islamda erkeğin boşanma sebepleri

İslama göre erkek kadını hangi şartlarda boşaması caizdir
İslama Göre Erkeğin Boşanma Nedenleri
İslam Dinine Göre erkeğin boşanma Nedenleri

Kur an'ı Kerim de, hangi nedenlerden boşanmanın zaruret haline geldiği açık bir şekilde belirtilmiştir

1- Açık Edepsizlik (Zina)

Zina, İslam'da büyük bir suç, şirkle eş anlama gelecek kadar büyük bir günahtır Zina, aile düzenini yerle bir eden; evlilik bağını hemen ortadan kaldıran, İslam hukuku açısından kadın ve erkeği ayrı konuma getiren korkunç bir fiildir Böyle bir fiilin müslüman bir evde işlenmesi hiçbir zaman düşünülemez Bu fiili müslümanın evine reva gören bir kadın ya da erkek, o eve layık olamaz ve derhal, hem de hiçbir hak iddia etmeden; mü'min olân eşinden boşanarak orayı terk etmelidir Zina fiilini işleyen kadın ise bu kişi, aynı zamanda mehirden mahrum kalır ve mü'minlere nikahı haram olur"Onlara verdiklerinizin bir kısmını alıp götürmek için onları, sıkıştırmayın Şayet apaçık bir edepsizlik yaparlarsa başka Onlarla iyi geçinin" (4 NiSA, 19)

"Ey peygamber; kadınları boşadığınız zaman onları iddetleri içinde boşayın ve iddeti sayın Rabb'iniz Allah'tan korkun Onları evlerinden çıkarmayın Kendileri de çıkmasınlar Ancak apaçık bir edepsizlik yaparlarsa (fuhuş) başka"(65 TALAK,1)

Zina fiili, bütün fıkhi anlaşmaları iptal eder Zina eden kişi, müşrikierle aynı kategoriye girdiğinden ancak, zina eden veya müşrik olan biriyle evlenir Müşrikler, kafir olduklarına göre, kafirlerle müminlerin nikahı haramdır İşte bu konudaki ayetler

"Zina eden erkek, zina eden veya müşrik kadından başkasıyla evlenmez; zina eden kadın da zina eden veya müşrik erkekten başkasıyla evlenmez Böyleleriyle evlenmek mü'minlere haram kılınmıştır" (24 NUR, 3)

"Kafir kadınların ismetlerini tutmayın, harcadığınız mehri isteyin" (60 MÜMTEHİNE, 10)

"Allah'a eş koşan kadınlarla, onlar inanıncaya kadar evlenmeyin" (2 BAKARA, 221)

",,,Bu size Allah'ın hükmüdür Aranızda böyle hükmediyor,,," (60 MÜMTEHİNE, 10)

",, Bunlar Allah'ın sınırlarıdır Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, kendisine yazık etmiş olur:' (65 TALAK, 1)

2- Huzursuzluk Çıkarma, Fikri Anlaşmazlık

İslami bir toplumun, huzurlu bir ortam oluşturması için, toplumun çekirdeğini oluşturan ailenin huzurlu olması gerekir Ailedeki huzuru ise, birbiriyle çok iyi anlaşan eşler sağlar Ailedeki temel direkler, dengeli değilse aile yuvası her an yıkılmaya mahkumdur Ailedeki huzuru ve sürekliliği sağlamak için, dengesiz olan direğin tamir edilerek düzeltilmesi, düzelmesi mümkün değilse değiştirilerek yenilenmesi, hem aile hem de İslam toplumu adına yararlı olacaktır

Ailenin temel direklerinden biri olan kadın, kocasına karşı gelip evde huzursuzluk çıkarıyorsa, yani bir evde kadın, kocasının taşıdığı fikre destek vermiyor, köstekliyor, sözlü veya fiili olarak karşı çıkıp davasından döndürmeğe ya da alıkoymağa çalışıyorsa bu kadını boşamak, zaruri hale gelmiş demektir Eğer erkek, bu kadını boşamazsa bu durumda iki şık ortaya çıkar

Birinci şık, erkek karısına aldırış etmez, yoluna devam eder Ancak, bu durumda evde huzursuzluk başgösterecektir Huzursuzluğun baş göstermesi ile de, eğer varsa, çocuklar etkilenecek ve sonuçta bunalımlı bir nesil ortaya çıkacaktır Bu nesil, belki de Allah'ı tanımayacak derecede dinden, imandan uzak bir nesil olacaktır Çünkü kadın, evde devamlı çocukların yanında bulunduğundan dolayı onları daha fazla etkileyecektir İstikbalde bu çocuklar, mücadeleci bir erkek için büyük bir kayıp ve davasına ağır bir darbe olacaktır Ayrıca erkek, evde huzurlu bir ortam bulamadığından çalışmalarında başarısız olacak veya en azından istediği seviyeye gelemeyecektir Birbirlerinin evliyası olması gereken mü'min erkek ve kadınlar, evde bu velayeti oluşturamamışlarsa, dışarıda hiç bir zaman oluşturamazlar; iyiliği emredemez, kötülükten alıkoyamazlar O halde Kur an'ın emrettiği ölçüler içinde kadını boşamak şart olacaktır

İkinci şık, mü'min erkek, karısının sözüne uyup davasından ve çalışmalarından vazgeçecektir ki, bu da o erkeğin, fasık olmasına ve dinden uzaklaşmasına neden olacaktır Son yıllarda bunların birçok örnekleri bulunmaktadır

"De ki: 'Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabalarınız, kazandığınız mallar, düşmesinden korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler, size Allah'tan, Rasulünden ve O'nun yolunda cihad etmekten daha sevgili ise o halde Allah emrini getirinceye kadar gözetleyin Allah fasık kavmi hidayete erdirmez" (9 TEVBE, 24)

"Ey iman edenler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan bazıları size düşmandır Onlardan sakının" (64 TEĞABUN,14)

Allah yolundan alıkoymak için çalışan her kadın, aynı zamanda kocasının da düşmanıdır Bu düşmandan sakınmanın ve korunmanın yolu, ondan uzaklaşmaktır Bunun en iyi yolu da, o kadını boşamaktır Çünkü, bu tür kadınlar iyi kadınlardan değillerdir İsyankar kadınlar, eğer düzelmezlerse onları boşamak en ideal yoldur"Allah, insanları birbirinden üstün kıldığından ve mallarından harcadıklarından dolayı erkekler, kadınlar üzerinde yöneticidirler Onun için iyi kadınlar itaatkar olup, Allah'ın, kendilerini korumasına karşılık kendileri de gizliyi korurlar Dik kafalılık, şirretlik etmelerinden korktuğunuz kadınlara öğüt verin, yataklarından ayrılın ve onları dövün Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhinde başka bir yol aramayın Çünkü Allah yücedir, büyüktür" (4 NİSA, 34)

Eğer nasihat edilmesine, yataklarından uzaklaşılmasına ve dövülmelerine rağmen, düzelip kendilerine çeki-düzen vermezlerse onları boşanmak en iyi çaredir Ancak düzelmeleri halinde, aleyhlerinde bir yol aramak yasaklanmıştır

3- Dünya Hayatını Ve Süsünü Allah'a Tercih Etmek

Kadın olsun erkek olsun kişi; yaratılışın temel gayesi olan Allah'â itaat (kulluk) etmek ve O'nun dini için çalışmakla mükelleftir Yaratılışlarının şuurunda olanlar, hareketlerinin yönünü ona göre düzenlerler Ve yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve hakimiyet yalnızca Allah'a ait oluncaya kadar çalışmak, inandığını söyleyen herkesin üzerine düşen bir görev ve sorumluluktur İşte Kur'ani gerçekler:"Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım:" (51 ZARİYAT, 56)

" Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz" (1 FATİHA, 4)

"Fitne kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın! Eğer vazgeçerlerse muhakkak ki Allah, ne yaptıklarını görmektedir" (8 ENFAL, 39) Yaratılış gayesini unutup dünya hayatının süsünü isteyen kadınları (ya da erkekleri) boşamak, her iman eden mücadele erinin yapması gereken bir davranış olmalıdır Aksi halde, bu kadınlar ya da erkekler davetçiye ayak bağı olacak ve engel teşkil edeceklerdir Bu yüzden onlardan boşanmak, kadın iseler mehirlerini verip onları salmak en iyi yoldur"Ey Nebi! eşlerine söyle: 'Eğer siz, dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size müt'a (mehrinizi) vereyim ve sizi güzellikle salayım Eğer siz, Allah'ı ve ahiret yurdunu istiyorsanız Allah, sizden güzel hareket edenlere büyük mükafat hazırlamıştır" (33 AHZAB 28-29)

Allah'ın nizamının egemen olması için çalışmayıp dünya hayatını ve süsünü isteyen kadınlar ya da erkekler, Allah'ın nizamının egemen olmasına çalışan davetçilerin önlerinde bir kambur, bir engeldirler Bu engelin giderilmesi de mü'minler için bir zarurettir Çünkü yüce Rabb'imiz, dünya hayatını ve süsünü isteyenlerin ahirette nasiblerinin olmadığını bildiriyor Ahirette nasibi olmayanın, ahirette nasibi olanlarla beraber olması söz konusu olamaz"İşte onlar, ahiret verip dünya hayatını satın alan kimselerdir Onlardan azab hiç hafifletilmez ve onlara hiç yardım edilmez" (2 BAKARA, 86)

"Kimler dünya hayatını ve süsünü isterse onlara oradaki amellerini tam veririz ve onlar orada hiçbir eksikliğe uğratılmazlar Ama onlar öyle kimselerdir ki, ahirette onlar için yalnız ateş vardır ve yaptıklarının hepsi orada boşa çıkmıştır Amelleri hep batıl olmuştur" (11 HUD, 15-16)

"Kim ahiret ekinini istiyorsa onun ekinini artırırız; kim dünya ekinini istiyorsa ona da dünyadan bir şey veririz Fakat onun, ahirette bir nasibi olmaz" (42 ŞURA, 20)Dünya hayatını ve süsünü isteyenin, ahiret ekinini isteyenle hiçbir ilgi ve ilişiği olmayacağından, mü'min bir şahsiyetin yapacağı en güzel hareket, dünya süsünü isteyen eşini boşamasıdır Bu boşamanın nasıl, ne zaman ve ne şekilde olacağını ise İslami esaslar, net bir şekilde ortaya koymuştur
 
Üst