Danıştayın görevleri nedir

'Ansiklopedik Bilgi' forumunda Wish tarafından 28 Kasım 2010 tarihinde açılan konu


 1. Danıştayın Yetkileri
  Danıştayın Görevleri Nelerdir


  Danıştay'ın görevleri "idari" ve "yargılama" olmak üzere iki grupta toplanır.

  Danıştay'ın idari görevleri, danışma ve inceleme niteliğindedir. Kamu yöneti*minin işleyişinde karşılaşılan idare hukuku ile ilgili sorunlar olduğunda Cum*hurbaşkanlığı veya Başbakanlık aracılığı ile Danıştay'a başvurulabilir. Bazı durumlarda Danıştay'ın görüşünün alınması kanun gereği de olabilir. Ayrıca Danıştay, Başbakan ve Bakanlar Kurulu'nca gerekli görülmesi halinde gönderi*len kanun tasarıları hakkında düşüncelerini bildirmekte yükümlüdür. Bir yerde belediye kurulması için Danıştay'ın görüşüne başvurulur. Danıştay ayrıca, tü*zük tasarılarıyla imtiyaz şartlarını ve sözleşmelerini incelemekle yetkilidir.

  Danıştay, temyiz makamı ve bazı durumlarda ilk derece mahkemesi olarak gö*rev yapmaktadır. Danıştay, ilk derece mahkemesi olarak;

  a) Bakanlar Kurulu Kararlarına,

  b) Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere,

  c) Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere,

  d) Danıştay idari dairesince veya idari işler kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere,

  e) Birden çok idare ve vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere,

  f) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu Kararlan ile bu kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine,

  karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davaları karara bağlar.

  Danıştay ayrıca belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının, organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara bağlar.

  Bunlara ilaveten Danıştay, idari yargı yerleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını giderir. Ayrıca idari yargı alanında içtihat bakımından uyum sağlamak amacı ile "içtihadı birleştirme kararlan" alır. Danıştay, idari ve yargı görevlerini "kurul" olarak yerine getirir. Danıştay'da, biri idari ve on ikisi de yargı ile ilgili olmak üzere toplam on üç daire bulunmaktadır
   


Yükleniyor...