Hasbihal Mehmet Akif Ersoy yeni şiiri

'Haberler' forumunda Dark tarafından 29 Aralık 2009 tarihinde açılan konu


 1. Mehmet Akif Ersoy Hasbial

  Mehmet Akif’in dostu Ispartalı Mustafa Hakkı için 1905’te kaleme aldığı şiir ilk kez Aksiyon’da yayınlandı

  İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri, Safahat adıyla toplanarak bir kitap halinde ilk kez 1933’de basılmış ve günümüze kadar da sayısız baskı yapmıştır. Safahat ilk baskısında Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde, Hakkın Sesleri, Fatih Kürsüsünde, Hatıralar, Asım, Gölgeler adıyla ayrı ayrı basılan kitapların bir araya getirilmesinden oluşmuş ise de sonraki baskılarında yayınlanmayan şiirlerine de kitapta yer verilmiştir. Yıllar içinde çeşitli yayınevleri birbirlerinden aldıkları bu şiirleri aynı adla basmayı sürdürmüşlerdir. 77 yıldır her nesli tüm sanat ve şiir anlayışlarını derinden etkileyen bu şiirlerin birçoğu İstiklal Marşı gibi ezberlene gelmiştir.

  [​IMG]

  YAKIN DOSTLA ‘SOHBET’

  Neredeyse tamamı sırasıyya bilinen ve ezberlenen Mehmet Akif şiirlerine, Aksiyon dergisi bir yenisini ekledi. Dergi, daha önce hiç bilinmeyen, hiç yayımlanmamış bir Mehmet Akif şiirini ortaya çıkardı.

  Büyük şairin 1867 - 1923 yılları arasında yaşayan dostu Ispartalı Ağlarcı(ca)zâde Mustafa Hakkı için kaleme aldığı şiir, dergide yayımlanır yayımlanmaz büyük bir ilgi gördü. Mehmet Akif’in Şam’da tanışıp dost olduğu Mustafa Hakkı için 5 Haziran 1905’te kaleme aldığı Hasbihal (sohbet) adlı şiir şöyle...  Hasbihal

  Bugün yaşım otuz üç; ben demek otuz üç yıl

  Kapılmışım bu serab-ı hayata; hem de nasıl:

  Bütün kavafil-i âmâl önümde can berleb,

  Durur iken yine ben sîne çâk çâk taleb,

  Uzakta şöyle heyülâda görsem ümmidim

  Teşahhus etti sanır da hemen seğirtirdim!

  Hayale peyrev olup döndüğüm bu feyzada

  Değildi bir demim olsun belâdan âzâde

  Adım başında felâket; adım başında muhat

  Ne bir kenâr-ı selâmet; ne bir tarîk-ı necat

  Sağımda ağzını açmış amîk bir uçurum;

  Solumda inmede dehşetli bir kasırga hücum!

  Gidilse leyle-i âtî kadar karanlık çöl!

  Dönülse devre-i mâzî gibi kapanmış yol!

  Fakat tereddüde, ârâma var mıdır imkân?

  Sürüklenir gider elbette dalgaya kapılan.

  Uğraştım onca muhacimle bir zaman heyhat

  Sonunda tâb ü tüvânım kesildi bitti sebat

  Karardı gözlerim artık ne oldu bilmiyorum

  Açıldı pîş-i hayalimde başka bir uçurum

  Yuvarlanıp düşecektim o cah-ı muzlime ben

  Önümde nur-ı ilâhî gibi göründün sen

  Yarıp o zulmeti sâyende işte kurtuldum

  Dalâle doğru giderken reşâde doğruldum

  Göründü dîde-i hakbîne şimdi âlem-i ruh

  Uyandı leyle-i ruhumda bir sabah-ı fütuh

  Hayat namına ben gerçi sersericesine

  Dolaşmışım bu fezâ-yı hayâli bunca sene

  Fakat bugün o geçmiş demlerin nihâyetidir

  Hayat varsa benimçün bugün bidâyetidir

  Felekte ben de acep gün görür müyüm derken

  Sabah-ı sermede kalb eyledin leyâlimi sen

  Sen ey nigâhımı bîdâr eden ilâhî nur

  Kemâl-i feyzin ile olduğun zaman manzur

  Degişti sanki muhitim, açıldı başka cihan

  Çekildi ufkumu tazyik eden sehab-ı giran

  Baharlar uçuyor şimdi asümânımda

  Teraneler ötüyor tâ samîm-i cânımda

  Muhabbetin ne kadar mucizata mazharmış

  Bugün ben anlıyorum başka bir cihan varmış

  Gülzâr-ı hayalime suret veren musavver ruh

  Kitab-ı sineme bir bak ne dilfirib vuzuh

  İçinde gösteriyor âlem sabahatini

  O safhadan oku gel sen de kendi hikmetini

  Bu kâinatta görmekteyim bütün seni âh

  Biraz da gel edeyim sende kâinâta nigâh

  Ümidi, ye’si, maişet bela-yı hâilini

  Bu kârzâr cihânın bütün gavailini

  Hülasa her ne kadar kayd varsa cümlesini

  Hayalden silerek yazdım işte sade seni

  Bugün düşünm(üy)orum hiç kendi âtimi

  Düşünmek istemiş olsam da nerde kabil mi?

  Senin fezaları lebriz eden hayalinle

  Sığar mı başka endişe tenknâ-yı dile?

  Seninle başladı mâdâm bende feyz-i hayat

  Hüda bilir edemem bir de masivâ isbat


  Alıntıdır