Gümrük Beyannamesi


Gümrük Beyannamesi (Customs Declaration Form)
İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir. Gümrük Birliğine girildikten sonra mevzuatın ve belgelerin uyumlaştırılması çerçevesinde “Tek Tip Gümrük Beyannamesi kullanımı getirilmiştir.

- Gümrük Beyannamesi doğrudan doğruya mal sahipleri ile kanuni mümessilleri veya vekilleri tarafından düzenlenmektedir.

- Gümrük beyannameleri üzerinde kazıntı ve silinti yapılamaz.

- Gümrük beyannamelerinin tescili için ibrazından sonra beyan edilen eşyanın cins, nevi, nitelik ve birim fiyatı bakımından herhangi bir düzeltme yapılamaz.

- Gümrük beyannamelerinin tescili, gümrüklerde tutulan deftere usulü uygun kayıt olunmak, üzerine kayıt sıra numarası, tarih ve resmi mühür konulması ile tamam olur.

- Tek Tip Gümrük Beyannameleri 8 (sekiz) nüsha düzenlenmektedir.

- 1. Nüsha: İhracat ve/veya transit işlemlerinde kullanılmaktadır.İhracat veya transit işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresinde saklanmaktadır.

- 2. Nüsha: İstatistiki amaçla kullanılmaktadır.İhracat veya transit işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresinde saklanmaktadır.

- 3. Nüsha: İhracatta gümrük idaresince mükellefe verilir.Kanıtlayıcı nüsha olarak kullanılmaktadır. Talep halinde ihracat beyannamelerinin onaylı fotokopileri ihracatçıya verilmekte veya ilgili kuruluşlara gönderilmektedir.

- 4. Nüsha: Transit rejiminde kullanılmaktadır.Çıkış gümrük idaresinde kalacak olan nüshadır.

- 5. Nüsha: Transit rejiminde kullanılmaktadır.Varış gümrük idaresince çıkış gümrük idaresine gönderilecek teyid nüshasıdır.

- 6.,7.,8., Nüsha: İthalat işlemlerinde kullanılmaktadır.

- İlk nüsha gümrük idaresi nüshası, ikinci nüshası istatistik nüshası ve üçüncü nüshaları da mükellef nüshası olarak kullanılmaktadır.

Gümrük Beyannamesine Kaydedilen Bilgiler
* Gönderen / ihracatçı

* Yükleme belgeleri

* Alıcı

* Mali müşavir / serbest muhasebeci

* Gideceği ülke

* Ticaret yapılan ülke

* Beyan sahibi/temsilcisi

* Çıkış / ihracat ülkesi

* Menşe ülke

* Gideceği ülke

* Çıkıştaki aracın kimliği ve kayıtlı olduğu ülke

* Teslim şekli

* Sınırı geçecek hareketli taşıt aracının kimliği ve kayıtlı olduğu ülke

* Döviz ve toplam fatura bedeli

* Döviz kuru

* Sözleşme türü

* Sınırdaki taşıma şekli

* Dahili taşıma şekli

* Yükleme yeri

* Banka bilgisi

* Çıkış gümrük idaresi

* Eşyanın bulunduğu yer

* Kapların ve eşyanın tanımı

* Türk Gümrük Tarife Cetveli (G.T.İ.P) Numarası

* Menşe ülke kodu

* Brüt ağırlık (kg)

* Net ağırlık

* Manifesto / özet beyan

* Ölçü birimi

* Ek, bilgi, belge ve izinler

* Vergilerin hesaplanması

* Antreponunu tipi ve kodu

* Yer ve tarih
 
Üst