Gazi Üniversitesi Hakkında genel bilgi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ


Gazi Üniversitesi, tarihi Cumhuriyet dönemine kadar uzanan bir kaç üniversiteden birisidir. Cumhuriyetin ilanından hemen sonra Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının girişimiyle bir enstitü kurulması kararlaştırılır. Bu karar 1926 yılında "Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" nün açılmasıyla sonuçlanır. Enstitünün adı 1929 yılında "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" olarak değiştirilir ve bu isimle uzun yıllar hizmet verir. 1976 yılında ise Gazi Eğitim Enstitüsü ismini alır. 1982 yılında 2809 sayılı kanunla bu kurum Gazi Üniversitesi’ne dönüştürülür. Aslında bu, Cumhuriyetle başlayan geleneğin yeni isimle devamıdır. Geleneğin oluşmasında Gazi Eğitim kadar kuruluşu 1935’e kadar giden Ankara Yüksek Teknik Öğretmen ve Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulları ile Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi büyük rol oynar. Üniversite çatısı altına girdiğinde Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi zaten bir üniversite konumundaydı.
Akademi’ ye bağlı olarak bugünkü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin bütün bölümleri, Tıp Fakültesi, daha sonra da fakülte olacak olan Diş Hekimliği ve Eczacılık Yüksek Okulları ile ismi daha sonra İletişim Fakültesi olan Gazetecilik ve Halkla ilişkiler yüksek okulu eğitim ve öğretimini sürdürmekteydi. Yine Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi de Gazi Üniversitesi çatısı altında yerini alır. Kurulduğunda 9 fakülte, 12 yüksek okul ve 4 enstitüyü bünyesinde barındıran üniversitede bu sayı daha sonra hızla artar. Bugün kendisine bağlı olarak eğitim-öğretimini sürdüren 25 fakültesi, 21 yüksek okulu, 18 araştırma merkezi ve 5 enstitüsü île Gazi Üniversitesi, adım aldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yansır bir yüksek öğretim kurumu olma iddiasını devam ettirmektedir.
Üniversiteye bağlı olarak Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik ve Mimarlık, İktisadi ve idari Bilimler, iletişim, Fen Edebiyat, Hukuk, Güzel Sanatlar, Çorum İktisadi ve idari Bilimler, Çorum Mühendislik, Çorum ilahiyat, Çorum Veteriner, Kastamonu Orman, Kırşehir Ziraat, Kırşehir Fen Edebiyat ve İnebolu Su Ürünleri Fakülteleri çalışmalarım sürdürmektedir. Eğitim fakülteleri yönünden ülkemizin lideri olan Gazi Üniversitesi, bünyesinde, Endüstriyel Sanatlar, Gazi Eğitim, Mesleki Eğitim, Teknik Eğitim, Ticaret ve Turizm Eğitim, Kastamonu Eğitim, Kırşehir Eğitim Fakültelerim barındırır. Yurdun dört bir yanından üniversiteyi kazanarak gelen öğrenciler yanında Türk Cumhuriyetleri, akraba ve topluluklarından gelen 1500’den fazla öğrencisi ile Gazi yurt dışından en çok öğrenci kabul eden üniversitedir. Açılan yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden 5 binden fazla öğrencisi ile sadece kendisininkini değil, diğer üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyacım da karşılamaktadır. Gazi Üniversitesi farklı kampuslarda ve farklı şehirlerde eğitim-öğretimini sürdürmektedir. Ankara’da Beşevler, Emek ve Maltepe olmak üzere üç ayın kampusa sahip olan Gazi, ayrıca Çorum, Kastamonu ve Kırşehir’deki fakülte ve yüksek okulları ile eğittim ve öğretime verdiği önemi gözler önüne serer. 50 bini aşan öğrenci sayışı ve 3000’ü geçen öğretim elemanı sayısı ile Gazi Üniversitesi öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısında dünya, ortalamasını yakalayabilmiştir.
Eğitimden, iletişime, güzel sanatlardan mühendisliğe, spordan ormancılığa, tıptan eczacılığa, diş hekimliğinden fen edebiyata, iktisattan ilahiyata kadar bir çok fakültesiyle Gazi, Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden birisidir. 1982 yılında (Ankara] kurulan Gazi Üniversitesinde 9 Fakülte, 12 Yüksekokul, 4 Enstitü ile toplam 25 yüksek öğretim birimi bulunmakta idi. Su anda ise toplam 25 Fakülte, 21 Yüksekokul, 5 Enstitü ile toplam 51 yüksek öğretim birimi eğitim vermektedir.Bunun yani sıra bünyesinde 18 Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Gazi Üniversitesi geniş Akademik Personel Kadrosu, öğrencileri ve fiziksel kapasitesiyleTürkiye’nin en büyük Üniversitelerinden biridir. Ayrıca Gazi Üniversitesinin Çorum, Kastamonu ve Kırşehir gibi illerde bölümleri bulunmaktadır. Öğrencilerimizin yükseköğretim kurumlarına ulaşımları şehrin değişik merkezlerinden geçen Belediye Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, Dolmuş, METRO bağlantılı ANKARAY ile gerçekleşmekte, öğrencilerimiz Dolmuşların dışında diğer ulaşım araçlarından indirimli olarak faydalanabilmektedirler.

Adres:Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA
Tel:0(312) 212 68 40
Fax: 0(312) 221 32 02
 
fakülteler I

FAKÜLTELER

Diş Hekimliği Fakültesi:
625 Sayılı “Özel Öğretim Kurumları Yasası” uyarınca 1968 – 1969 ders yılında Ankara’da iki Dişhekimliği Yüksekokulu açılmıştır. Bunlardan biri “Başkent Dişhekimliği Yüksekokulu” diğeri ise “Ankara Dişhekimliği Yüksekokulu” dur. 1472 Sayılı yasa ile 1971 yılında devletleştirilen iki özel yüksekokul Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlanmış ve 2237 sayılı karar uyarınca Ankara Dişhekimliği Yüksekokulu’nun tüzel varlığına son verilerek 8 Kasım 1978’de A.İ.T.İ.A. “Dişhekimliği Fakültesi” adını almıştır. 20 Temmuz 1982’de 41 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname” ile, Fakülte yeni kurulan Gazi Üniversitesi’ne bağlanmış ve “Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi”ni oluşturmuştur. Temel Dişhekimliği Bilimleri Bölümü -Klinik Dişhekimliği Bilimleri Bölümleriyle eitim ve öretimini sürdürmektedir.

Adres: 8. Cad. 82.Sk. Emek/ANKARA
Tel: 312 212 62 20 (10 hat)
Fax: 312 223 92 26
e-posta: dent@gazi.edu.tr

Eczacılık Fakültesi:

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1982 yılında 41sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi kanunlaştıran 2809 sayılı kanunla kurulmuştur. Müessese 1968 yılında Anadolu Eczacılık Özel Yüksekokulu olarak faaliyete başlamıştır. 1971 yılında 1472 sayılı yasa ile devletleştirilerek Ankara Eczacılık Özel Yüksek Okulu ile birleştirilmiş ve A.I.T.I.A’ya başlanmıştır. 1979 yılına kadar A.I.T.I.A. Eczacılık Yüksekokulu olarak eğitimini sürdüren okul, 1979 yılında A.I.T.I.A. Eczacılık Fakültesi adını almıştır. 1982 yılında ise Gazi Üniversitesi bünyesine Eczacılık Fakültesi olarak alınmıştır. Üniversiter yapıya geçişle eğitim-öğretim, araştırma ve danışmanlık gibi hizmetlerin de yerine getirilmesi sonucu hızlı bir gelişme gösteren bu fakültenin öğretim elemanları tarafından 1982 yılından itibaren 18 kitap, 881 makale hazırlanmış ve 667 bildiri sunulmuştur. Makalelerin 314’ü yurt dışındaki dergilerde yayınlanmış, bildirilerin de 365’i yurt dışında sunulmuştur. Bu sayılar fakültemizin uluslararası bilim dünyasında özellikle farmasötik alanda önemli bir yere sahip olduğunu vurgulamaktadır. Fakültenin yılda iki sayı halinde 1983 yılından beri sürekli yayımlanan bir dergisi bulunmaktadır. Bu dergi 8 uluslararası abstract kitabında indekslenmektedir. 1982-1998 yılları arasında fakültenin 16 uluslararası 89 ulusal projesi desteklenmiştir Ulusal projelerin çoğunluğu Gazi Üniversitesi araştırma fonu tarafından desteklenmiştir.Fiziki mekan yetersizliği 1998 Haziran ayında tamamlanan ek bina ile giderilmiştir.
Adres : Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 06330 Etiler / ANKARA - TÜRKİYE
Telefon :Santral - 1 : 0 (312) 215 44 67 - 73 (7 hat)
Santral - 2 : 0 (312) 212 66 45 - 47 (3 hat)
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi:
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi’nin (ESEF) temelini, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü’nün bünyesinde, 14 Mart 1974 tarihli Bakanlık oluru ile kurulmuş bulunan Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu oluşturmaktadır. İlk kurulduğunda üç yıllık olan öğrenim süresi, 1975 yılında dört yıla çıkarılmıştır. Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu; Ev Ekonomisi, İş ve Teknik Eğitim ve İşletmecilik Bölümü olarak yapılandırılmıştır. Okul bu yapısı ile 1982 yılına kadar hizmet vermiştir. Fakültemiz, 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Mesleki Eğitim Fakültesi içerisinde Teknoloji Eğitimi Bölümü olarak yer almış, 1988 yılında mevcut bölümler arasına Bilgisayar Eğitimi Programı da ilave edilmiş, 3 Temmuz l992 tarih ve 3837 Sayılı Kanun ile “Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi” olarak yeniden yapılandırılmıştır. Fakültemiz, Türkiye’nin İş Eğitimi öğretmeni ihtiyacını karşılayan tek fakültesi olma hüviyetindedir.
Adres: Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi 06500 Beşevler/Ankara
Telefon: 212 67 67
Fax : 212 77 63
Email: esef@gazi.edu.trFen Edebiyat Fakültesi:Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı olarak 1978-1979 Eğitim-Öğretim yılında İstatistik ve Temel Bilimler Fakültesi olarak açılmış, 1982 yılında 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 Sayılı kanunun Hükmünde Kararname’nin değiştirilerek kabulüne dair kanununla kurulan Gazi Üniversitesine Fen-Edebiyat Fakültesi olarak bağlanmıştır.
Sürekli gelişen fakülte, fiziki kapasitesi ve eğitim-öğretim kadrosu ile çağdaş eğitim-öğretimin öncülüğünü yapmaktadır.
biyoloji -fizik -istatistik -kimya -matematik -arkeoloji -batı dilleri ve edebiyatları -çağdaş türk lehçeleri ve edebiyatları -felsefe -rus dili ve edebiyatı -sanat tarihi -tarih -türk dili ve edebiyatı
türk halkbilimi bölümleri ile eitim vermektedir.
Adres:Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Teknikokullar/ANKARA
Tel:0 (312) 212 60 30 - 33
 
fakülteler II

Gazi Eğitim Fakültesi:Gazi Eğitim Fakültesi 1926 yılında “Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü” adı ile öğretime başlamıştır. 1929 yılında adı “Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü” olarak değiştirilmiştir. 1976 yılında “Gazi Eğitim Enstitüsü” adını alan şu anki fakülte 1980 yılında 4 yıllık eğitim veren “Gazi Yüksek Öğretmen Okulu” olmuştur. 1982 yılında Yüksek Öğretim Kurumu ile birlikte Gazi Üniversitesi bünyesine alınarak ismi “Gazi Eğitim Fakültesi” olarak değiştirilmiştir.
Fakültede dersler yarıyıl esasına göre yürütülmektedir. Bölümlerde mecburi derslerin yanı sıra, öğrencinin ilgi ve yeteneğine yönelik seçmeli dersler de bulunmaktadır. Fakültede öğretim normal öğretimin yanı sıra ikinci öğretim olarak da yürütülmektedir.
Adres:Gazi Üniversitesi Eitim Fakültesi 06500 Besevler Ankara
Telefon:(0312) 212 64 70
Fax:(0312)223 86 93 /e-mail: gef@gef.edu.tr

Hukuk Fakültesi:

Kamu Yönetimi-Özel Huku-Maliye ve ekonomi bölümleriyle eitim ve öretimini sürdürmektedir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:Ankara’da 1955 yılında öğretime gece eğitimi ile başlayan Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1971 yılında yürürlüğe giren 1472 Sayılı Yasa gereği kendisine muadil özel yüksekokulların bağlanması ile eğitim-öğretim kapasitesini genişletmiştir. Akademiyi oluşturan Ekonomi, İşletme, Maliye ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri, Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksekokulu ile Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu 1982 yılında Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı Kanunla Gazi Üniversitesi bünyesine alınarak bugünkü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini oluşturmuştur. Türkiye’nin en büyük İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olma gururunu yaşayan Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, geçmişinden gelen Akademi geleneği ile, hem eğitim-öğretim alanında hem de sosyal alanlarda Türkiye’nin en önde gelen fakültelerinden birisidir. Öğrenci sayısına göre, genel bütçeden alınan pay son derece düşük olmasına karşılık, işe giriş sınavlarında yıllardan beri ilk sıralarda yer alması, Fakültemizin en belirgin özelliği olarak kabul edilmektedir. Fakültede halen 5150 öğrenci öğrenim göstermekte olup, 43 Profesör, 15 Doçent, 41 Yardımcı Doçent ve çeşitli kademede 89 öğretim elemanı mevcuttur. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, sahip olduğu öğretim üyesi potansiyeli ile, sadece Ankara’da bulunan diğer üniversitelere değil, ülkemizdeki diğer üniversitelere en çok öğretim üyesi desteği veren fakülte olmanın haklı gururunu yıllardan beri yaşamaktadır.

Adres:Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 06500 Beşevler / ANKARA
Telefon:0.312.212 68 53
Fakülte Sekreterliği: 0.312.213 03 25
Faks: 0.312.213 20 36
e-posta: iibf@gazi.edu.trİletişim Fakültesi:

1967-1968 eğitim öğretim yılında Ekonomik ve Sosyal Faaliyetler Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine bağlı olarak kurulan Başkent Gazetecilik Yüksek Okulu 24 Ağustos 1971 tarihinde devletleştirilerek Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu adıyla Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlanmıştır.Üç yıllık eğitim veren bu okuldaki eğitim süresi 10 Kasım 1973 tarihinde dört yıla çıkarılmıştır.
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu 1981-1982 öğretim yılında Basın Yayın Yüksek Okulu adıyla Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır. 1992 yılından itibaren de bütün basın-yayın yüksekokullarının fakülteye dönüştürülmesiyle de Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi adını almıştır.
Gazi Üniversitesi Iletisim Fakültesi 81.Sk No:2 EMEK-ANKARA

Telefon0312-212 64 95 __e-mail: ilet@gazi.edu.tr

 
fakülteler III

Mesleki Eğitim Fakültesi:

Mesleki Eğitim Fakültesi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleri ile, 1934-1935 öğretim yılında Kız Enstitüleri ile Akşam Kız Sanat Okulları’na atölye ve meslek dersleri öğretmeni yetiştirmek amacıyla Kız Meslek Öğretmen Okulu adıyla açılmıştır. İlk açıldığı yıllarda öğretim süresi iki ve üç yıl olan iki kısımdan oluşan Yüksekokul, 1947-1948 öğretim yılından itibaren Kız Teknik Öğretmen Okulu adını alarak, öğretim süresi dört yıla çıkarılmıştır. Okulun adı 1962 yılında Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu olarak değiştirilirken yapı ve programlarında önemli değişikliklere gidilmiştir. Türk öğretmen yetiştirme tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak öğretmen yetiştiren ve daha çok Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu adı ile bilinen bu kurum, 20 Temmuz 1982’de çıkarılan 41 Sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ile, Ticaret Turizm Yüksek Öğretmen Okulu ile Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu’nu birer bölüm olarak bünyesine alarak, Mesleki Eğitim Fakültesi adıyla yeniden yapılandırılarak Gazi Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 1992’de çıkan bir kanunla, Mesleki Eğitim Fakültesi bünyesinde birer bölüm olarak bulunan Ticaret ve Turizm Bölümü, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesine; Teknoloji Eğitimi Bölümü de Endüstriyel Sanatlar Eğitimi Fakültesi’ne; yine Mesleki Eğitim Fakültesine Bağlı olan Kız Sanat Eğitimi Yüksek Okulu, Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesine dönüştürülmüştür. Türkiye’de, kuruluşundan yakın zamana kadar Kız Teknik Öğretime, tek başına öğretmen yetiştiren bu kurumun yapısında, en son değişiklik 2001 tarihinde çıkan 4633 sayılı kanunlagerçekleştirilerek, aynı isim altında Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi ile birleştirilmiş ve böylece daha zengin ve dinamik bir yapıya kavuşturulmuştur.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi:

Bilgisayar Mühendisliği-Elektrik Elektronik Müh -Endüstri Mühendisliği -İnşaat Mühendisliği
Kimya Mühendisliği -Makina Mühendisliği -Mimarlık -Şehir ve Bölge Planlama bölümleriyle eitim ve öretime devam etmektedir.
e-mail:webadmin@mmf.gazi.edu.tr
Sosyal Aktiviteler :Bilardo -Satranç -Masa Tenisi -Basketbol Voleybol
Öğrenci Toplulukları: İnternet Topluluğu -Endüstri Topluluğu -Çevre Topluluğu -Fotoğraf Topluluğu -İletişim Topluluğu -Klasik Dans Topluluğu -Makina Topluluğu -Yapı Topluluğu -Elektronik Topluluğu

Teknik Eğitim Fakültesi:

Teknik Eğitim Fakültesine bağlı bölümlerde eğitim ve öğretim süresi 8 yarıyıldır (4 yıl ). Dört yıllık eğitim proğramını başarı ile tamamlayan ögrencilere lisans diploması verilir. Fakültede öğretim dili Türkçe’ dir.
Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü - Elektrik Eğitimi Bölümü - Makina Eğitimi Bölümü - Matbaa Eğitimi Bölümü - Metal Eğitimi Bölümü - Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümü - Yapı Eğitimi Bölümü - Eğitim Bölümleriyle eitimini sürdürmektedir.

Tıp Fakültesi:


Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2 Ekim 1979’da Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı Tıp Fakültesi olarak kurulmuştur. 26 Mart 1979’ da AİTİA, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı arasında yapılan bir protokol ile Dr.Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi AİTİA’ne bağlı Tıp Fakültesinin uygulama ve araştırma hastanesi olur. Kurulan bu yeni fakülte Ankara’ nın üçüncü, Türkiye’nin 18. Tıp Fakültesidir. 20 Temmuz 1982 de kurulan Tıp Fakültesi “ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi” adını alır ve yeri Konya yolu, Çiftlik kavşağı arasındaki arazidedir. 1985 Haziran ayında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk mezunlarını verir. 30 Haziran 1986 yılında Dr.Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesinden ayrılan Tıp Fakültesi görevine kendi hastanesinde, bazı ek binalar yapılarak devam etmeye başlar. 1994 yılında Gazi Hastanesinin yeni poliklinik binası, 1997’ de ise yeni yataklı üniteler, laboratuar ve görüntüleme üniteliri hizmete sokulur.
1998 yılında Gazi Hastanesi TS-EN-ISO 9001 kalite güvence sistemi belgesi almaya hak kazanan ilk devlet üniversitesi olur. 2000 yılında öğrenci sosyal tesisleri hizmete sokulur. Yine 2000 yılında transplantasyon ve tüp bebek merkezi hizmete girmiştir. 2001 yılında eski hastane binası 250 yatak kapasitesi ile hizmete sokulur. 2002 yılında uyku bozuklukları merkezi, yeni kemoterapi ünitesi, işitme- konuşma- ses ve denge bozuklukları merkezi, obezite ve sigara bırakma ünitesi hizmete açılmıştır, Gazi Hastanesi toplam 1150 yatak kapasiteli ve 778 öğretim elamanıyla 2000’li yıllarda ülkemizin hizmetindedir.
Temel Tıp Bilimleri -Dahili Tıp Bilimleri -Cerrahi Tıp Bilimleri bölümleriyle egiitim vermektedir.
e-mail: gazitipbilisim@gazi.edu.trTicaret ve Turizm Eğitim Fakültesi:
Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi 1956 tarihinde “Sekreterlik Öğretmeni Yetiştirme Merkezi “ adı altında açılmış, 1982 Yılında Gazi Üniversitesi bünyesine bağlanmış ve 1992 yılında bugünkü adı ile fakülteye dönüştürülmüştür.
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Ankara’da 16 Ocak 1956 tarihinde “Sekreterlik Öğretmeni Yetiştirme Merkezi” ve aynı yıl “Ticaret Öğretmen Okulu” adı altında öğretim süresi 3 yıl olarak öğretime başlamıştır. 1959 yılında “Ticaret Yüksek Öğretmen Okulu”, 1965 yılında da “Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu” olarak adı değiştirilmiş ve öğretim süresi 4 yıla çıkarılmıştır. 1982 yılında, “Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı” hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanunla kurulan Gazi Üniversitesi bünyesine alınmış ve “Mesleki Eğitim Fakültesi-Ticaret ve Turizm Eğitimi Bölümü” olarak öğretime devam etmiştir.
11 Temmuz 1992 Tarih ve 3837 Sayılı Kanun ile Gazi Üniversitesi’ne bağlı “Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi” olmuştur. Fakülte bünyesinde iki adet tam donanımlı ve internet bağlantısı olan bilgisayar laboratuarı, Ön Büro Laboratuvarı, Büro Makineleri laboratuarı, Daktilo Laboratuarı, Yabancı Dil Laboratuarı ve Araştırma Kitaplığı bulunmaktadır. Ayrıca iki adet seminer salonu, yeterli sayıda derslikler ve öğrenci kantini ve yemekhanesi mevcuttur. Fakültemiz üniversitemiz merkez kütüphanesine, sinema salonlarına çok yakın mesafede yer almaktadır. Fakültemizde öğrenciler 4 yıllık eğitim boyunca meslek dersleri yanında yoğun İngilizce ve bilgisayar dersleri almaktadır. Ayrıca bütün bölümlerde Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir.
Adres:Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Gölbaşı/ANKARA TÜRKİYE
Telefon : 90 312 485 14 60-61-62(Santral)
Fax : 90 312 484 41 24
e-mail: samiacar@gazi.edu.tr

 
fakülteler IV

Çorum İlahiyat Fakültesi :

15.7.1992 tarih ve 21821 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılması Hakkında 3837 Sayılı Kanunla, Gazi Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş ve öğretime 17 Kasım 1993 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığınca geçici olarak tahsis edilen, 5500 m alan üzerinde yaklaşık 4500 m kapalı alana sahip 4’er katlı 2 binada hizmete açılmıştır. Gazi Üniversitesi’ne bağlı olarak 1993 yılında öğretime başlayan fakültemiz, 1998 öğretim yılı sonu itibariyle ilk mezunlarını vermiştir. Temel İslam Bilimleri Bölümü -Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü -İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü -Müfredat Programlar1yla eitim ve öretimine devam etmektedir.

Çorum İkttisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:

Corum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla Gazi Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. 1998-1999 eğitim öğretim yılında Corum Mühendislik Fakültesi Binasında öğretime başlamıştır. Fakülte 68.034 m2arazi üzerine kurulu 7.725 m2 kapalı alana sahiptir. 3 katli idari bina, 3 katlı derslikler ve 1 katli kantinden oluşmak üzere toplam 3 bloktan oluşmaktadır.
Fakültemiz 1998-1999 eğitim öğretim yılında İsletme Bölümüne alınan 70 öğrenci ile öğretime başlamıştır. Su anda 398 öğrencimiz bulunmaktadır. Bölüme her yıl 70 yeni öğrenci alınmaktadır. 2003-2004 öğretim yılında, ek kontenjan yerleştirme sistemi ile 70 öğrenci alınarak, İktisat Bölümü de açılmıştır.
Tel: 0 364 227 19 44 Fax: 0 364 227 19 48

Çorum Mühendislik Fakültesi:

Çorum Mühendislik Fakültesi 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla Gazi Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 07.09.1999 tarihinde Dekan atanarak görevine başlamıştır. Rektörlüğümüzün 18.11.1999/3321-13727 sayılı teklifi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 07.12.1999 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında Kimya Mühendisliği ve Makina Mühendisliği Bölümleri’nin açılmasına karar verilmiştir. Rektörlüğümüzün 06.03.2000/724-2971 sayılı teklifi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 07.03.2000 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında Kimya Mühendisliği ve Makina Mühendisliği Bölümlerine 2000-2001 öğretim yılında 25’er öğrenci alınmasına karar verilmiştir. 2003-2004 Öğretim yılında ise aynı bölümlerin ikinci öğretim programları açılmış ve bu programlara toplam 61 öğrenci kayıt yaptırmıştır.
Fakülte 166 000 m2 arazi üzerine kurulu olup 7725 m2 kapalı alana sahiptir. 3 katlı idari bina, 3 katlı derslikler ve 1 katlı kantin olmak üzere üç bloktan oluşmaktadır. Gazi Üniversitesi Çorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile aynı binada hizmet veren fakültemiz, Çorum çevre yolu kuzeyinde Çimento Fabrikası karşısındadır.
Kimya Mühendisliği- Makina Mühendisliği bölümleriyle egitim ve ögretimine devam etmektedir.

Adres : Gazi Üniversitesi Çorum Mühendislik Fakültesi Çevre Yolu 19030 ÇORUM
Telefon (Santral) : 00 - 90 (364) 227 45 33 - 34
Faks : 00 - 90 (364) 227 45 35
e - posta : cmf@gazi.edu.tr

Kastamonu Eğitim Fakültesi:

Kastamonu Eğitim Fakültesi “Kız İlköğretmen Okulu” adı altında 1956 yılında Eğitim ve Öğretime başlamıştır. Öğretim süresi üç yıl olan Kız İlköğretmen Okulu, ortaokul mezunlarından imtihanla öğrenci almıştır. 1970 yılında, şu an kullanılmakta olan binalarına taşınmıştır. 1975 yılına kadar aynı isim altında faaliyetlerini sürdürmüş, 1975 yılında iki yıllık Eğitim Enstitüsü olmuştur. Eğitim Enstitüsü olduktan sonra lise ve dengi okullardan öğrenci almıştır. 1982 yılında Eğitim Yüksekokulu adını almış, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi’ne bağlanmış ve ilkokullara sınıf öğretmeni yetiştirmiştir. 1989-1990 Eğitim-Öğretim yılında, aynı isim altında, öğretim süreci dört yıla çıkartılmış olup, yine ilkokullara sınıf öğretmeni yetiştirmiştir.
Fakülte 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanununun ek 29. maddesi uyarınca 1992-1993 öğretim yılında Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Eğitim Fakültesine dönüştürülmüş ve fakültenin bölüm, anabilim dalı ve programları 1998 yılında Millî Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılmasına bağlı olarak aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü-Eğitim Bilimleri Bölümü -İlköğretim Bölümü-
Türkçe Eğitimi Bölümleriyle egitim ve öretimine deva etmektedir.
Telefonlar: : (0366) 2128031
(0366) 2128211 (0366)2142312 (0366) 2142041
Faks : (0366) 2123353
E-mail : ksef@gazi.edu.tr

Kastamonu Fen Edebiyat Fakültesi:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Kastamonu’ da Fen-Edebiyat Fakültesi kuruluşu; Milli Eğitim Bakanlığının 12/8/2003 tarihli ve 20919 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/8/2003 tarihinde kararlaştırılmış ve 28 Ağustos 2003 tarihinde Resmi Gazetede bu kararın yayınlanması ile gerçekleştirilmiştir. G.Ü. Rektörlüğü tarafından kurucu Dekan ataması yapılarak fakültenin kuruluş çalışmalarına başlanmıştır. KESOB’a ait METEM binası KATSO tarafından tadilatı yapılarak bir protokol çerçevesinde Fakülte binası olarak kullanılmak üzere Gazi Üniversitesine devredilmiştir. Binanın dersane, laboratuvar kısımlarının donatılması KATSO tarafından, yönetim, akademik ve idari kısımlarının donatılması Kastamonu Valiliği tarafından yapılmıştır. Fakültenin bilgisayar laboratuvarının donatılması çalışmaları devam etmektedir. 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında ek yerleştirme ile Fizik Bölümüne 31, Tarih Bölümü’ne 41 öğrenci kayıt yaptırmış ve eğitime başlamıştır.
Adres:Gazi Üniversitesi Kastamonu Fen Edebiyat Fakültesi Yeni Otogar Karşısı-Kuzeykent
37100 KASTAMONU
Telefon:0 366 215 49 23 /0 366 215 49 24
Fax:0 366 215 49 69
E-mail : ksfef@gazi.edu.tr
Kastamonu Orman Fakültesi:

11/07/1992 gün ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 20809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" başlıklı 3837 sayılı Kanunun 3.maddesi (d) bendi gereğince Gazi Üniversitesi’ne bağlı "Kastamonu Orman Fakültesi" yasal olarak kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 16/02/1998 tarih ve 250 sayılı yazılarıyla 1998-1999 Öğretim Yılında Kastamonu Orman Fakültesi bünyesinde Orman Mühendisliği Bölümü’nün açılması ve ilk olarak 30 öğrenci alınması kararlaştırılmıştır. Halen Orman Mühendisliği Bölümü’nde Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi devam etmektedir.
Gazi Üniversitesi Kastamonu Orman Fakültesi, ülkemizin sahip olduğu orman alanlarının korunmasında, geliştirilmesinde, ekonomik ve sosyal gelişmelere paralel olarak değerlendirilmesinde ihtiyaç duyulan insan gücünün en kaliteli düzeyde yetiştirilmesini amaç edinmiştir. Fakültenin temel hedefi zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olan ülkemizin kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, insanlığın hizmetine sunulmasında öncü olacak elemanların yetiştirilmesine yönelik eğitim ve öğretim seviyesini yükseltmektir. Bu amaçla, yeni kurulmuş olmasına rağmen, eğitim-öğretim, faaliyetleri, bilimsel çalışmalar ve sosyal etkinlikler çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Fakültemiz akademik personelince diğer kurum ve kuruluşlara sunulan projeler kabul edilerek uygulanmasına başlanılmıştır. Bu projelerin yakın gelecekte daha da artacağı beklenilmektedir. %57’si ormanlarla kaplı olan Kastamonu’da bitki örtüsü bakımından zengin bir dokuya sahip olan il ormanları, fakülte öğrencileri ve akademik personelin bilimsel faaliyetlerini sürdürmeleri için doğal bir laboratuar niteliği taşımaktadır. Doğal güzellikleri ve tarih mirası yapılarla bezenmiş Kastamonu ve yöresi, öğrencilerimizin kültürel değerlerimizi yakından tanımaları için adeta doğal bir tarih ve kültür parkı niteliği taşımaktadır.
Fakültemizde iyi bir öğrenci Öğretim Üyesi diyalogu bulunmakta, sosyal etkinlikler birlikte sürdürülmekte, Fakültenin laboratuar, kütüphane gibi imkanları öğrencilerin kullanımına daima açık tutulmaktadır. Fakültede tenis masası, basketbol sahası ile mini futbol sahası bulunmaktadır. Ayrıca, kent merkezinde bulunan şehir stadı, spor salonu, yüzme havuzu, basketbol ve voleybol sahaları ile Ilgaz Kayak Merkezi öğrencilerin şehirdeki spor etkinliklerine yardımcı olmaktadır.
Öğrencilerimizin doğal zenginliklerimizi koruması, geliştirmesi, bu zenginliklerin işletilerek ve üretiminin doğaya zarar vermeden yapılarak ekonomiye kazandırılması ile birlikte ülkesini, vatanını seven, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı gençler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bunun için, Fakültemiz öğrencileri ve elemanları Gazi Üniversitesinin mensubu olmalarının bilinciyle “Gazili Olmak Bir Ayrıcalıktır” prensibine uygun bir şekilde özverili çalışmalarını sürdürmektedirler.
Tel: 0 366 214 9525
Fax: 0 366 214 8245
e mail: kof@gazi.edu.tr
 
fakülteler V

Kırşehir Eğitim Fakültesi:

Adresi :Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi, 40100, KIRŞEHİR
Telefonlar :0.386.2126239 - 0.386.2126240
Fax :0.386.2134513
E-Posta : kref@gazi.edu.tr

Kırşehir Fen-Edebiyat Fakültesi:

Gazi Üniversitesi Kırşehir Fen-Edebiyat Fakültesi, Bakanlar Kurulunun 07 Ekim 1999 tarih ve 99/13517 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22 Şubat 2000 tarih ve 3578 sayılı yazılarıyla kurulmuştur. 2000-2001 eğitim-öğretim yılında Türk Dili ve Edebiyatı ile Biyoloji Bölümleri açılmış ve her bölüme 30’ar öğrenci alınmasına rağmen Fakültenin binası bile yoktu. Fakültemizin kurucu dekanlığına 26 Eylül 2000’de Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Akgün atandıktan sonra Petlas kampusunda alınan binanın açılışı 07 Şubat 2001 tarihinde yapılmıştır. 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Fizik ve Matematik Bölümlerinin açılmasıyla fakültemizdeki bölüm sayısı dörde çıkmıştır.
Üniversite halk işbirliği ile 14 derslik 1 amfi 2 laboratuar ve 18 öğretim elemanı odasından oluşan ek derslik binası yaptırılmış, fiziki mekanı rahatlayan Fakültemiz de 24 Nisan 2003’te Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Rıza Ayhan tarafından hizmete açılmıştır. 2003-2004 eğitim-öğretim yılında Matematik ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin ikinci öğretimleri ile Tarih Bölümü açılarak öğrenci alınmıştır. Fakültemiz ilk mezunlarını Haziran 2004’te verecektir.
Fakültemiz bünyesindeki bu beş bölümün normal ve ikinci öğretiminde toplam 617 öğrenci öğrenim görmektedir. Kırşehir Fen-Edebiyat Fakültesi’nde öğretim dili Türkçe, öğretim süresi 4 yıldır (8 yarıyıl). 4 yıllık programı tamamlayanlara lisans diploması verilir. İlk iki yılın bütün derslerini tamamlamış öğrencilere 2547 sayılı kanun gereği ‘ön lisans’ diploması verilir.
Fakültemizde, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda, çağımızın gerektirdiği bilimsel ve teknolojik imkanlar kullanılarak Atatürk’ün ifadesiyle “Fikri hür, vicdanı hür” nesiller yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Kırşehir’i Kayseri’ye bağlayan karayolu üzerinde, şehre 7 km mesafedeki Âşık Paşa Kampusu (Petlas)’da bulunan fakültemize ulaşım şehir merkezinden düzenli olarak işleyen minibüsler vasıtasıyla sağlanmaktadır.
Dolmuşlar sabah saat 07:45 - 08:00 arası Eğitim Fakültesinden kalkarak doğrudan Aşık Paşa kampüsüne gelmekte, saat 08:00 dan sonra ise Şehir Merkezindeki Ahi Durağından kalkarak Yenice Mahallesi - TEDAŞ güzergahını izleyerek kampüse ulaşmaktadır.
Dolmuşlar 15 dakika ara ile kalkmakta ve yolculuk yaklaşık 20 -30 dakika arasında sürmektedir. Dolmuş seferleri fakültemizdeki ikinci öğretim derslerinin son bulmasıyla biter.
Adres:Gazi Üniversitesi Kirsehir Fen-Edebiyat Fakültesi Asikpasa Kampusu, 40100 Kirsehir
Telefonlar:386 2528050 -386 2528051 -386 2528052 -386 2528053
Fax :386 2528054
e-mail: krfef@gazi.edu.tr

 
Enstitüler I

Sosyal Bilimler Enstitüsü:

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’ na göre 1982 yılında kurulmuştur. Kuruluşunda, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ nin 7, Gazi Eğitim Fakültesi’ nin 6, Mesleki Eğitim Fakültesi’ nin 2, Basın Yayın Yüksek Okulu (Bugünkü İletişim Fakültesi)’ nun 1 bölümü ile Yüksek Lisans ve Doktora öğretimine başlamıştır. Günümüzde ise; Yüksek Lisans alanında 21 Anabilim Dalı ve bunlara bağlı 51 Bilim Dalı ; Doktora alanında ise 14 Anabilim Dalı ve bunlara bağlı 23 Bilim Dalı’ nda öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 261 öğretim üyesi ve 67 öğretim elemanı ile sürdürdüğü öğretim sürecinde, günümüze kadar toplam 3024 öğrenci yüksek lisans ve 535 öğrenci de doktora öğrenimini tamamlamışlardır. Adresimiz Eti Mah. Ali Suavi Sok. No:15 Kat: 2 06570 Maltepe - ANKARA
Telefon: 231 81 85; 231 53 82; 231 35 91
Fax (0 312) 230 34 88

Sağlık Bilimleri Enstitüsü:

Adres:Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bandırma Sokak No. : 6 Etiler - ANKARA
e-mail: saglikb@gazi.edu.tr
Tel. : 0312 222 62 08 -0312 212 66 45 / 1128
Faks : 0312 212 49 85

Eğitim Bilimleri Enstitüsü:

Eti mahallesi, Ali Suavi Sokak, No:15, 1.kat Maltepe/ANKARA (G.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Arkası)
Tel: 0 - 312 - 229 07 34
Faks :0 - 312 - 229 55 17
e-mail: Egtbil@gazi.edu.tr

Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü:

Adres : G.Ü.Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü ANKARA
Santral : 223 75 72
Fax : 223 45 33

 
Yüksekokullar

Beden Egitimi ve Spor Yüksekokulu:

Kendi alanında Türkiye’nin en eski eğitim kurumu olan Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ortaöğretime öğretmen yetiştirmek amacıyla 1926 yılında kurulan "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü"ne bağlı olarak 1932 - 1933 yıllarında "Beden Eğitimi Bölümü" adı altında Eğitim - Öğretim hayatına başlamış, 1982’de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi ile birleştirilerek Gazi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü adını almış, daha sonra 1992’de Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olarak yeniden yapılandırılmıştır.
Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, bünyesinde "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği", "Antrenörlük Eğitimi" ve "Spor Yöneticiliği" olmak üzere üç bölüm ile eğitim öğretime devam etmektedir.
Adres:Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 06500 Teknikokullar Beşevler/ANKARA
Telefon: 0 312 215 24 95
Fax: 0 312 212 22 74
e-mail: besyo@gazi.edu.tr

Çorum Salik Yüksekokulu:

Gazi Üniversitesi Çorum Sağlık Yüksekokulu, hemşirelikte lisans öğretimi-eğitimi yapan 4 yıllık bir Yüksekokul’dur. Her öğretim-eğitim yılı 2 yarıyıldan oluşur. Bir yarıyıl 14 haftalık süreyi kapsar. Öğretime Eylül ayının üçüncü haftasında başlanır. Gazi Üniversitesi Çorum Sağlık Yüksekokulu eğitim- öğretiminde ders geçme sistemi esas olup, öğrencilerin Yüksekokuldaki öğrenimlerini 7 yılda bitirmeleri zorunludur.
Dönem başında yabancı dil muafiyet sınavı vardır. Hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. Yüksekokulunun felsefesi; Yüksekokulun genel hedefleri olan disipliner bilgi, klinik uygulama, öğrenim-öğretim, yönetim-liderlik, araştırma ruhu ve profesyonellik kazandırma bireyi biyolojik, psikolojik ve sosyolojik açıdan bir bütün olarak ele alma , bireyin ailenin ve toplumun sağlıklarının sürdürülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için sağlık ekibinin diğer elemanları ile birlikte yapıcı bir biçimde çalışılması gerektiği ilke ve inancına temellenmiştir
Gazi Üniversitesi Çorum Sağlık Yüksekokulunun amacı ise; öğrencilerini Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren , hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı , bireyin ,ailenin ve toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda kapsamlı hemşirelik bakımı verecek bilgi, beceri, tutum sahibi olarak yetiştirmektir.

Hemsirelik Yüksekokulu:

Yüksekokulumuz ilk kez 1999 – 2000 eğitim-öğretim yılında ek kontenjanla kayıt yaptıran 42 öğrenci ile Gölbaşı Kampüsün de faaliyete başlamış olup, 2002 – 2003 eğitim-öğretim yılı başından bu yana Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.İlk mezunlarını 2003 yılında vermiştir.2003-2004 eğitim-öğretim döneminde Yüksek Lisans eğitimine başlanmıştır.
Telefon No: 0 312 222 59 35–38
Faks No: 0 312 222 59 36
e-mail: hyo@gazi.edu.tr

Kastamonu Beden Egitimi Spor Yüksekokulu:

Gazi Üniversitesi Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 3837 sayılı kanunla kurulmuş ve 1993-1994 Eğitim- Öğretim yılında eğitime başlamıştır. Yüksekokulumuzun kuruluş amacı spor alanında yetişmiş nitelikli beden eğitimi ve spor öğretmenleri ve antrenörler yetiştirmektir. Yüksekokulumuz akademik kadrosu 1 Okul Müdürü, 10 Öğretim Görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi, 1 Yüksekokul Sekreteri, 4 Memur, 1 Teknisyen ve 1 Hizmetli olmak üzere toplam 19 personel ile eğitim ve öğretim hizmetlerini sunmaktadır. Yüksekokulumuz fiziki şartları: Okulumuz Kastamonu şehir merkezinde olup EğitimFakültesiyle aynı kampüs içinde yer almaktadır. Kampüs içinde kullanmakta olduğu 1 adet spor salonu, toprak futbol sahası ve açık basketbol sahaları vardır. Aynı zamanda gençlik ve spor müdürlüğüne bağlı spor salonları, futbol sahası, atletizm pisti, yüzme havuzu ve Ilgaz’daki kayak pisti gerekli dersler için kullanılmaktadır. Yüksekokulumuz öğrencileri kendi branşlarında ulusal ve uluslararası takımlarda aktif spor yaşantılarını sürdürürken; Kastamonu ilinde hakemlik ve çeşitli klüp ve okullarda antrenörlük yaparak beden eğitimi ve spor eğitimciliğine uygulamalı olarak katılmaktadırlar. Kuruluşumuzdan bu yana mezun olan yaklaşık 200 öğrencinin bir çoğu çeşitli illerde başarılı bir şekilde beden eğitimi ve spor öğretmenliği ve antrenörlük yapmaktadır. Yüksekokulumuz halen yaklaşık 190 öğrencisi ile lisans eğitimi vermeye devam etmektedir.
Adres:Gazi Üniversitesi Kastamonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Eğitim Fakültesi Kampüsü KASTAMONU
Telefon: 00-90 (366) 214 15 86
Fax: 00-90 (366) 212 73 79
e-mail: kbeden@gazi.edu.tr

Kastamonu Saglik Yüksekokulu:

Yüksekokulumuzun bönyesinde 9 adet ögretim elemani bulunmaktadir.304 adet kiz örenci okul bünyesinde ögrenim görmektedir.Ögrenim süresi 4yil ve ögrenim dili türkçedir. Hemşirelik Bölümü ile egitim vermektedir.
Adres: Gazi Üniversitesi Kastamonu Sağlık Yüksekokulu KASTAMONU
Telefon: (366) 212 47 60
e-mail: kssyo@gazi.edu.tr

Kirsehir Beden Eitimi ve Spor Yüksekokulu:

Yüksekokulumuz, Bakanlar Kurulunun 07.10.1999 tarih ve 99/13517 sayılı kararıyla kurulmuştur.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21.03.2000 tarih ve 5485 sayılı yazılarıyla da, 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılından itibaren, yüksekokul bünyesinde “Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü” açılması ve 50 öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanması uygun görülmüştür.Yüksekokulumuz, Kırşehir-Kayseri karayolunun 9.km.’sinde PETLAS Fabrikasının yanındaki Gazi Üniversitesi Aşıkpaşa Kampüsü’nde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Kırşehir, Ankara Caddesi, Ahi Meydanı yanındaki dolmuş durağından 10 dakika ara ile kalkan servislerle Yüksekokulumuza ulaşılabilmektedir.
Telefon (Santral) : 0 386 252 81 08
Faks : 0 386 252 81 06
Elektronik Posta : krbesyo@gazi.edu.tr

Kirsehir Salik Yüksekokulu:

10 Eylül 1992’de Sağlık Bakanı Dr.Yıldırım AKTUNA ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Mehmet SAĞLAM arasında imzalanan bir protokolle Sağlık Meslek Liselerinin Yüksekokullara dönüştürülmesi kararlaştırılmıştı. 20 Nisan 1994’de Yüksekokulumuz “Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu” adı ile ön lisans düzeyinde Hemşirelik eğitimi vermek üzere, Kırşehir Sağlık Meslek Lisesi’nin kullanılmayan beşinci katında Yrd.Doç.Dr.Mustafa DİNÇER’in müdürlüğünde kuruldu. Kırşehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun öğrenci alıp, eğitim ve öğretime başlaması mümkün olmadan iki yıl sonra kapatıldı.
22.11.1996’da Sağlık Bakanı Dr. Yıldırım AKTUNA ile YÖK Başkanı Prof.Dr.Kemal GÜRÜZ’ün imzaladığı yeni bir protokol ile Sağlık Yüksekokullarının kurulmasına karar verildi. Kırşehir Sağlık Yüksekokulu’nun kuruluşu 21 Ocak 1997’de Yrd.Doç.Dr.Mustafa DİNÇER’in müdür olarak görevlendirilmesi ile Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Ebelik bölümlerini oluşturabilecek şekilde, 24.01.1997’de Kırşehir Sağlık Lisesi binasını devir alarak kuruluşu gerçekleştirildi.
1997-1998 Eğitim öğretim yılında Hemşirelik bölümüne öğrenci alarak faaliyetini sürdürmeye başlayan Kırşehir Sağlık Yüksekokulu 2000-2001 Öğretim Yılında ilk mezunlarını verdi.
Kırşehir Sağlık Yüksekokulu’nda 2002-2003 Öğretim yılı itibariyle 160 öğrenci öğrenim görmekte olup, iki Yrd.Doç.Dr. ve beş öğretim görevlisi ile, laboratuvar, kütüphane, teknik oda, spor salonu, bilgisayar dershanesi, kantin-yemekhane gibi üst düzeyde fiziksel donanımı ile eğitim öğretim faaliyetlerini Lisans düzeyinde sürdürmektedir.
Adres:G.Ü. Kırşehir Sağlık Yüksek Okulu Ankara Cad.14/A 40100 KIRŞEHİR
Tel: 0 386 213 28 59
Fax : 0386-2125254
E-mail: krsyo@gazi.edu.tr
 
wish ablam ne yaptın
bu kadar arastırmayı
üniversite ye gidecekler bile yapmıyor
valla helal emeğine ne diyebilirim masallah
allah sabır vermiş sana çok güzel
emeğine tesekkürler harika çalışma olmus
tebrikler..
 
Meslek Yüksekokulları II

Sungurlu Meslek Yüksekokulu:

Gazi Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu 2002-2003 Öğretim yılında Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı ile İşletme Programı olmak üzere iki programla öğrenime başlamıştır. Ek kontenjanla alınan 90 öğrenci ile eğitimini sürdüren Yüksekokulumuzun, önümüzdeki eğitim yılından itibaren açılması planlanan programlarla öğrenci sayısının 400 olması hedeflenmiştir. Eğitim ve Öğretim için yeterli fiziksel altyapı ve donanımına sahip Yüksekokulda, her biri 25 adet bilgisayardan oluşan 2 bilgisayar Laboratuarı, 6 derslik, 200 öğrenci kapasiteli kafeterya ve yemekhane bulunmaktadır.
Yüksekokul bünyesinde yürütülen sosyal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra, Sungurlu Kapalı Spor salonundan da yararlanma olanakları mevcuttur.
Eski Sungurlu Kız Meslek Lisesinde faaliyetine başlayan Yüksekokulumuz, Kaplıkaya mevkiinde tahsis edilen 98 dönümlük arsa üzerine yeni Yüksekokul binası inşâ edilerek, daha iyi bir fiziksel ortama kavuşacaktır.

Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu:


Adres:Gazi Üniversitesi Tapu-Kadastro Eğitim Merkezi Oran Yolu Üzeri 06550 Çankaya/ANKARA
Telefon (312) 491 38 12
Fax:(312) 491 38 63
e-mail: tkmyo@gazi.edu.tr

Atatürk Meslek Yüksekokulu:

Yüksekokul, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı arasında ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucu, 10 Temmuz 2001 tarihinde kabul edilen 4702 sayılı kanun ile “Meslek Liselerinden Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçiş” sistemi kapsamında 2002 yılında açılmıştır. Yüksekokul öğrencilerinin büyük çoğunluğu Ankara’da bulunan mesleki ve teknik liselerden sınavsız geçiş ile gelmektedir.
Atatürk Meslek Yüksekokulu’nda; Elektrik, Endüstriyel Elektronik, Kalıpçılık, Kimya, Makine ve Otomotiv olmak üzere 6 bölüm bulunmaktadır ve yaklaşık olarak 1900 öğrenci öğrenim görmektedir. Derslik ve laboratuar olarak Gazi Üniversitesi’ne bağlı diğer fakültelerin ve Ankara’da bulunan bazı meslek liselerinin imkanlarından yararlanılmaktadır.
Atatürk Meslek Yüksekokulu’nun yönetim ve diğer idari kurullarında 1 Prof. Dr., 3 Doç. Dr., 3 Yrd. Doç. Dr.’dan oluşmak üzere toplam 7 kişilik bir öğretim elemanı kadrosu görev yapmaktadır. Dersler Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri tarafından yürütülmektedir. Ancak bazı derslere orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile lisansüstü eğitimini tamamlamış veya devam eden çeşitli kurum ve kuruluşlarda üst düzey görevlerde bulunan teknik öğretmen veya mühendislerde görevlendirilmektedir. Eğitim ve öğretim “ikinci öğretim” kapsamında olup öğrenim süresi 4 yarıyıl ve dili Türkçe’dir.
Gazi Üniversitesi Rektörlük Kampüsü Eski Lojman Binası Zemin Kat
Elektrik-Endüstriyel Elektronik-Endüstriyel Kalıpçılık-Kimya-Makine-Otomotiv Telefon:0.312.202.28.80
Fax:0.312.212.75.75
e-mail: atamyo@gazi.edu.tr


Ankara Meslek Yüksekokulu:

Adres. Mesleki Eğitim Fakültesi Beşevler Kampüsü B-Blok 2.Kat
Tel: 0312 - 2238457
0312-2126460 - 122

Gazi Meslek Yüksekokulu:

Yüksekokul, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı arasında ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucu, 10 Temmuz 2001 tarihinde kabul edilen 4702 sayılı kanun ile “Meslek Liselerinden Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçiş” sistemi kapsamında 2002 yılında açılmıştır. Yüksekokul öğrencilerinin büyük çoğunluğu Ankara’da bulunan mesleki ve teknik liselerden sınavsız geçiş ile gelmektedir.
Gazi Meslek Yüksekokulu’nda; Elektrik, Endüstriyel Elektronik ve Matbaa olmak üzere 3 bölüm bulunmaktadır ve yaklaşık olarak 650 öğrenci öğrenim görmektedir. Derslik ve laboratuar olarak Ankara Çubuk’taki binasında hizmet vermektedir.
Eğitim ve öğretim “ikinci öğretim” kapsamında olup öğrenim süresi 4 yarıyıl ve dili Türkçe’dir.

Mucur Meslek Yüksekokulu:

2003-2004 Egitim ögretim yılında eğitim faaliyetine baslayan Gazi Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu, 2 Bölümle " Bilgisayar Teknolojisi ve Proğramlama proğramı, Muhasabe Proğramı " olmak üzere nitelikli öğretim elemanı kadrosu, modern derslik ve laboratuarlarıyla çağdaş eğitim ve öğretim olanakları sunmaktadır.
Orta Anadolu’ nun ortasında tarihi ve şirin bir ilçe olan MUCUR Kapadokya’ nın başlangıcı ve Ankara Kayseri kara yolu üzerinde yer almaktadır. Yüksekokulumuz ögrencilerine sadece eğitim vermekle kalmayıp; gezi, spor, eglence gibi sosyal olanaklarda sağlanmaktadır..
Bilgisayar Teknolojisi ve Proğramlama Bölümleriyle eitimine devam etmektedir.
Adres:Gazi Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu / Mucur
Tel: (0386) 812 29 77 - 812 38 77
Faks: (0386) 812 28 77

Kaman Meslek Yüksekokulu:

Ülkemizin ve yörenin teknik alandaki ara insan gücü eğitimine katkıda bulunmak amacıyla 1998 yılında kurulan Yüksekokul’da Teknik Programlar Bölümünde; Gıda Teknolojisi, İnşaat, Mermercilik, Sondajcılık ve Bilgisayar Teknolojisi ve Programla
 
Üniversiteye gidecek gençlerimiz için süper bir çalışmaya imza atmışsınız
tek kelime ile harika emeğine sağlık Wish.
 
Üst