ıslahat fermanı nedenleri ve sonuçları kısaca

ıslahat fermanı neden ve sonuçları

-Bu fermanın kabul edilmesindeki en önemli neden,devletin dağılmasını önlemektir

-Gayrımüslimler ve yabancılar hedef alınarak çıkarılan bir fermandır

-Dış baskılar sonucunda ortaya çıkmıştır(1856 Paris Antlaşması)

-Fransa nın ısrarı ile diğer devletlerin de katılımıyla(ingiltere,avusturya vsvs...) fermanın maddeleri belirlenmiştir.Islahat fermanı çıkış kaynağını yabancı devletlerden alır.Paris antlaşmasında yer aldığı için uluslar arası bir sorun haline gelmiştir.

-Osmanlı devleti paris antlaşmasının şartlarını kendi lehine çevirebilmek için bu fermanı ilan etmek zorunda kalmıştır.

Islahat Fermanı(1856)

-Bu ferman bir anayasa özelliği taşır(maddi anlamda anayasal niteliktedir)

-Kanun önünde müslümanlara ve müslüman olmayanlara eşitlik getirilmiştir

-Dini inançlara özgürlük getirilmiştir(din değiştirmede zorlama yoktur)

-Azınlıklara ait;okul,kilise,mezarlık,manastır,hastahane gibi yerlerin yeniden yapılmasına ya da tamir edilmesine izin verilmiştir

-Karışık mahkemeler kurulmuştur(müslümanlar ve gayr-ı müslimler )

-Yabancı devletlerle yapılacak antlaşmalar gereğince yabancılar da Osmanlı Devleti sınırları içerisinde mülk sahibi olabileceklerdir.

-Mezhepler arasında eşitlik getirilmiştir(dil,din,ırk farkı gözetilmeden)

-Patrikhanelerde yeni meclislerin kurulmasına ve bu meclislerde alınacak kararların,osmanlı hükümetinin onayından geçtikten sonra uygulanmasına karar verilmiştir.

-Islahat fermanı,tanzimat fermanının(1839) devamı niteliğinde bir fermandır.Tanzimat fermanı gibi Osmanlı imparatorluğu içerisindeki gayr-ı müslimleri, özellikle hıristiyanları müslümanlarla aynı haklara kavuşturmayı hedef almıştır.

-Islahat Fermanı, Sened-i İttifak ile başlayan, Tanzimat Fermanı ile devam eden Osmanlı anayasacılık hareketleri içinde atılmış önemli bir adımdır.
 
Üst