Eş anlamlı kelimeler listesi

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Dark tarafından 25 Eki 2010 tarihinde açılan konu

 1. Eş anlamlı kelimeler Listesi,
  eş anlamlı kelimeler sözlüğü,


  abide <-------> anıt
  ablem <-------> belirge
  abluka <-------> kuşatım
  acayip <-------> yabancı
  acele etmek <-------> İvmek
  aceleci <-------> ivecen
  Acz (aciz) <-------> düşkü
  adabı muaşeret <-------> görgü
  adalet <-------> tüze
  adaptasyon <-------> uyarlama
  adapte etmek <-------> uyarlamak
  adât ve ahlak <-------> töre
  adet <-------> alışkanlık, görenek
  adet <-------> sayı
  adli <-------> tüzel
  afaki <-------> şundan, bundan
  afiyet <-------> esenlik, sağlık
  afsun (efsun) <-------> büyü
  ahenk <-------> uyum
  ahenkli <-------> uyumlu
  ahenksiz <-------> uyumsuz
  ahiren <-------> son günler
  ahize <-------> alıcı, almaç
  ahlak <-------> aktöre
  ahlaki <-------> aktöresel
  aidat <-------> ödenti, kesinti
  aidiyet <-------> ilinti
  ait <-------> değin, ilişki, ilişkin
  ajan <-------> gizmen
  akis <-------> yankı
  akli <-------> ussal
  aksan <-------> dil, vurgu
  aksetmek <-------> yansımak
  aksiyon <-------> belit
  aktif <-------> etken, etki, eylemlemsel
  aktüalite <-------> Güncellik
  aktüel <-------> güncel
  alaka <-------> ilgi
  alakadar <-------> ilgili
  alarm <-------> uyandırı
  alelade <-------> olağan
  alem <-------> evren
  alemet <-------> belirti
  alev <-------> yalım
  aleyhtar <-------> karşıtçı
  amatör <-------> özengeç
  ambargo <-------> engelleyim
  amel <-------> edim
  ameli <-------> edimsel, kılgısal
  ameliye <-------> işlem
  amil <-------> etmen
  amme <-------> kamu
  amplifikatör <-------> yükselteç
  amud <-------> dikme
  amudi <-------> dikey
  anahtar <-------> açkı
  analfabet <-------> okumaz yazamaz
  analiz <-------> çözümleme
  anane <-------> gelenek
  anarşi <-------> kargaşa, düzensizlik
  ançuez <-------> hamsi ezmasi, hamsi sarması
  anlaşmazlık <-------> ihtilaf
  antet <-------> başlık
  antitez <-------> karşı sav
  antoloji <-------> seçki
  antreman <-------> alıştırım
  antrenör <-------> alıştırman
  antrepo <-------> ara koruncak
  antropoloji <-------> insanbilim
  araz <-------> belirti
  arkeolog <-------> kazıbilimci
  arzuhal <-------> dilekçe
  asa <-------> değnek
  asalet <-------> soyluluk
  asır <-------> çağ, yüzyıl
  asri <-------> çağdaş
  astronom <-------> gökbilimci
  aşk <-------> sevi
  atalet <-------> süredurum (Fizik)
  ati <-------> gelecek, ilerisi
  avans <-------> önödeme, öndelik
  ayna <-------> gözgü
  aynı <-------> özdeş
  ayniyet <-------> özdeşlik
  azap <-------> ezinç
  aza <-------> üye
  bagaj <-------> taşıncak, taşıncaklik
  bahtiyar <-------> mutlu
  baki <-------> kalımlı
  bakir <-------> erdem
  bakire <-------> erden
  banliyö <-------> yörekent
  baraz <-------> büget
  bariz <-------> belirgin
  basit <-------> yalınç
  bazı <-------> bir takım, kimi
  bedbaht <-------> mutsuz, karayazgılı
  bedbin <-------> kötümser
  beddua <-------> ilenç, ilenme
  bedel <-------> karşılık
  bedhah <-------> kötücül
  beka <-------> kalım
  bekraunt <-------> artyetişim
  bereketli <-------> artağanlık
  beyanat <-------> demeç
  beyanname <-------> bildirge, bildiri
  beynelmilel <-------> uluslararası
  bibliyofil <-------> kitap seven
  bibliyografya <-------> kaynakça
  bilhassa <-------> özellikle
  bilvasıta <-------> dolaylı
  bina <-------> yapı
  bitap <-------> argın
  bitaraf <-------> yansız
  biyografi <-------> yaşam öyküsü
  bizzat <-------> kendi, kendin, kendim
  blokaj <-------> bekletim
  blöf <-------> ürkütmece
  bono <-------> ödence
  brifing <-------> özetlem
  buhar <-------> buğu
  buhran <-------> bunalım
  buldozer <-------> yerkürer
  burjuva <-------> kentsoylu
  burs <-------> öğrenmelik
  bünye <-------> yapı
  bürokrasi <-------> yazçiz
  bürokrat <-------> yazçizci
  cahil <-------> bilisiz
  casus <-------> çaşıt
  cazibe <-------> Albeni, alım, çekicilik
  cinayet <-------> kıya, öldürü
  cins <-------> eşey
  cinsi <-------> eşeysel, cinsel
  ciro <-------> çevirim
  civar <-------> yöre
  cümle <-------> tümce
  çaresizlik <-------> umarsızlık
  çek <-------> ödene
  dair <-------> değin, üzerine
  damping <-------> düşürüm
  debdebe <-------> görkem
  defa <-------> kez
  def'aten <-------> birden
  defile <-------> giyim gösterisi
  define <-------> gömü
  deformasyon <-------> değiştirim
  dehşet <-------> yılgı
  dejenerasyon <-------> soysuzlsşma, yozlaşma
  dekor <-------> bezem
  dekorasyon <-------> bezemleme
  delil <-------> kanıt
  demogog <-------> halk avcısı
  demografi <-------> nüfus bilimi
  demokrasi <-------> elerki
  demokratik <-------> elerksel
  departman <-------> bölüm
  depo <-------> korunak
  depo etmek <-------> yığmak, biriktirmek
  depozit <-------> önödence
  dercetmek <-------> koymak, geçirmek
  derece <-------> aşama
  deşarj <-------> boşalım, boşalma
  deşifre etmek <-------> çözmek, sökmek
  devalüasyon <-------> değer düşürme
  devam <-------> sürek
  deveran <-------> dolaşım
  devet <-------> çağrı
  devir <-------> çağ, çevrim
  devre <-------> çevrim(fiz), dönem
  dilem <-------> ikilem
  direkt <-------> dolaysız
  direktif <-------> yönerge
  diyalektif <-------> eytişim
  doktrin <-------> öğreti
  döviz <-------> istence(gösteride)
  dua <-------> yakarış, yakarma
  düşman <-------> yağı
  ebedi <-------> ölümsüz, sonrası, bengi
  edebi <-------> yazınsal
  edebiyat <-------> yazın
  efkarı umumiye <-------> kamuoyu, halkoyu
  egoist <-------> bencil
  ehemmiyet <-------> önem
  ehil <-------> yeterli
  ehliyet <-------> yeterlik
  ekonomi <-------> tutum
  ekonomik <-------> tutumsal
  ekseriya <-------> çoğun, çoğu kez, çoğu zaman
  ekseriyat <-------> çoğunluk, oy çokluğu
  ekskavatör <-------> yerkazar
  ekstra <-------> özüt
  el'an <-------> şimdi, bugünlü günde
  elastiki <-------> esnek
  elastikiyet <-------> esneklik
  elbise <-------> giysi
  elit <-------> seçkin
  emin <-------> güvenilir, güvenli
  emir <-------> buyruk, komut
  emniyet <-------> güvenlik, güvenirlik
  emparyalist <-------> sömürgeci
  emperyalizm <-------> elkoyuculuk, buyuruculuk
  empresyonist <-------> izlenimci
  emretme <-------> buyurma
  endikatör <-------> gösterge
  endirekt <-------> dolaylı
  endişe <-------> kaygı
  endüstri <-------> işleyim
  enerji <-------> erk, güç, güre
  enerjik <-------> gürel, güreli
  enfreruj <-------> kızılötesi
  enkaz <-------> yıkıntı
  enstruman <-------> araç, çalgı
  entern <-------> yetişici (hekimlik)
  entresan <-------> ilginç, ilgi çekici
  erozyon <-------> aşınma
  esaret <-------> tutsaklık
  esas <-------> asal
  esef etmek <-------> acınmak
  eser <-------> yapıt, yaratı
  esir <-------> tutsak
  eskiz <-------> taslak
  esrarlı <-------> gizemli
  estetik <-------> güzel duyu
  eşantiyon <-------> örneklik
  eşel mobil <-------> oynak ölçü
  etraf <-------> çevre, dolay
  evham <-------> kuruntu
  ezeli <-------> öncesiz
  ezilet <-------> özgü
  faal <-------> etkin
  faaliyet <-------> etkenlik
  fabrika <-------> yapınak
  fabrikasyon <-------> yapınış
  fabrikatör <-------> yapınman
  facia <-------> ağlatı
  fakir <-------> yoksul
  fakirlik <-------> yoksulluk
  faktör <-------> etman
  fal <-------> bakı
  fani <-------> kalımsız
  fantezi <-------> düşlem
  faraziye <-------> varsayım
  fark <-------> ayrım
  farklı <-------> ayrımlı
  farksız <-------> ayrımsız
  farz etmek <-------> varsaymak
  fatura <-------> satmaca
  fayda <-------> yarar
  faydalanma <-------> yaralanma
  faydalı <-------> yaralı
  fazilet <-------> erdem
  fedakar <-------> esirgemez, özverili, özgeçili
  felaket <-------> yıkım
  ferman <-------> buyruk, buyrultu
  fert <-------> birey
  fetiş <-------> tapıncak
  fevkalade <-------> olağandışı, olağanüstü
  feza <-------> uzay
  fikir <-------> düşünü, düşüncel
  filhakika <-------> gerçekten
  finanse etmek <-------> akçalamak
  form <-------> biçim
  forumdas<------->forumdaş
  fren <-------> durduraç
  frigotik <-------> soğutmalı
  fuel oil <-------> yağyakıt, sıvıyakıt
  fultaym <-------> tamgün
  füsun <-------> büyü
  gafil <-------> aymaz
  gaflet <-------> aymazlık
  galibiyet <-------> yengi
  garanti <-------> güvence
  garip <-------> yabansı
  gaye <-------> amaç, erek
  gayret <-------> çaba
  gayri ihtiyari <-------> istemsiz
  gayri muayyen <-------> belgisiz, belirsiz
  gayri muntazam <-------> düzensiz
  gayri mümkün <-------> olanaksız
  gayri müsavi <-------> eşitsiz
  gayri samimi <-------> içtensizlik
  gayri tabii <-------> olağandışı, olağanüstü
  gazete <-------> günce
  gıda <-------> besin
  grafik <-------> çizge
  grev <-------> işbırakımı, bırakım
  greyder <-------> yerdüzler
  güruh <-------> tayfa, takım, bölük
  haberleşme <-------> bildirişim, yazışma
  hacim <-------> oylum
  hadise <-------> olay
  hafif <-------> yeğni
  hafıza <-------> bellek
  hakem <-------> yargıcı
  hakikat <-------> gerçek
  hakim <-------> bilge
  hâkim <-------> başat, egemen, yargıç
  hakimiyet <-------> başatlık, egemenlik
  hal <-------> çözüm, durum
  hal çaresi <-------> çözüm yolu
  hal şekli <-------> çözüm yolu
  halletmek <-------> çözmek
  hamle <-------> atılım
  hararet <-------> ısı
  hareket etmek <-------> devinmek
  hars <-------> ekin
  has <-------> özgü
  hasıl olmak <-------> üremek
  hasım <-------> yağı
  hasret <-------> özlem
  hassas <-------> duyar, duyarlı
  hassasiyet <-------> duygan, duygulu, duyarlık
  hasta <-------> sayrı
  hastalık <-------> sayrılık
  hat <-------> çizgi
  hata <-------> yanılgı
  hatip <-------> konuşmacı
  hatıra <-------> andaç, anı
  hatırlama <-------> ansıma
  hatırlamak <-------> ansımak
  hayal <-------> düş, görüntü
  hayal etmek <-------> düşlemek
  hayali <-------> düşsel, imgesel
  hayat <-------> dirim, yaşam
  hayati <-------> dirimsel, yaşamsal
  hayret <-------> şaşkı
  haysiyet <-------> onur, özsevi
  haysiyetli <-------> onurlu
  haysiyetsiz <-------> onursuz
  hazım <-------> sindirim
  hazine <-------> gömü
  hedef <-------> erek
  hediye <-------> armağan
  helelozni <-------> sarmalı (fizik)
  hemcins <-------> türdeş
  hemfikir <-------> düşündeş, oydaş
  hercümerç <-------> karışıklık, kargaşalık
  heterojen <-------> ayrışık
  hevesli <-------> özenci
  heyecan <-------> coşku
  heyet <-------> kurul
  heykel <-------> yontu
  heykeltraş <-------> yontucu
  hibe <-------> bağışlama
  hicret <-------> göç, göçme
  hikaye <-------> anlatı, öykü
  hikaye etmek <-------> öykülemek
  hile <-------> aldatıcı
  his <-------> duygu
  hisse <-------> pay
  hissedar <-------> paydaş
  hissetmek <-------> duymak, sezmek
  hissikablevuku <-------> önsezi
  hitabe <-------> söylev
  hiyerarşi <-------> aşama, sıradüzen
  hobi <-------> düşkü
  hodbin <-------> bencil
  holding <-------> tüm ortaklık
  homojen <-------> benzeşik
  homoseksüel <-------> eşcinsel
  hukuk <-------> tüze
  hukuki <-------> tüzel
  hulasa etmek <-------> özetlemek
  hurafe <-------> boşinan
  husumet <-------> yağılık
  hususi <-------> özel
  hususi teşebbüs <-------> özel girişim
  hususiyet <-------> özellik
  huzme <-------> demet
  hücre <-------> göze (biyoloji)
  hücum <-------> saldırı, atak
  hücum etmek <-------> saldırmak
  hükmi şahıs <-------> tüzel kişi
  hüküm <-------> yargı
  hümanist <-------> insancı, insancıl
  hür <-------> erkin
  hürmet <-------> saygı
  hürriyet <-------> özgürlük
  hüviyet <-------> kimlik
  ibadet <-------> tapınç
  ibadet etmek <-------> tapınmak
  ibret <-------> öğrenek
  icap (ettirmek) <-------> gerektirme
  icap etmek <-------> gerekmek
  icat <-------> buluş
  icra etmek <-------> uygulamak, yürütmek
  içtimai <-------> toplumsal
  idare <-------> yönetim
  idare heyeti <-------> yönetim kurulu
  idareci <-------> yönetici
  idari <-------> yönetimsel
  iddia <-------> sav
  iddia etmek <-------> savlamak
  ideal <-------> ülkü, ülküsel
  idealist <-------> ülkücü
  ididal <-------> ılımlılık, ölçülülük
  idrak <-------> algı
  idrak etmek <-------> algılama, anlamak
  ifade <-------> anlatım, deyiş
  iflas <-------> batkı
  ifraz <-------> salgı
  iftira <-------> kara çalma, karacılık
  ihmal etme <-------> savsaklamak
  ihmalkar <-------> savsak
  ihracaat <-------> dışsatım
  ihsan <-------> kayra
  ihtar <-------> uyarı, uyarma
  ihtimal <-------> olasılık
  ihtimam <-------> özen
  ihtiras <-------> tutku
  ihtisas <-------> uzmanlık
  ihtişam <-------> görkem
  ihtiyaç <-------> gerekseme
  ihtiyari <-------> istemli
  ihtiyat <-------> sakıntı
  ihtiyatkar <-------> sakıngan
  ihtizaz <-------> titreşim
  ikametgah <-------> konut
  ikaz <-------> uyarı, uyarma
  ikmal <-------> bütünleme
  iktibas <-------> aktarma, alıntılama
  iktidar <-------> erk
  iktifa etmek <-------> yetinmek
  iktisadi <-------> tutumsal
  iktisat <-------> tutum
  ilahi <-------> tanrısal
  ilahiyat <-------> tanrı bilim
  ilan <-------> duyuru
  ilga etmek <-------> varlığını kaldırmak
  ilham <-------> esin
  ilham almak <-------> esinlenmek
  illegal <-------> yasadışı
  illüzyonist <-------> gözbağcı
  ilmi <-------> bilimsel
  iltica <-------> sığınma
  iltica etmek <-------> sığınmak
  iltihap <-------> yangı, irin
  ima <-------> anıştırma
  ima etmek <-------> anıştırmak
  imaj <-------> görüntü, imgel
  imal <-------> yapım
  imalatçı <-------> yapımcı
  imalathane <-------> yapımevi
  iman <-------> inan, inanç
  imkan <-------> olabilirlik, olanak
  imkansız <-------> olanaksız
  imla <-------> yazım
  imtihan <-------> sınav
  imtiyaz <-------> ayrıcalık
  inat <-------> direnim
  indeks <-------> dizin
  infaz <-------> yürütüm
  inhiraf <-------> açılım
  inhisar <-------> tekel
  inkar <-------> yadsıma
  inkar etmek <-------> yadsımak
  inkilap <-------> devrim
  inkişaf <-------> açınma, gelişim, gelişme
  insiyak <-------> içgüdü
  insiyaki <-------> içgüdüsel
  inşaat <-------> yapı
  intiba <-------> duyuş, izlenim
  intihap <-------> seçim
  intizam <-------> düzen, düzenlilik
  iptidai <-------> ilkel
  irade <-------> istem, istenç
  irsi <-------> kalıtsal
  irtibat <-------> bağlantı
  irtica <-------> gericilik
  irticalen <-------> doğaçtan, doğaçlama
  isim <-------> ad
  ispat <-------> kanıtlama
  ispat etmek <-------> kanıtlamak
  istatistik <-------> sayılama
  istibdat <-------> baskı, zorbalık
  istida <-------> dilekçe
  istidat <-------> anıklık
  istifa <-------> çekilme
  istifade <-------> ası, yarar
  istifade etmek <-------> yararlanmak
  istihbarat <-------> danışma, haber alma
  istihlak <-------> tüketim, yoğaltım
  istihsal <-------> üretim
  istikamet <-------> doğrultu, yön, yönelti
  istiklal <-------> bağımsızlık
  istila <-------> salgın
  istimlak <-------> kamulaştırma
  istisna <-------> ayrallık, kural dışı
  istişare <-------> danışma
  isyan <-------> başkaldırı
  işaret <-------> im, belgi, belirti
  işaret etmek <-------> imlemek, göstermek
  ithalat <-------> dışalım
  itibar <-------> saygınlık
  itikat <-------> inanç
  itilaf <-------> anlaşma
  itimat <-------> güven,
  itina <-------> özen
  itinalı <-------> özenli
  itiyat <-------> alışkı, alışkanlık
  itiyat <-------> alışkanlık
  izah <-------> açıklama, anlayış
  izale (etme) <-------> giderme, yoketme
  izdiham <-------> yığılaşma
  izolasyon <-------> yalıtım
  izole etmek <-------> yalıtmak
  izzeti nefis <-------> onur, özsevi
  jeneratör <-------> üreteç (Fiz)
  jeolog <-------> yerbilimci
  jeoloji <-------> yerbilim
  jurnal <-------> giz iletim
  jüri <-------> seçici
  kabiliyet <-------> yetenek
  kabir <-------> gömüt
  kabus <-------> karabasan, ağırlık basma
  kadar <-------> değin, dek, denli
  kademe <-------> aşama
  kader <-------> alınyazısı, yazgı
  kaderci <-------> yazgıcı
  kafi <-------> yeter, yeterli
  kafiye <-------> uyak
  kaide <-------> kural
  kainat <-------> evren
  kalifiye <-------> nitelikli
  kalite <-------> nitelik
  kaliteli <-------> nitelikli
  kamera <-------> sinealıcı
  kamp <-------> dinlenek, toplanak
  kampanya <-------> savaşım, alım-satım dönemi
  kamyon <-------> yüklet
  kanaatkar <-------> yetkin
  kanande <-------> akıncı
  kanun <-------> yasa
  kanuni <-------> yasal
  kaparo <-------> güvenmelik
  kapital <-------> anamal
  kapitalist <-------> anamalcı
  kapris <-------> özenç
  karakter <-------> ıra
  kare <-------> dördül
  kati <-------> kesin
  katip <-------> yazman
  katiyen <-------> kesinlik
  katliam <-------> kırım
  kaybetme <-------> yitirme
  kaybolmak <-------> yitmek
  kayıp <-------> yitik
  keder <-------> üzünç
  kelime <-------> sözcük
  kemiyet <-------> nicelik
  kere <-------> kez
  kesafet <-------> yoğunluk
  kesif <-------> yoğun
  keşif <-------> bulgu
  keyfiyet <-------> nitelik
  kifayet <-------> yeterli
  kifayetli <-------> yeterli
  kifayetsiz <-------> yetersiz
  kısım <-------> bölüm
  kıstas <-------> ölçek, ölçüt
  kitabe <-------> yazıt
  kıyafet <-------> giyim
  kıyas <-------> örneksel
  kıyas <-------> ölçme, benzetme
  kıyaslama <-------> karşılaştırma
  kollokyum <-------> konuşu
  komedi <-------> güldürü
  komedyen <-------> güldürmen
  komisyon <-------> yarkurul
  kompleks <-------> karmaşık, karmaşa
  komplike <-------> karışık
  komplo <-------> gizdüzen
  komposizyon <-------> düzen
  konferans <-------> konuşma
  konfeti <-------> saçı
  kongre <-------> kurultay
  konserve <-------> saklanca
   
 2. konsorsiyum <-------> genortaklık
  konsültasyon <-------> danışım
  kontekst <-------> bağlam
  kontenjan <-------> saptanca
  kontrat <-------> sözleşme
  kontrol <-------> denetim
  kontrol etmek <-------> denetlemek
  konvoy <-------> katar
  kooperatif <-------> birleşke
  koordinasyon <-------> eşgüdüm, ortakgüdüm
  koordine etmek <-------> eşgüdümlemek, ortakgüdümlemek
  kortej <-------> alay
  kostümlü parti <-------> giyimli eğlenti
  kramp <-------> kıraç
  kreasyon <-------> yaratı
  kredi <-------> yerenek, saygı
  kritik <-------> eleştiri, tehlikeli sonuç
  kriz <-------> bunalım
  kudret <-------> erk (Fiz) erke, güç
  kumanya <-------> azık
  kupür <-------> kesik
  kur'a çekmek <-------> ad çekmek
  kuvöz <-------> yaşanak
  kuvvet <-------> güç
  küfür <-------> sövgü
  kültür <-------> ekin
  laboratuvar <-------> deneylik
  lahiya <-------> tasarı
  lakaydi <-------> ilgisizlik
  lanet <-------> kargış
  lanet etmek <-------> kargışlamak
  lazım <-------> gerekli, gerek
  liberal <-------> erkin, erkinikçi
  liberalizm <-------> özel girişimcilik
  lider <-------> önder
  likid <-------> sıvı
  lisan <-------> dil
  lokavt <-------> işkapatım
  lügat <-------> sözlük
  lütuf <-------> kayra
  lüzum <-------> gerekli, gereklik
  lüzum hasıl olmak <-------> gerekmek
  lüzumsuz <-------> gereksiz
  mabet <-------> tapınak
  macera <-------> serüven
  madde <-------> nesne, özdek
  maddi <-------> özdeksel, tensel  mafsal <-------> eklem
  mağlubiyet <-------> yenilgi
  mahalli <-------> yerel, yöresel
  mahdut <-------> sınırlı, sayılı
  mahiyet <-------> nitelik
  mahrek <-------> yörünge
  mahrum <-------> yoksun
  mahsul <-------> ürün
  mahzur <-------> sakınca
  makam <-------> orun
  makbuz <-------> alıntı
  malum <-------> bilinen
  malumat <-------> bilgi
  malzeme <-------> gereç
  mana <-------> anlam
  manasız <-------> anlamsız
  manevi <-------> içsel, tinsel
  mani <-------> engel
  manzara <-------> görünüm, bakacak
  marifet <-------> bilgi
  masraf <-------> gider
  matbu <-------> basılı
  matbuat <-------> basın
  materyalist <-------> özdekçi
  materyalizm <-------> özdekçilik
  mazbata <-------> tutanak
  mecbur <-------> yükümlü
  mecburi <-------> zorunlu
  mecburiyet <-------> yükümlülük, zorunluluk
  meçhul <-------> bilinmeyen
  medeni <-------> uygar
  medeniyet <-------> uygarlık
  mekan <-------> yer
  meleke <-------> yeti, yordam
  melodi <-------> ezgi
  memnun olmak <-------> gönenmek, kıvanmak
  memnuniyet <-------> kıvanç, sevinç
  memur <-------> işyar, işgören, görevli
  menfii <-------> eksi (tıp), olumsuz
  merasim <-------> tören
  merhamet <-------> acıma
  mesaj <-------> ileti, bildiri
  mesela <-------> sözgelişi, örneğin, sözgelimi
  mesele <-------> sorun
  mesken <-------> konut
  meslek <-------> öğreti (Felsefe), uğraş
  mesul <-------> sorumlu
  mesuliyet <-------> sorumluluk
  mesut <-------> mutlu
  metafizik <-------> doğa ötesi
  methiye <-------> övgü
  metot <-------> yöntem
  metro <-------> altulaşım
  metropol <-------> anakent, başyurt
  mevcudiyet <-------> varlık
  mevcut <-------> var
  mevzu <-------> konu
  mevzubahis <-------> söz konusu
  meydan <-------> alan
  meyil <-------> eğilim, eğim, özlem
  mezar <-------> gömüt
  meziyet <-------> artam
  mikyas <-------> ölçek
  militan <-------> vurucu
  milli <-------> ulusal
  minimum <-------> azın
  miras <-------> kalıt
  misafir <-------> konuk
  misal <-------> örnek
  mısra <-------> dize
  mistisizm <-------> gizemcilik
  mizansen <-------> oyun düzeni, sahneye koyma
  modern <-------> çağıl, çağdaş
  monoton <-------> tek düze
  montaj <-------> kurgu
  monte etmek <-------> kurmak, kurup takmak
  moral <-------> içgücü
  muadil <-------> denk, denktaş
  muafiyet <-------> bağışıklık
  muamele <-------> işlem
  muasır <-------> çağdaş
  muayene etmek <-------> sınamak, yoklamak
  muayyen <-------> belirli
  mucit <-------> bulucu, türetmen
  mucize <-------> tansık
  muhabere <-------> iletişim, yazışma
  muhacir <-------> göçmen
  muhafazakar <-------> tutucu
  muhalefet <-------> karşıcılık
  muhit <-------> çevre
  muhit <-------> ortam
  muhtaç olmak <-------> gereksemek
  muhtar <-------> özerk
  muhtelif <-------> ayrışık
  muhtemel <-------> olası
  muhteşem <-------> görkemli
  muhteva <-------> içerik
  mukabil <-------> karşılık
  mukadderat <-------> yazgı, alın yazısı
  mukamele <-------> karşılık
  mukavemet <-------> direnç, direnme
  mukayese <-------> karşılaştırma
  muntazam <-------> düzgün
  mutaasıp <-------> bağnaz
  muteber <-------> saygın
  mutemet <-------> güvenilir kişi
  mutlak <-------> salt
  muvazene <-------> denge
  mübadele <-------> değişim
  mübarek <-------> kutlu
  mücadele <-------> savaşım
  müdafaa <-------> savunma
  müddet <-------> süre
  müessese <-------> kurum
  müessir <-------> etken, etkili
  mühim <-------> önemli
  müjde <-------> muştu
  mükafaat <-------> armağan, ödül
  mükellef <-------> yükünmlü
  mükellef <-------> yükümlü
  mükemmel <-------> yetkin
  mülkiyet <-------> iyelik
  mülteci <-------> sığınmacı
  mümbit <-------> bitek, verimli
  mümkün <-------> olabilir
  münasebet <-------> bağıntı
  münderecat <-------> içindekiler
  münekkit <-------> eleştirmen
  münhani <-------> eğri
  müphem <-------> belirsiz
  müsabaka <-------> yarışma
  müsamaha <-------> hoşgörme
  müsamere <-------> gösteri, sazlı sözlü eğlenti
  müspet <-------> olumlu
  müstenkif <-------> çekimser
  müstesna <-------> ayrıksı, ayral, ayrı
  müşahit <-------> gözlemci
  müşerref olmak <------->
  müşfik <-------> sevecen
  müşterek <-------> ortaklaşa
  mütareke <-------> bırakışma
  müteharrik <-------> devingen
  mütenazır <-------> bakışan, birbirinr bakan
  mütercim <-------> çevirmen
  müessir <-------> etken, etkili
  mühim <-------> önemli
  müjde <-------> muştu
  mükafaat <-------> armağan, ödül
  mükellef <-------> yükünmlü
  mükellef <-------> yükümlü
  mükemmel <-------> yetkin
  mülkiyet <-------> iyelik
  mülteci <-------> sığınmacı
  mümbit <-------> bitek, verimli
  mümkün <-------> olabilir
  münasebet <-------> bağıntı
  münderecat <-------> içindekiler
  münekkit <-------> eleştirmen
  münhani <-------> eğri
  müphem <-------> belirsiz
  müsabaka <-------> yarışma
  müsamaha <-------> hoşgörme
  müsamere <-------> gösteri, sazlı sözlü eğlenti
  müspet <-------> olumlu
  müstenkif <-------> çekimser
  müstesna <-------> ayrıksı, ayral, ayrı
  müşahit <-------> gözlemci
  müşerref olmak <------->
  müşfik <-------> sevecen
  müşterek <-------> ortaklaşa
  mütareke <-------> bırakışma
  müteharrik <-------> devingen
  mütenazır <-------> bakışan, birbirinr bakan
  mütercim <-------> çevirmen
  mütevellit <-------> doğmuş, doğan, ileri gelen
  müttefik <-------> bağlaşık
  müzakere <-------> görüşme
  naçar <-------> umarsız
  nadir <-------> azrak
  nakil <-------> iletme
  nakliyat <-------> taşıma
  namzet <-------> aday
  nasihat <-------> öğüt
  natamam <-------> bitmemiş, eksikli
  natüralizm <-------> doğacılık
  natürmort <-------> ölüdoğa
  nazari <-------> kuramsal
  nazariye <-------> kuram
  nazım <-------> koşuk
  nebat <-------> bitki
  neolozizm <-------> yeni tüketim
  nesil <-------> kuşak
  nesir <-------> düzyazı
  neşriyat <-------> yayın
  netice <-------> sonuç
  nevale <-------> azık
  nizam <-------> düzen
  nomanklatör <-------> adlar dizisi
  norm <-------> ölçü
  normal <-------> düzgüsel (Fels)
  nöbet <-------> keşik
  nötr <-------> yansız, etkisiz
  nutuk <-------> söylev
  nüfuslu <-------> sözü geçen
  objektif <-------> nesnel
  obstrüksiyon <-------> engel
  odyo vizer <-------> gör-işit
  oportinist <-------> günoğlu
  optimist <-------> iyimser
  organizasyon <-------> örgütlenme
  orijin <-------> köken
  oryantalist <-------> doğu bilimci
  otobüs <-------> genbinit
  otokton <-------> yerli
  otomat <-------> özdevimsel
  otonom <-------> özerk
  otonomi <-------> özerklik
  otopsi <-------> gözlegörü
  otorite <-------> yetke
  otostop <-------> durbinit
  ömür <-------> yaşam
  panel <-------> açık oturum
  panik <-------> ürkü
  pansiyon <-------> barıncak
  parantez <-------> ayraç
  pasaport <-------> geçişlik
  pasif <-------> eylemsiz
  psikanaliz <-------> ruh çözümü
  rabıta <-------> bağlantı
  radikal <-------> köktencilik
  radyasyon <-------> ışınım
  rağmak <-------> karşın
  rakım <-------> yükselti
  randevu <-------> buluşma
  rapor <-------> yazanak
  rasat <-------> gözlem
  rasyonalizm <-------> usculuk
  rasyonel <-------> ussal
  reaksiyon <-------> tepki
  reaktör <-------> yazımcı
  realite <-------> gerçek, gerçekçilik
  reanimasyon <-------> canlandırma
  redaksiyon <-------> yazımlama
  reel <-------> gerçek
  refah <-------> gönenç
  reform <-------> düzeltim
  regülatör <-------> düzelteç
  regüle etmek <-------> düzenlemek
  reha <-------> kurtuluş, kurtulma
  rekolte <-------> toplam ürün
  rekor <-------> erişim
  rekortmen <-------> erişmen
  repertuvar <-------> sorumluluk
  restorasyon <-------> onarım
  revalüasyon <-------> değer yükseltimi
  revizyon <-------> gözden geçirme
  reyon <-------> sergen
  rezerv <-------> biriki
  rotatif <-------> döner-basar
  rüşt <-------> ergenlik
  rütbe <-------> aşama
  rüya <-------> düş
  sabit <-------> durağan
  sade <-------> arı, yalın
  safha <-------> evre, aşama, kesim
  sahip <-------> iye
  sahiplik <-------> iyelik
  sahte <-------> düzmece
  sakin <-------> dingin, dural
  salim <-------> esen
  samimi <-------> içten
  samimiyet <-------> içtenlik
  sansür <-------> sıkıdüzen
  sarahat <-------> açıklık, belginlik
  sarih <-------> açık, bergin
  sathi <-------> yüzeysel
  sebat <-------> direşim
  sebep <-------> neden
  sefer <-------> kez
  seka <-------> anlak, anlayış
  sekreter <-------> yazman
  sekte <-------> durgu
  sektör <-------> kesim
  selahiyet <-------> yetkin
  self-servis <-------> buyur-al
  sema <-------> gök, gökyüzü
  sembol <-------> im, simge
  sembolik <-------> simgesel
  semere <-------> verim
  sempozyum <-------> bilimsel toplantı
  sentetik <-------> bileşik
  sentez <-------> bireşim
  serbest <-------> özgür
  serdetmek <-------> ileri sürmek
  serlevha <-------> başlık
  sermaye <-------> anapara
  serzeniş <-------> çıkışma, başa kakma
  seviye <-------> düzey
  seyahat <-------> gezi
  seyyah <-------> gezgin
  seyyar <-------> gezici
  sezon <-------> sürem
  sıhatli <-------> sağlıklı, esen
  sıhhat <-------> esenlik
  sihir <-------> büyü
  sihirli <-------> büyülü
  silüet <-------> karaltı
  simetri <-------> bakışım
  simetrik <-------> bakışımlı
  sır <-------> giz
  sırf <-------> salt
  sistem <-------> dizge
  sistematik <-------> dizgesel
  sistemli <-------> dizgisel
  siyasi <-------> siyasal
  slogan <-------> savsöz, çarpıcısöz
  sohbet <-------> söyleşi
  sosyal <-------> toplumsal
  sosyalist <-------> toplumcu
  spekülasyon <-------> vurgunculuk
  spitualist <-------> tinseler
  staj <-------> yetişim
  stajyer <-------> yetişmen
  standardize <-------> ölçüm
  statüko <-------> sürerdurum
  stil <-------> yoldam
  stok <-------> yığın
  sual <-------> soru
  subjektif <-------> öznel
  suistimal <-------> kötüye kullanma, yolsuzluk
  sulh <-------> barış
  suni <-------> yapay
  sükut <-------> susku
  sükünet <-------> dinginlik, durallık
  sürealizm <-------> gerçeküstücülük
  şaheser <-------> başyapıt
  şahsi <-------> kişisel
  şaibe <-------> leke, kir
  şair <-------> ozan
  şart <-------> koşul
  şartlanmak <-------> koşollanmak
  şeffaf <-------> saydam
  şehir <-------> kent
  şehvet <-------> kösnü
  şekil <-------> biçim, örnek
  şekilcilik <-------> biçimcilik
  şey <-------> nesne
  şiddet <-------> azış, yeğinlik
  şifre <-------> gizyazı
  şifrelemek <-------> giz yazıya çevirmek
  şikayet <-------> yakınma
  şoför <-------> sürücü
  şuur <-------> bilinç
  şüphe <-------> kuşku
  taarruz <-------> saldırı
  taassup <-------> bağnazlık
  tabaka <-------> katman
  tabii <-------> doğal
  tafsilat <-------> ayrıntı
  tahakkuk <-------> gerçekleşme
  tahayyül etmek <-------> imgelemek
  tahkikat <-------> soruşturma
  tahmin <-------> kestirme, önkestirme
  tahsil <-------> öğrenim
  tahsisat <-------> ödenek, karşılık
  takaddüm <-------> öncellik
  takat <-------> güç
  takibat <-------> kovuşturma
  takip etmek <-------> izlemek, kovuşturmak
  taklit <-------> yansılamak, öykünmek
  takribi <-------> yaklaşık
  taksim <-------> bölme
  taktim etmek <-------> sunmak
  talep <-------> istek
  tali <-------> ikincil
  talimat <-------> yönerge
  tamim <-------> genelge
  tamir <-------> onaraım
  tansiyon <-------> gerilim, kan basıncı
  tanzim etmek <-------> düzenlemek
  tarafsız <-------> yansız
  taraftar <-------> yandaş
  tarif <-------> tanım
  tarif etmek <-------> tanımlamak
  tarz <-------> biçim
  tasarruf <-------> artırma, tutum, kullanım
  tasavvur <-------> tasarım
  tasdik <-------> onay, onaylama
  tasvip etmek <-------> onamak, uygun bulmak
  tatbik <-------> uygulama
  tatbiki <-------> uygulamalı
  tatil <-------> dinlence
  tatil etmek <-------> boşlamak, işletmemek, durdurmak
  tatmin <-------> doyum, doygunluk
  tatmin <-------> doyurmak
  tatminkar <-------> doyurucu
  taviz <-------> ödün
  tavsiye <-------> öğüt, öğütleme
  tayin <-------> atama, belirleme
  tebliğ <-------> bildiri
  tecavüz <-------> saldırı
  techizat <-------> donatım
  tecil <-------> erteleme
  tecrit <-------> soyutlama
  tecrübe <-------> deneyim, sınama, deney
  tedbir <-------> önlem
  tedbirli <-------> önlemli
  tedricen <-------> azar azar, yavaş yavaş
  tedris <-------> öğretim
  tedvir etmek <-------> yönetmek
  teferruat <-------> ayrıntı (lar)
  teferruat <-------> ayrıntılar
  tefrik <-------> ayrım
  tehlike <-------> çekince
  tekabül <------->
  tekamül <-------> evrim
  teklif <-------> öneri
  tekniker <-------> uygulaman
  teknisyen <-------> uygulaman
  teknoloji <-------> uygulayımbilim
  teknotrat <-------> uyguyımcı
  tekrar <-------> yineleme
  teksif etmek <-------> yoğunlaştırmak, koyulaştırmak
  tekzip etmek <-------> yalanlamak
  telaffuz <-------> söyleyiş, söyleniş
  teledinamik <-------> uzdevimsel
  teleferik <-------> uzaşar
  telefon <-------> seslek
  telegraf <-------> uzyazar, uzyazım
  telekomand <-------> uzgüdüm
  teleks <-------> uzyazım
  telemekanik <-------> uzaktarım
  telemetri <-------> uzölçer
  teleobjektif <-------> uzmercek
  telepati <-------> uzsezim, uzsezinim
  teleskop <-------> uzgözlük
  teletayp <-------> uzayazım
  televizyon <-------> uzgöreç, uzgörüm
  temas <-------> değinme, değinim
  teminat <-------> güvence
  teneffüs <-------> solunum
  tenkit <-------> eleştiri
  tenvir <-------> aydınlatma
  tenzilat <-------> indirim
  teori <-------> kuram
  teorik <-------> kuramsal
  tereddüt etmek <-------> duraksamak
  terkip <-------> bileşim
  terminoloji <-------> terimler dizgesi
  terör <-------> yılgı, yıldırı
  terörist <-------> yıldırgan
  tertip <-------> düzen, düzenleme
  tesadüf <-------> rastlantı
  tesisat <-------> döşem
  tespit etmek <-------> saptamak
  teşebbüs <-------> girişim
  tetkik <-------> incelem
  tevhit <-------> birleştirme
  tez <-------> sav
  tezahürat <-------> gösteri
  tezat <-------> karşıtlık
  ticaret <-------> tecim
  tolerans <-------> hoşgörü
  trajik <-------> ağlatısal
  tranformatör <-------> değiştirgen
  transfer <-------> aktarma, geçirme
  transplantasyon <-------> örgen aktarımı
  travers <-------> tabanlık
  turist <-------> gezgin
  turistik <-------> gezinsel
  turizm <-------> gezim
  turne <-------> gezme, gezim
  ufuk <-------> çevren
  umumi <-------> genel
  unsur <-------> öğe
  ümmi <-------> okumamış
  ünite <-------> birim
  ünsiyet <-------> alışıklık, tanışıklık
  vantilatör <-------> yelleç
  vasıf <-------> ayırt, nitelik
  vasıta <-------> araç
  vazgeçmek <-------> caymak
  vazife <-------> görev
  vaziyet <-------> durum, konum
  vazo <-------> çiçeklik
  vecibe <-------> ödev
  vehamet <-------> korku, tehlike
  veraset <-------> kalıtım, soyaçekim
  veya <-------> yada
  vicdan <-------> duyunç
  viratör <-------> sarsaç
  viyadük <-------> aşıt
  vize <-------> görüldü
  vizite <-------> görüm, görüm parası
  yahut <-------> yada
  zabit <-------> subay
  zabitan <-------> subaylar
  zafer <-------> utku
  zan <-------> sanı
  zarar <-------> dokunca
  zaruret <-------> yoksulluk, zorunluk, zorunluluk
  zaruri <-------> zorunlu
  zaviye <-------> açı
  zayi <-------> yitik
  zevk <-------> beğeni
  zihin <-------> an
  zihniyet <-------> düşünce
   
 3. gaye=amaç
   
 4. Cevap: Eş anlamlı kelimeler

  kırmızı
   
 5. çok güzel şeyde emeği geçen herkeze teşekkürler
   
 6. annenin eş anlamı ne biliyormusunuz:((
   
 7. hmm ıişime yaradı sayılır annenin eşini bilmiom ana diyebilirim ama
   
 8. yazın lütfennnn :'((((((
   
 9. annenin eş anlamlısı validedir
  baba da peder
   
 10. Yörelerimiz kelimesinin eş anlamlısı deyerlerimizmidir?
   
 11. yeganenin eş anlamı nedir
   
 12. yararlanmak kelimesinin eş anlamlısı = FAYDALANMAK
   
 13. Saol çok isime yaradi :)
   
 14. Arkadaşlar tane nin eş anlamı nedir
   
 15. ARADIĞIMIN hiç birini bulamadım:(
   
Yükleniyor...