atık değerlendirme yöntemleri nelerdir

Atık değerlendirme yöntemleri, atık değerlendirme nedir, atık değerlendirme nasıl yapılır

Atık Değerlendirme Yöntemlerinin Ön Şartları:

— Atıkların karıştırılmamış olması

Atıklardan en iyi verim veya dönüşüm sağlanabilmesi için atıkların karışmamış olması gerekmektedir.

— Şehirde yaşayanların gelir düzeyinin yeterli olması

— Yerleşim yerinin kent niteliğini taşıması

— Atıkların değerlendirilmesiyle ilgili kentte yaşayan insanlara yeterince bilgi verilmeli, bilinçlendirilmeli, gerekiyorsa veya gönüllüler ortaya çıkıyorsa bunlar da teşvik edilmeli kısaca bu konuda halkın tam bir katılımının sağlanması teşvik edilmelidir.

Atık Toplama Yöntemleri

Atıkların toplanmasında ve değerlendirilmesinde belediye ile halkın, gönüllü kuruluşların, eğitim kurumlarının, siyasi partilerin önemli rolleri olacaktır.

Belirlenen amaç doğrultusunda en iyi yöntemin veya birkaç yöntemin birlikte olarak belirlenmesi zamanla hangilerinin daha etkin ve verimli olduğunu görme imkanına kavuşabiliriz.

Belediye Çöp Kamyonlarının Kullanılması

Atık toplama çalışmalarının özellikle ilk etapta hareket kaynağının belediyeler olacağını belirtmiştik. Bu açıdan özellikle toplama ve dağıtım aşamalarında atıkların taşınması konusunda belediyelerin temizlik hizmetlerinin katkısı olacaktır. Bu da normal temizlik iş akış sistemine ilave olan ayrışmış katı atıkların yine belediye elemanlarınca yapılmasıdır.

Projenin ileriki aşamalarında gelirlerle alınacak ulaşım araçları (atık toplama kamyonları peyderpey belediyenin araç parkında yer alan çöp toplama kamyonlarının yerine ikame edilecektir.

Yine ilk etapta öncelikle belediyelerin araç parkında yer alan çöp toplama kamyonlarına ilave saatler koyarak toplama işleri yapılır.

— Halihazır araç parkı

— İlave (özel) Toplama Kamyonları

İkinci etapta yine belediyenin finanse etmesiyle yetecek derecede özel ayrışmış çöp toplama kamyonu alınabilir. Daha sonra proje kendi kendini finanse etmeye başlayınca gönüllü kuruluşa dönüştürülecek olan proje gerekebilecek özel kamyonları kendisi almaya başlayacaktır.

Nokta Alanlara Kumbara Yerleştirme

Kentin her mahallesi ve/veya sokak başlarına projenin amacına göre özel olarak yaptırılmış kumbaralar yerleştirilebilir. Böylece konut sakinleri biriktirdikleri ayrışmış atıklarını teslik etmek için çöp kamyonunun gelmesinin beklemek zorunda kalmamış olur.

Burada1989-94 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Nurettin Sözen'in fiyaskoyla sonuçlanan uygulaması'nın akıbetine uğramamak için kumbaraların her mahalle ve sokak başına yerleştirilmiş olması gerekir. Burada sözkonusu uygulamayla arada önemli bir fark vardır. O da atıklar ayrışmaya konutun içinde başlanmış olmasıdır.

Tabiki atıkların tam olarak ayrışmış olup olmaması halkın bilinçlendirilme ve kültür düzeyiyle yakından ilgilidir.

Gönüllü Kuruluşlardan Yardım Alma

Atıkların değerlendirilmesinde özellikle çalışmaların ilk aşamasında gönüllü kuruluşların katkısı büyük olacatır. Gönüllü kuruluşlar bu çalışmanın yürütülmesiyle ilgili danışmanlık ve beşeri kaynak teminiyle ilgili yardımda bulunabilirler.

Gönüllü kuruluşlar, kentsel ekosistemin çeşitlilik ilkesinde sözedildiği gibi, beldedeki çeşitli sosyal ve kültürel grupların değerlerini ve görüşlerini yansıtmalarının yanısıra, onların çeşitli çözümlerini de gündeme getireceklerdir. Yine bu gönüllü kuruluşların girişimiyle örgütlenen yapılarla bu çözümleri denemek ve sınamak mümkün olabilecektir.

Gönüllü kuruluşlar ayrıca, belediyelerin özellikle kentin fiziksel çevresini geliştirmede çok ihtiyaç duydukları yerel kaynakların insan kaynağı ve mali kaynak bağlamında harekete geçirilmesini gerçekleştirebilecek potansiyele sahiptirler.

Siyasal Partilerden Yardım Alma

Siyasi partilerin gençlik ve hanım kolları bu tür uğraşlar için oldukça meyillidir.

Siyasi parti örgütleri özellikle uyku dönemlerinde (seçim mevsimi haricinde) en azından atık değerlendirme ve evlerde katı atıkların ayrıştırılması konusunda halkı bilinçlendirme konusunda faaliyette bulunabilirler. Aynı şekilde kendi büro ve merkezlerinde ve/veya evlerinde bunu uygulayabilirler.

Eğitim Kurumlarından Yardım Alma

Eğitim kurumları atık toplanmasında dinamik bir güçtür. Burada eğitim kurumlarından birçok konuda yararlanılabilmektedir. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

— Çevre konusunda atık değerlendirme ve evde atıkların ayrıştırılması konusunda öğrenciler bilinçlendirilebilir.

— Eğitim kurumlarında bu faaliyetle ilgili olan gönüllü öğrenciler bulunabilir. Bu beşeri kaynak çalışmalarda dinamik faktör oluşturur.

— Yine eğitim kurumları bizzat kendi kurum içinde atıkların ayrışmış olarak toplanmasında katkıda bulunabilirler.

— Eğitim kurumları katı atıkların ayrıştırılmasıyla ilgili olarak düzenlenecek eğitim ve seminer programları için hem yer hem enformasyon kaynağı oluşturur.

Uluslararası Kuruluşlardan Yardım Alma

Uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde çalışma, özellikle bizim gibi çevre konusunda henüz yeterli bir insan ve teknoloji birikimi bulunmayan, ayrıca bütçelerinden bu tür yatırımlara yönelik önemli paylar ayıramayan ülke belediyeleri için hayati önem taşımaktadır.

Bu ölçülerdeki ülkelerde gerçekleştirilen başarılı deneyimler, hemen her zaman, bir ya da birkaç kuruluşun uluslararası mali , teknik ve insan gücü desteğine dayanmaktadır.

Uluslararası kuruluşlar ayrıca;

— Bilgi/enformason kaynağı oluşturma

— Kredi finans kaynağı oluşturma

— Teknik işbirliği içine girme

— Pilot bölge oluşturma v.b. konularda bu tür çalışmalara katkıda bulunabilirler.- Gelişmiş Katı Atık Toplama Sistemleri

Gelişmiş katı atık toplama sistemleri daha çok dönüştürme işleminin mühendislik kısmına girmektedir. Bu çalışmanın ikinci etabında yani atık değerlendirme işleminin dönüştürme sisteminin kurulmasında kullanılacak bir yöntemdir.
 
Üst