Çanakkale Savaşı İle İlgili Gazete Haberleri

'Tarih Bölümü' forumunda Bella tarafından 18 Mar 2012 tarihinde açılan konu

 1. Çanakkale Savaşı Gazete Haberleri,
  Çanakkale savaşıyla ilgili gazete manşetleri  RUMİ 6 MART 1331/MİLADİ 19 MART 1915, S.1

  Karargâh-ı Umûmiden dün vuku bulan tebligâtla gark edildiği bildirilen Fransızların “Bouvet zırhlısı (resim altı)

  Birkaç gündür Çanakkaleye karşı harekâtını tatil ve tebdîl etmiş gibi görünen düşman donanmasının dün yeniden ve şiddetle taarruza başlaması oldukça gayr-ı muntazır bir vaka gibi telakki olunabilir. Birkaç günkü sükût ve sükûnetin düşman donanmasının kati bir ricati sûretinde add edilmesi lazım gelmeyeceğini biliyorduk fakat yeniden esaslı muhâcemâtın da ancak yeni bir takım istihzârât ve tertîbâttan evvel vukua geleceğine ihtimal vermiyorduk. Galiba müşterek Fransız ve İngiliz zırhlıları, bir aylık taarruzlarından hâsıl olan ehemmiyetsiz netâyicin Balkanlarla sâir muhitlerde tevlîd eylediği sui tesîrâtın sevk ve ilcâsıyla olmalı ki Boğazlara karşı yeniden şiddetli hücûma başladılar. Bu muhâcemâtın şimdilik hâsıl ettiği netice ise büyücek bir düşman gemisinin Çanakkale pişgâhında batmış olmasıdır. Bu gark-ı keyfiyeti Boğaz müdafaası hesabına şüphesiz büyük bir muvaffakiyettir. “Bouvet zırhlısına gelince, bu gemi Fransız filosuna mensup oldukça eski bir zırhlı olmakla beraber yine hatırı sayılır sefâin-i harbiyeden add edilebilir. “Bouvetnin ibâd ve kuvvetini ber vech derc eyliyoruz:

  Sefînenin Cesâmeti:(12,205) tona

  Eslihâsı:2 aded 30 buçuk santimlik (45) çap tulunda büyük top,2 aded (27) santimlik (45) çap tulunda keza büyük top,8 aded 14 santimlik (15) çap tulunda mütevessit top, 8 aded 10 santimlik ve (45) çap tulunda keza mütevessit top, (24) aded de (4) buçuk santimlik küçük top.

  Sürati:18 mil _ Fiyatı (1,200,000) İngiliz lirası,mürettebâtının miktarı,vakt-i hazırda (621) kişi, vakt-i seferde (1000) kişi.

  Bu (Bouvet),1896 senesinde deryaya tenzîl edilmiş olup (18) senelik hayata mâlik demektir.

  DÜŞMANLARIMIZIN İKİ BÜYÜK ZIRHLISINI DAHA BATIRDIK

  RUMİ 7 MART 1331 /MİLADİ 20 MART 1915, S.1

  İngilizin (Afrika) zırhlısı Fransızın (Bouvet) zırhlısı İngilizin (İrresistible) zırhlısı

  (16,600) tona (12,205) tona (15,250) tona

  Müşterek Fransız ve İngiliz donanmasına bir mezar olacak gibi görünen Çanakkale Boğazının medhali ile, boğaz müdafilerinin kahramanlıkları sayesinde batırılan düşmanın üç büyük zırhlısı

  Düşmanın miktar ve ehemmiyet-i zâyiâtı:

  İsim Tonilato Top miktarı(büyük,küçük) Zırh kuşakı Nüfus zâyiâtı Sefâinin kıymeti

  Bouvet 12205 34 400 milimetre 230 1200000
  İrresistible 15250 39 229 milimetre 780 1000000

  Afrika 12200 44 229 milimetre 780 1500000

  Üç zırhlı 44055 114 2190 3800000
  İngiliz lirası

  Boğaz medhalinde batırılan üç büyük düşman zırhlısının evsâf-ı harbiyeleri hakkında malûmâtı, ber vech bilâ derc eyledik. Evvelki gün gecenin yarısına kadar düşman sefâin-i harbiyesine karşı müessir bir ateş etmiş olan topçularımız uhdelerine mevdu büyük ve mühim vazifeyi güzîde bir liyâkatle îfâ eylediklerini ispat ettikleri gibi Fransızların “Bouvet zırhlısı ile beraber İngilizlerin de iki büyük zırhlısını batırmakla hiç bir zaman unutamayacağımız “Sultan Osman ve “Reşadiyemizin en muvâfık bir sûrette intikamını almış oldular. Gerçi intikam henüz tamamen alınmamıştır. Fakat İngilizlerin muâmele-i gâsıbânelerine nâdim olacakları gününde ...

  [​IMG]

  RUMİ 8 MART 1331/MİLADİ 21 MART 1915, S.1

  Çanakkalemizin manzara-i umûmiyesi ile boğaz medhalinin açıktan görünüşü

  Müdafaa-i kahramânânesiyle tarihte yeni bir fasıla-i mebde teşkîl eyleyecek olan Kala-i Sultaniye Boğazının medhalden (Gelibolu)ya kadar kuş bakışı umûmi haritası

  Düşmanlarımızın son defa büyük bir şiddet ve savletle zorlamak teşebbüsünde bulundukları Çanakkalede Perşembe günü ihrâz olunan galibiyet ve muzafferiyet harb-i hâzırın cidden en mühim vakalarından birini teşkîl etmiştir. Denilebilir ki Çanakkalenin Perşembe günkü musâraa-i müdhişe esnasında ibrâz eylediği müdafaa-i kahramânâne tarihte yeni bir fasıla-i mebde teşkîl eyleyecek kadar parlak idi. Dünki telgraflardan anlaşılacağı üzere Almanya ve Avusturya metbûâtı da bil-hassa bu noktaya işaret eylemiş ve kahraman müdafilerin mukarr hilafetin kapılarını tecavüz-i idâya karşı muhâfaza ve siyânet eylemek hususundaki ehliyet ve liyâkat-ı mümtâzelerini şâyân-ı takdir ve tebrik bulmuştur. Bilâdaki resimlerden biri Çanakkale Boğazının bir kısmını vâzihan gösterdiği gibi diğer resimde Çanakkalemizin manzara-i umûmiyesini irâe eyliyor.


  ÇANAKKALE MUZAFFERİYETİ

  RUMİ 8 MART 1331/MİLADİ 21 MART 1915, S.4

  Muhâbir-i mahsûsamızdan:

  Çanakkale 6 Mart _ (gecikmiştir) Dün (perşembe günü) sabahı hava güzel, deniz râkid idi. Saat on buçukta altısı önde dördü biraz geride olmak üzere on düşman sefinesinden mürekkeb bir filo boğaz medhaline takarrub etti. Fedakâr tayyarecilerimiz daha evvel tayarân ederek istikşâfât icrâsıyla donanmanın harekâtını ihbâr eylemiş olduklarından mevki-i müstahkem düşmanın takarrubuna muntazır bulunmakta idi. Düşman filosunun saff-ı harbi soldan başlayarak sırasıyla “Triumph, Agamemnon, Nelson, Queen Elisabeth, İnflexible, Majestic zırhlılarından ve beş torpidodan mürekkeb bulunuyordu. Saat onbirde sefâin-i mezkûre ateşe başladılar. Birinci hatt-ı harbin arkasında ikinci bir hat teşkîl eyleyen Fransızların “Golva, Charlemagne, Suffren, Saint Lui zırhlıları da onbir buçukta endâhte iştirâk ettiler. Saat onikide İngilizlerin “İrresistible ve “Afrika isminde altı zırhlısı ile üç kruvazörü daha evvelki sefâine iltihâk eylediler.

  [​IMG]

  Bu sûretle ondokuz gemiye bâliğ olan düşman donanması ateşinin şiddetini bir kat daha tezyîd etti. En ileride İngilizlerin “Queen Elisabeth deridnotu bulunuyordu. Sahilin Rumeli cihetinde ilerleyen iki Fransız zırhlısı o taraftaki bataryalarımızın müessir endâhtı ile ricate mecbûr oldular ve Anadolu sahiline geçmek için dümen kırdılarsa da o cihetteki istihkâmlarımızdan da ayn-ı müthiş ateşe marûz kaldılar. Büyük bir isâbetle ateş püsküren ağır toplarımızın mermileriyle evvela bir torpido muhribi gark oldu. Arkasından da Fransızların “Bouvet zırhlısına da batmazdan evvel büyük çapta iki mermi isâbet ettiği görüldü. Muhârebe kemâl-i şiddetle saat badez-zahir altıya kadar devam eyledi. Bataryalarımızın müessir mukâbelesinden “İrresistible zırhlısı fena halde hasara uğramış ve hareket edemeyecek bir hale gelmişti. Gemi, burada topları kâmilen suya girecek kadar sancak tarafına meyl etmiş batmak üzere bulunuyordu. Bu zırhlının imdadına şitâb eden “Afrika sefîne-i harbiyesi dahi toplarımızın taharrub ateşine marûz kalarak biraz sonra yan tarafına batmış ve her iki gemi gruptan sonra büsbütün gark ve nâbûd olmuşlardır. Sâir düşman sefâininin kâffesine müteaddid isâbetler vuku bulduğu sûret-i katiyede müşâhede edilmiştir. Büyük rahnelerle hatt-ı harbden çıkarak boğazdan firara muvaffak olan diğer bir zırhlısı da ancak Bozcaadaya kadar gidebilmiş, orada baş tarafından dalmak sûretiyle o da gark olmuştur. Muhârebe tamam yedi saat ve kemâl-i şiddetle devam etmiştir. Düşman gemileri tarafından atılan yedibin mermiye mukabil şehit ve mecrûhlarımızın miktarı pek cüzi olduğu gibi istihkâmâtımızın hasârâtı da son derece ehemmiyetsizdir. Düşmanın insanca telefâtı ise binlerce kişidir. Bataryalarımızın cümlesi hal-i faaliyette harbe hazır bulunmaktadır. Zabitân ve efradın gösterdiği bi-misal metânet, mahâret ve şecaat bu müthiş muhârebede galibiyetimizi temîn eylemiştir.

  Tayyarelerimiz oraya gelen düşman tayyaresine hücûm ederek def etmişlerdir. Muhârebe boğaz kasabası ahâlisinde hiçbir heyecanı mûcib olmamıştır. Şimdi Çanakkalede biraz evvel dağları tepeleri inleten o müthiş top sedâları yerine itimâd-ı zaferden doğan neşeli bir sükûn ve sükûnet hükm-ü fermâdır.

  YİNE ŞANLI SAHNE-İ ZAFERİMİZ

  RUMİ 9 MART 1331/MİLADİ 22 MART 1915, S.1

  Bahr-i Sefid Boğazını zorlamak isteyen düşman donanmasına karşı kala müdafi ve muhâfızları tarafından ihrâz olunan zaferin ehemmiyeti gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor. Boğaz medhalini üç düşman zırhlısına medfen yapan bu şanlı galebenin kıymeti hakkında Avrupa metbûâtında ve tahsîsen Almanya ve Avusturya gazetelerinde görülen takdîrât ve âsâr-ı mücerret pek ziyade câlib-i nazar-ı dikkattir. Almanlar şimdiye kadar müthiş düşmanlarına karşı şâyân-ı hayret himmetler ve şecaatlerle emsâline tarih-i alemde nadir tesadüf olunur muzafferiyetler ihrâz ettikleri halde bizim Çanakkalede gösterdiğimiz hamâset ve besâletimiz söz edilemeyecek derecede şevk ve sûruda düşmüş gibi görünüyorlar. Bu yiğit ve yaşamak için ölmeyi bilen fedakâr adamlar tarafından Çanakkalede gösterdiğimiz şiddet-i müdafaanın bu sûretle alkışlanması ise bizler için hiç şüphesiz mûcib-i memnûniyettir. Alman ve Avusturyalıları İngiliz ve Fransız donanmasına karşı kazandığımız zaferden pek ziyade mesrûr eden cihet ise şüphesiz bu zaferle kendilerine dolayısıyla ettiğimiz hizmetin ehemmiyetidir. Fil-hakika birkaç gündür izah ettiğimiz vechile İngiliz ve Fransız donanmasının Çanakkaleye karşı pek ciddi hücûma teaddisi üzerine uğradıkları âkıbet İngiliz ve Fransızlar için bahiren boğazları geçmenin hemen tamamıyla gayr-ı mümkün olduğunu ispat eylemiştir. Bu hakikatin sübûtu ise harb-i umûmi üzerinde bizim ve bizim olduğu kadar Almanya ve Avusturyanın lehinde büyük büyük tesirler gösterecektir. İngilizlerin boğazları zorlamak teşebbüsü bir taraftan Rusya ile ittisâl peyda etmek diğer taraftan âlem-i İslâmın mübbesi olan makâm-ı hilâfeti can evinden vurmak gibi ne büyük emel ve ümitler rabt ettikleri düşünülecek olursa üç gün evvelki Çanakkale muhâcemesini akîm bıraktırmakla kendimize ve Avrupadaki dostlarımıza ne hizmetler îfâ ettiğimiz layıkıyla anlaşılmış olur. Biz şu ilk mühim tecrübe ile neler yapabileceğimizi tamamen anlamış olduğumuzdan düşmanlarımızın yeni ve daha akurâne hücûmlarına kemâl-i sükûnet ve itimâd-ı nefs ile intizâr edebiliriz. Herhalde şimdilik ihrâz eylediğimiz galibiyetin ehemmiyeti ve netâyici pek büyüktür. Buna binâendir ki Çanakkalenin şimdiye kadar cereyan eden muhârebâta sahne olan sahasının mufassal bir haritasını daha vazi-i enzâr kareyn eyliyoruz.

  ÇANAKKALE MÜDAFAASI – İTİRAFLAR

  RUMİ 9 MART 1331/MİLADİ 22 MART 1915, S.2

  Berlin 20 Mart – Londradan işâr olunuyor: “İngiltere Bahriye Nezareti İngilterenin “İrresistible ve “Ocean zırhlıları ile Fransanın “Bouvet zırhlısının Çanakkale önünde torpile çarparak batmış olduklarını tebliğ ediyor. İngiliz tebliğine göre İngilterenin insanca zâyiâtı vahim değildir. Buna mukabil “Bouvet mürettebâtı hemen (K.)

  Berlin 20 Mart – Paristen işâr olunuyor: Bir tebliğ-i resmîde deniyor ki: “18 Martta icrâ edilen Çanakkale bombardımanı esnasında Fransanın saff-ı harb zırhlısı “Bouvet bir torpile çarparak gark olmuştur. İki İngiliz zırhlısı da gark olmuş ve “Bouvet mürettebâtından bir kısmı kurtulmuştur. (K.)

  “Bouvet Mürettebâtından Yalnız (30) Kişi Kurtulmuş

  Atina 19 Mart – Çanakkale önünde gark an “Bouvet zırhlısı mürettebâtından yalnız (5) zabit ile (25) neferin kurtarılmış olduğu haber veriliyor.(K.)“Ametist Kruvazörünün Mahv ve Tahribi Bir daha tamir edilemeyecek bir sûrette hasârzede edildiği evvelce haber verilen “Ametist nâmındaki İngiliz kruvazörünün tamamıyla tahrip edilmiş bulunduğu İngiliz menâbiinde de ketm edilmemektedir. Dün akşam gelen Bulgar gazetelerinde okuduğumuz bir Paris telgrafnâmesine göre İngiliz gemisine yirmiiki Osmanlı güllesi isâbet etmiş ve tamamen hatt-ı harbden hariç kalmıştır

  Alman Metbûâtının Sitayişleri

  Berlin 20 Mart – Alman metbûâtı Çanakkaleye kuvve-i muhâfazasının ihrâz ettiği parlak muzafferiyetten dolayı Türkiyeyi tebrîk ve Türklük şecaat ve muhabbet-i vataniyelerini takdîr eyliyor. “Magdeburg gazetesi diyor ki: “Bugün cesur Osmanlı müttefikimize elimizi büyük bir samimîyetle uzatıyoruz. Onun muzafferiyetinden kendi zaferimiz gibi memnun oluyoruz. Biz esasen ayn-ı dava üzerinde ayn-ı düşmanla harp ediyor ve âtîdeki ayn-ı maksadı takib eyliyor: müşterek ve kati bir muzafferiyet ihrâz etmek!..

  [​IMG]

  SON HABERLER – ÇANAKKALEDE

  RUMİ 11 MART 1331/MİLADİ 24 MART 1915, S.2

  Düşman Donanması Dün de Görünmedi

  Çanakkale 20 Mart – (Muhâbir-i Mahsûsamızdan:) Çanakkalede bugün de sükûnet-i tamah-ı hüküm sürmüş, düşman filosu hiçbir teşebbüste bulunmamıştır.

  Çanakkale Muzafferiyeti Tesîrâtından

  Berlin 22 Mart – “Lokal Anchaiker gazetesi Romadan telgrafla istihbâr ediyor: Müttefikler donanmasının Çanakkale önünde uğradığı zâyiât-ı azîme Roma muhafil-i siyasiyesinde pek çok taksîrâta meydan vermiştir. İstanbula tevcîh olunan tehdîdâtın tesîriyle mütezelzil olmaya başlamış olan bî-taraflık mürûclarını bu adem-i muvaffakiyet tahkîm ve mürevviclerini temîn etmiş olduğu gibi müttefikler Çanakkaleyi bu bombardımana başlayalıdan beri İtalyanın harbe atılmasını şiddetle arzu eden fırkaya da sükûnet gelmiştir. (M.)

  Berlin 22 Mart – Milanda münteşir “Perse Veranza gazetesi Çanakkale Boğazına ilk ciddi hücûmun akîm kaldığını dermiyan ettikten sonra bu adem-i muvaffakiyetin âlem-i İslâmda ve bil-hassa Balkan müslümanları arasında azîm bir tesîr icrâ edeceğini beyan ediyor. Müttefikler Çanakkale Boğazına son hücûmlarında 2000 kişi zâyi etmişlerdir. (M.)

  Berlin 22 Mart – İtilâf-ı müselles taraftarı olan “Telgraf gazetesi yazıyor: Çanakkale Boğazı önünde müttefikler donanmasının uğradığı adem-i muvaffakiyetin Roma ile Balkan pây-i tahtlarında hâsıl ettiği heyecan-ı vekâyi-i âtînin cereyanı üzerine azîm tesîrât icrâ edecektir. Müttefikler donanmasının Çanakkale Boğazında marûz kaldığı müşkülât ziyadeleştikçe İtalya ve Balkan hükümetleri itilaf-ı müsellese karşı daha ziyade ihtiyatlı bulunacaklardır.

  Neden Muvaffak Olamamışlarmış?

  Roma 23 Mart – 22 Mart tarihli İngiliz tebliğ-i resmîsi müttefikler donanmasının uğradığı adem-i muvaffakiyetin bir itiraf-ı baliğini mütezemmindir. Mezkûr tebliğ-i resmîye göre havanın fenalığı tayyarelerin tayarân ederek 18 Mart bombardımanının istihkâmlarda îfâ ettiği hasârâtın ehemmiyetini anlayabilmelerine mani olmuştur. Donanmanın düçâr olduğu zâyiât sebebiyle hücûma devam edilemediğinden taarruz-ı vakiin netâyici hakkında büyük ümit beslemenin fazla olduğu mezkûr tebliğ-i resmîde beyan olunmaktadır.

  Çanakkalede Düşman Zayiâtı Bir İtalya Mütehassısının Mütâlaası

  Milano 22 Mart – (Korya Dellasara) gazetesinin muharrir-i bahrîsi yazıyor: “İrresistible sefînesinin ziyâı Türk toplarının müessir atışından mütevellittir. Çanakkale istihkâmâtı vazifelerini hüsn-i îfâ edecek kuvvet ve mahârette olduklarını ispat ettiler. Müttefikîn donanmasının ise vazifesini bî-hakk-ı icrâya muktedir olduğu iddiâ edilemez. Biri batmış olan iki Fransız zırhlısının saff-ı harb haricine çıkarılması Fransa için zâyiât-ı azîmeden madûddur. Zirâ hükümet-i mezkûre garbî Bahr-i Sefidden uzaklaşabilecek daha pek çok zırhlıya mâlik değildir.

  (Sakolo) gazetesi Çanakkale muhârebesine iştirâk etmiş olan bir Fransız zırhlısının hasârât-ı vahimesini tamir etmek üzere (Malta)ya gelmiş olduğunu istihbâr ediyor. (K.)

  [​IMG]

  SABİH KALE... FAKAT ÇANAKKALE KARŞISINDA NÂÇÂR VE MÜNHEZİM!

  RUMİ 22 MART 1331/MİLADİ 4 NİSAN 1915, S.1

  Yalnız İngilizlerin değil dünyanın en büyük ve en kuvvetli sefîne-i harbiyesi olup Çanakkaleye karşı (5) Mart bombardımanına iştirâk eden ve dehhaş kuvvetine rağmen bataryalarımızın ateşiyle hasârzede olan “Queen Elisabeth deridnotunun en yeni ve hakiki resmi

  İngilizlerin (5) Martta Çanakkaleye karşı vuku bulan taarruzlarından maksatları, boğazı ciddi sûrette zorlamak olduğuna hiç şüphe yoktur. Bunun en büyük delilini ise bu hücûm ve taarruzu icrâ için (Queen Elisabeth) gibi filolarının en müthiş ve kuvveli sefîne-i harbiyesini de istimâl eylemiş bulunmaları teşkîl eder, malûm olduğu üzere Çanakkale taarruzunun bidâyetinden beri “Queen Elisabethin de bombardımana iştirâk ettiği ve hatta bu meyânda yaralandığı defaât ile iddia olunmuş ve fakat bu rivâyetlerin derece-i sıhhati meşkûk kalmıştı. Maa-mafiyh taarruzu müteakip İngiliz ve Fransızlar tarafından neşr olunan telîgât-ı resmîde bu sefînenin ismi de zikr edildiği cihetle “Queen Elisabethin de Çanakkale harekâtına tahakkuk etmiş ve sefînenin paralandığı ise (5) Mart bombardımanı safhatini temâşâ eyleyen râsıdların ve muhâbirlerin müşâhedâtıyla tebeyyün eylemiştir.Queen Elisabethgibi dünyanın en cesîm sefîne-i harbiyesinin de muâvenetiyle vuku bulan bir taarruza karşı (5) Martta Çanakkalenin gösterdiği müdafaa ile ne kadar iftihâr etsek azdır. Bâ-husûs ki İngilizler bu sefîne-i harbiyelerinin fevkal-ade kuvvetli ve mükemmel olduğunu kendileri de ilân edip duruyorlar. Nitekim geçenlerde “Satan gazetesi İngiliz Harbiye Nâzırı (Churchill)e müracaât etmiş ve (Sabih Kale) ünvânını verdiği (Queen Elisabeth) hakkında malûmât istemiştir.

  [​IMG]

  İngiliz Bahriye Nâzırının biz-zat vaki olan ifâdâtına nazaren “Queen Elisabeth ayn-ı sistemde inşâ edilmekte olan beş cesîm deridnottan birincisidir.

  “Queen Elisabeth eski planlarda görülen şekilde olmayıp yukarıdaki resimde gösterdiğimiz şekli hâiz ve yalnız bir bacalıdır. Sefînenin cesâmeti (27,000) tonilatoyu mütecâvizdir ve eslihâsı başlıca (38) santimetre çapında (8) kıta büyük toptan mürekkebtir. Bu toplar (900) kilo sikletinde gayet cesîm mermileri yirmi kilometre mesafeye atacak bir kuvveti hâizdir.

  (Queen Elisabeth)in makineleri tamamen petrol müteharrik ve sürati ise saatte yirmibeş mildir. Bundan madâ sefînenin üzeri tayyarelerden bomba ile vuku bulacak hücûmlara mukavemet eylemek üzere çelik levhalarla da mahfûzdur ki bu da sefâin-i harbiyede birinci defa olarak tatbîk edilmektedir.

  Çanakkale bombardımanını bidâyetinden beri idare eden ve (5) Mart taarruzunun müneccer olduğu inhizâm üzerine hastalık bahanesiyle tebdîl edilen bedbaht İngiliz amirali Carden

  İngiliz Amiral Carden

  [​IMG]
   
Yükleniyor...