Ebû Ali Cürcani Kimdir Kısaca


Ebû Ali Cürcani Kimdir


Ebû Ali Cürcani Hayatı

Ebû Ali Cürcani Evliyânın büyüklerinden.

Ebû Ali Cürcani nin İsmi, Hasen bin AFcbr. Muhammed bin Ali Tirmizî'nin ve Muhammed bin Fazl'ın sohbetlerinde bulunmuş, onlardan ders almıştır. Vefât târihi kesin bilinmemekle beraber, dördüncü asırda yaşadığı bilinmektedir. Horasan âlimlerinden olup, riyâzet, mücdhede ve ma'rifetler üzerine birçok kitap yazmıştır. Pekçok kerâmeti ve veciz sözleri vardır.

Ebû Ali Cürcani sözleri

Üç nesne tevhidin libasıdır. Havf, reca, muhabbet, havf artıklığı, Hakka hazırlar ve layık kılar. Reca artıklığı, ümidlerine götürür. Muhabbet artıklığı Hak'ka ulaştırır.

Saadet ehli oldur ki farizayı fevt eylemeye, sünneti terk eylemeye, bid'atten ırak ola. Bedbahtlik nişanı oldur ki geçmiş günahlarını halk içinde izhar ve ona ikrar eyleye.

Veli oldur ki onun canı fani ola. Böyle olunca Hak Teala onun işine mütevelli olur ve ona velayet bağışlar, onun kendi nefsiyle hiç diriliği olmaz. Hak'dan gayrı ile karar tutmaz.
 
Üst