Cimrilik İle İlgili Ayetler

Cimrilik İle İlgili Ayetler,cimrilikle ilgili ayetler,cimrilik ile ilgili ayet

Allah'ın bol ihsanından kendilerine verdiği şeylerde cimrilik edenler bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar Hayır; bu onlar için şerdir; kıyamet günü cimrilik ettikleriyle tasmalandırılacaklardır Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır Allah yaptıklarınızdan haberi olandır (3/180)
Cimrilik ile ilgili ayetler
Onlar cimrilikte bulunurlar insanlara da cimriliği emreder (önerir)ler Allah'ın fazlından kendilerine verdiğini gizli tutarlar Biz, o kafirlere aşağılatıcı bir azab hazırlamışızdır (4/37)

Ey iman edenler gerçek şu ki (Yahudi) bilginlerinden ve (Hıristiyan) rahiplerinden çoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar Altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar Onlara acı bir azabı müjdele (9/34)

Bunların üzerlerinin cehennem ateşinde kızdırılacağı gün onların alınları böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak (ve "İşte bu kendiniz için yığıp-sakladıklarınızdır; yığıp-sakladıklarınızı tadın (denilecek)" (9/35)

Elini boynunda bağlanmış olarak kılma, büsbütün de açık tutma Sonra kınanır hasret (pişmanlık) içinde kalakalırsın (17/29)

De ki: "Eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine malik olsaydınız bu durumda harcama endişesiyle gerçekten (cimrilik edip elinizde) tutardınız İnsan pek cimridir" (17/100)

Onlar, harcadıkları zaman ne israf ederler ne kısarlar; (harcamaları) ikisi arasında orta bir yoldur (25/67)

Ki onlar cimrilik ederler ve insanlara cimriliği emr (tavsiye) ederler Her kim yüz çevirirse artık şüphesiz Allah, Ğaniy (hiçbir şeye muhtaç olmayan) Hamid (övülmeye layık olan) O'dur (57/24)

Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah'tan korkup-sakının dinleyin ve itaat edin Kendi nefsinize hayır (en büyük yarar) olmak üzere infakta bulunun Kim nefsinin bencil-tutkularından (ya da cimri tutumundan) korunursa; işte onlar felah (kurtuluş) bulanlardır (64/16)

(Durmaksızın mal ve servet) Toplayıp bir yerde (üstüste) yığmakta olanı (70/18)

Eğer sizden onları(n tümünü) isteyip sizi çıplak bırakacak olursa cimrilik edersiniz ve sizin kinlerinizi de ortaya çıkarmış olur (47/37)

İşte sizler böylesiniz; Allah yolunda infak etmeye çağrılıyorsunuz; buna rağmen bazılarınız cimrilik ediyor Kim cimrilik ederse artık o ancak kendi nefsine cimrilik eder Allah ise Ğaniy (hiçbir şeye ihtiyacı olmayan)dır; fakir olan sizlersiniz Eğer siz yüz çevirecek olursanız sizden başka bir kavmi getirip-değiştirir Sonra onlar sizin benzeriniz de olmazlar (47/38)

Gerçek şu ki, biz o bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi bunlara da bela verdik Hani onlar, sabah vakti (erkenden ve kimseye haber vermeden) onu (bahçeyi) mutlaka devşireceklerine dair and içmişlerdi (68/17)

(Bu konuda) hiçbir istisna yapmıyorlardı (68/18)

Fakat onlar uyuyorlarken Rabbin tarafından dolaşıp-gelen bir bela' onun üstünü sarıp-kuşatıverdi (68/19)

Sonunda (bahçe) kökünden kuruyup-kapkara kesildi (68/20)

Nihayet sabah vakti birbirlerine seslendiler (68/21)

"Eğer ürününüzü devşirecekseniz erkence kalkıp-çıkın" (68/22)

Derken aralarında fısıldaşarak çıkıp-gittiler: (68/23)

"Bugün sakın oraya hiçbir yoksul girip de karşınıza çıkmasın" (68/24)

(Yoksulları) Engellemeye güçleri yetebilirmiş gibi erkenden gittiler (68/25)

Ama onu görünce: "Muhakkak biz, (gideceğimiz yeri) şaşırmışız" dediler (68/26)

"Hayır, biz (herşeyden ve bütün servetimizden) yoksun bırakıldık" (68/27)

Dediler ki: "Rabbimiz seni tesbih eder yüceltiriz; gerçekten bizler, zalim imişiz" (68/29)

Şimdi birbirlerine karşı kendilerini kınamaya başladılar (68/30)

"Yazıklar bize gerçekten bizler azgınmışız" dediler (68/31)

"Belki Rabbimiz, onun yerine daha hayırlısını verir; şüphesiz biz yalnızca Rabbimize rağbet eden kimseleriz" (68/32)

İşte azab böyledir Ahiret azabı ise muhakkak çok daha büyüktür; bir bilseler (68/33)

Yoksula yemek vermeye destekçi olmazdı (69/34)

O gayb (haberlerin)e karşı (söylediklerinden dolayı) suçlanamaz (ya da cimrilikte bulunup kıskançlık yapmaz) (81/24)

Yoksula yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz (89/18)

Kim de cimrilik, eder kendini müstağni görürse (92/8)

Ve en güzel olanı yalan sayarsa (92/9)

Biz de ona en zorlu olanı (azaba uğramasını) kolaylaştıracağız (92/10)

Tereddi edeceği (başaşağı düşüşe uğrayacağı) zaman malı ona hiç yarar sağlamaz (92/11)

Yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur (107/3)
 
Üst