonik formlar


Tectonic history

Tektonik tarihçe


Tectonic line

Tektonik hatlar


Tectonic movement

Tektonik hareket


Tectonic regionalization

Tektonik bölgeleme


Tectonic zone

Tektonik bölgeler


Tectonite

Tektonit


Tensile stress

Çekme gerilmesi


Tensile test

Çekme testi


Tertiary period

Tersiyer Dönem


Tethys sea

Tethys denizi


Thermal conductivity

Isıl iletkenlik


Thermal power generation

Termik enerji üretimi


Thermoelectric power generation

Termoelektrik enerji üretimi


Tholeiite rock series

Toleyitik kayaç serisi


Three dimensional flow

Üç boyutlu akış


Till

Buzul çökelleri


Timbering (mining)

Destekleme (madencilik)


Titanium

Titanyum


Topographic map

Topografik harita


Topography

Topoğrafya


Transgression

Transgresyon


Transmissivity

Geçirgenlik


Triangulation

Nirengi


Triassic period

Triyas dönemi


Triaxial compression test

Üç eksenli basınç deneyi


Tsunamy

Tsunami


Tungstate mineral

Tungstat minerali


Tungsten

Tungsten


Tunnel

Tünel


Tunnel survey

Tünel topografya ölçümü


Tunneling

Tünel açma


Tunneling method

Tünel açma yöntemi


Tunneling work

Tünel açma çalışması


Turbidity

Bulanıklık


Turbidity current (sedimentology)

Katı madde akımı (sedimantoloji)


Turbulence

Türbülans


Turbulent flow

Türbülanslı akış


Turkey

TürkiyeUkraina

Ukrayna


Ultrabasic rock

Ultrabazik kayaçlar


Unconfined aquifer

Sızıntısız akifer


Underground

Yeraltı


Underground mining

Yeraltı madenciliği


Underground structure

Yeraltı yapıları


Upper mantle

Üst manto


Uranium deposit

Uranyum yatakları


Uranium mineral

Uranyum minerali


Uranium ore

Uranyum cevheri


USA

ABDValley

Vadi


Vegetation

Vejetasyon


Vein deposit

Damar yatak


Velocity

Hız


Ventilating opening

Havalandırma açıklığı


Ventilation

Havalandırma


Ventilation control

Havalandırma kontrolu


Vermiculite

Vermikulit


Vertebrate

Omurgalılar


Viscosity
Viskozite


Viscous flow

Viskoz akış


Volcanic activity

Volkanik etkinlik


Volcanic glass

Volkanik cam


Volcanic landform

Volkanik arazi şekli


Volcanic product

Volkanik ürünler


Volcanic rock

Volkanik kayaçlar


Volcanic soil

Volkanik toptaklar


Volcanic vent

Volkan ağzı


Volcano

Volkan


Volume

HacimWall rock alteration

Yan kayaç alterasyonu


Washing (mineral dressing)

Yıkama (mineral zenginleştirme)


Waste

Atık


Waste disposal

Atıkların uzaklaştırılması


Waste disposal facility

Atık döküm alanı


Waste management

Atık yönetimi


Waste material utilization

Atık malzeme kullanımı


Waste treatment

Atık arıtımı


Waste water

Atık su


Waste water treatment

Atık su arıtımı


Waste (mining)

Atık (madencilik)


Water balance

Su dengesi


Water conservation

Su koruma


Water consumption

Su tüketimi


Water deficit

Su açığı


Water discharge

Su boşalımı


Water holding capacity

Su tutma kapasitesi


Water injection test

Su enjeksiyon deneyi


Water management

Su yönetimi


Water permeability

Su geçirgenliği


Water pollutant

Su kirleticiler


Water pollution

Su kirliliği


Water quality

Su kalitesi


Water quality management

Su kalitesi yönetimi


Water quality test

Su kalitesi deneyi


Water resources

Su kaynakları


Water sample

Su örneği


Water source

Su kaynağı


Water treatment

Su arıtma


Water treatment plant

Su arıtım tesisi


Water use

Su kullanımı


Watershed

Havza


Watershed characteristic

Havza özellikleri


Weather

Hava (meteoroloji)


Well control

Kuyu kontrolü


Well logging

Kuyu logları


Well test

Kuyu testi


Well water

Kuyu suyu


Well (ground water)

Kuyu (yeraltı suyu)


Well (oil and gas)

Kuyu (petrol ve gaz)Xenolith

KsenolitZeolite

Zeolit


Zinc

Çinko


Zinc base alloy

Çinko alaşımları


Zinc deposit

Çinko yatakları


Zinc ore

Çinko cevheri


Zirconium

Zirkonyum
 
Üst