atauzem final soruları

1. AŞağıdakilerden hangisi koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında sayılamaz?
A) Ana çocuk sağlığı hizmetleri
B) BağıŞıklama
C) Sağlık eğitimi
D) Sağlık taraması ve tanı
E) Rehabilitasyon
2. AŞağıdakilerden hangisi tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında yer alır?
A) Erken tanı
B) Yetersizliği-sakatlığı sınırlama,
C) Sınırlarla yaŞamayı öğretme
D) Rehabilitasyon,
E) Sosyal yardım
3. AŞağıdakilerden hangisi 1977 yılında Alma Ata toplantısında kararlaŞtırılan sağlık hizmetleri anlayıŞından değildir?
A) Sağlığı koruma ve geliŞtirmeye önem verme.
B) Ekip çalıŞmasına önem verme.
C) Hastaya hizmet verme.
D) Pratisyen hekim hizmetlerine ağırlık verme.
E) Sağlık hizmetlerine toplumun katılımını sağlama.
4. AŞağıdaki ifadelerden hangisi yanlıŞtır?
A) Osmanlılar döneminde sağlık hizmetleri sadece sosyal yardım kurumlarında verilmekteydi.
B) Osmanlılar döneminde devletin sağlık iŞleri “HekimbaŞılık örgütü tarafından yönetilmekteydi.
C) Ġlk sağlık bakanı Dr. Refik Saydam dır.
D) Sağlık bakım sisteminin temel amacı, kiŞilerin yaŞamlarını sağlıklı olarak sürdürmelerini sağlamak ve hastalık halinde tedavi ve bakımlarını sağlayacak çalıŞmalarda bulunmaktır.
E) Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çözülemeyen sağlık sorunları tedavi edici sağlık hizmetlerinde ileri uzmanlık ve teknoloji ile tedavi edilir.
5. AŞağıdaki ifadelerden hangisi yanlıŞtır?
A) Sağlık evleri en uç noktada bulunan ve en küçük hizmet birimleridir.
B) Sağlık hizmetinin hizmet merkezi hasta bireydir.
C) Sosyal Rehabilitasyon özürlülük nedeniyle topluma ve mesleğine uyum sağlama çalıŞmalarını kapsar.
D) Hekim, hemŞire, terapistler, diyetisyen, eczacı, sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve diğer dolaylı bakım hizmetleri verenler sağlık ekibini oluŞturan üyelerdir.
E) Ekip olarak çalıŞma sağlık kuruluŞlarında maliyeti düŞürür.
6. AŞağıdakilerden hangisi sağlık ekibinin merkezinde yer alır.
A) HemŞire
B) Hekim
C) Hasta/sağlıklı birey, aile, toplum
D) Verilen hizmete göre değiŞir
E) Sosyal hizmet uzmanı
7. AŞağıdakilerden hangisi güvenli bir ortamın oluŞmasını etkileyen çevresel faktörlerdendir?
A) YaŞ
B) Stres
C) Göçler
D) Gürültü
E) SanayileŞme
8. AŞağıdakilerden hangisi kabul sürecinde hemŞirenin sorumluluklarından değildir?
A) Hasta kimliğinin saptanması
B) Fiziksel muayeneye yardım
C) TanıŞma ve oryantasyon
D) Hasta ünitesinin düzenlenmesi
E) Ġlaçların verilmesi
9. BaŞarılı bir taburculuk planı ne zaman baŞlar?
A) Hasta taburcu olmadan bir gün önce
B) Hasta taburcu olmadan bir hafta önce
C) Hastanın taburcu olduğu gün
D) Hasta hastaneye yattığında
E) Hiçbiri
10. AŞağıdakilerden hangisi steril bir paket set açarken doğru bir uygulama değildir.
A) Eller yıkanır.
B) Steril set bel düzeyinin üstünde kuru ve temiz bir alanda açılır.
C) Steril setin ilk önce kendine yakın olan ucu açılır.
D) Cisim görüŞ açısı içerisinde tutulur.
E) Sterilizasyondan gelen set nemli ise kullanılmaz.
11. En çok görülen hastane enfeksiyonu hangisidir.
A) Üriner sistem enfeksiyonları
B) Cerrahi yara enfeksiyonları
C) Bakteriyemi
D) Pnömoni
E) Sepsis
12. AŞağıdakilerden hangisi ya da hangileri hastane enfeksiyonları açısından en riskli yerlerdir?
I-Yoğun bakım üniteleri II-Kardiyoloji klinikleri III-Fizik tedavi klinikleri
IV-Yenidoğan klinikleri V-Beyin cerrahi klinikleri
A) Yalnız I
B) I ve IV
C) I, IV ve V
D) II ve III
E) Hepsi
13. AŞağıdaki uygulamalardan hangisinde hijyenik el yıkama gerekir?
A) Eller kirlendikçe
B) Tuvalete girmeden önce ve sonra
C) Hastaya temastan sonra
D) Hastadan hastaya geçerken
E) Göreve baŞlamadan önce
14. AŞağıdakilerden hangisi enfeksiyon kontrol komitesi içinde yer almaz?
A) Enfeksiyon kontrol hemŞiresi
B) Ġl sağlık müdürü
C) Enfeksiyon kontrol hekimi
D) Hastane müdürü
E) Hastane baŞhemŞiresi
15. AŞağıdakilerden hangisi yatak yapımı gerekli olan malzemelerden biri değildir?
A) Kirli arabası
B) Ara çarŞafı
C) Pike
D) Steril eldiven
E) Yastık
16. AŞağıdakilerden hangisi cerrahi yatak yapımı için doğrudur?
A) Nevresim ayakucuna sıkıŞtırılmaz.
B) Yastık kullanılmaz.
C) Yatak kenarları yükseltilir.
D) Yatak önceden ısıtılabilir.
E) Hepsi.
17. AŞağıdakilerden hangisi fiziksel tespit edicilerden biri değildir?
A) Deri tespit ediciler
B) Dirsek tespit ediciler
C) Beden tespit edicileri
D) El tespit edicileri
E) Kimyasal tespit ediciler
18. AŞağıdakilerden hangisi fiziksel tespit amaçlarından biri değildir?
A) Ajite hastaların yataktan düŞmesini önlemek.
B) Hastaları sakinleŞtirmek.
C) Duyusal yoksunluğu azaltmak.
D) Yatağa bağımlı hastalarda uygun postürü korumak.
E) Hastaların hareketini kısıtlayarak kendilerine zarar vermesini önlemek.
19. Fiziksel tespit ediciler için aŞağıdaki ifadelerden hangisi yanlıŞtır?
A) Sadece profesyonel kiŞiler tarafından uygulanmalıdır.
B) Yüzüstü tespit yapılmamalıdır.
C) Aile üyeleri bilgilendirilmelidir.
D) Asla ip kullanılmamalıdır.
E) HemŞire gerekli görüyorsa uygulanabilir.
20. Tekerlekli sandalyede hastanın güvenliğini sağlamak için hangi tür tespit ediciler kullanılmalıdır?
A) Deri tespit ediciler
B) Dirsek tespit ediciler
C) El ayak tespit ediciler
D) Emniyet kemeri Şeklindeki tespit edicileri
E) Kundak tespit ediciler

CEVAP ANAHTARI

1. E
2. A
3. C
4. A
5. B
6. C
7. D
8. E
9. D
10. C
11. A
12. C
13. E
14. B
15. D
16. E
17. E
18. C
19. E
20. D
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
HEMŞİRELİKTE EĞİTİM

1. Aşağıdakilerden hangisi hemŞirenin eğitici rolünü önemli kılmaktadır?
A) Sağlıklı ve hasta kiŞilere danıŞmanlık vermekle yükümlüdür
B) Meslektaşlarına hizmet içi eğitim vermekle görevlidir
C) Tıbbi-teknolojik geliŞmeleri ve değiŞimleri bilme ve öğretme sorumluluğu vardır
D) Toplumun sağlıklı yaŞam isteğine cevap vermekle yükümlüdür
E) Hepsi
2. HemŞire eğitimci rolü ile tam olarak aŞağıdakilerden hangisini yapmaktadır?
A) Hastalara bilgi vermektedir
B) Sağlamlara bilgi vermektedir
C) Hasta/sağlam herkese bilgi vererek, olumlu tutum ve davranıŞ kazanmalarını sağlamaktadır
D) Topluma mesaj vermektedir
E) Hasta yakınlarına bilgi vererek bilgi eksikliklerini gidermektedir
3. AŞağıdakilerden hangisi öğrenmenin temel özelliğidir?
A) Öğrenme yaŞantı ürünüdür
B) Öğrenme sonucunda kesinlikle bir davranıŞ değiŞikliği oluŞur
C) Öğrenme kalıcı izlidir
D) Hepsi
E) Hiçbiri
4. Hangisi bütüncü sağlık kavramını en doğru biçimde tanımlamaktadır?
A) Hastalık ve sağlığı ayrı ayrı değerlendirilir
B) Bireyi ruhsal yönüyle ve çevresiyle ele alınır
C) Bireyi bedensel yönüyle ve çevresiyle ele alınır
D) Bireyi sosyal yönleri ve inançları ile ele alınır
E) Bireyi bedensel-ruhsal-sosyal yönleri-ailesiyle ele alınır, sağlık-hastalığı ayırmaz
5. Ġnsanın dünya ile etkileŞimi sonunda hangi alanlarda öğrenme olmaktadır?
A) BiliŞsel/kognitif alan
B) DuyuŞsal/affektif alan
C) Psikomotor/deviniŞsel alan
D) Zihinsel alan
E) Hepsi
6. AŞağıdakilerden hangisi psikomotor alana ait öğrenmedir?
A) Meme amputasyonu olacak bir hastanın ameliyat sonrası protez kullanmayı kabul etmesi
B) Hastanın kendisi için yazılmıŞ olan ilacın ne oğlunu ve yan etkilerini bilmesi
C) Kolostomi açılan bir hastanın kolostomi torbasını değiŞtirebilmesi
D) Hastanın kullandığı ilacın sağlık durumunu nasıl etkileyeceğini açıklayabilmesi
E) Hiçbiri
7. AŞağıdakilerden hangisi biliŞsel alana ait öğrenmedir?
A) Meme amputasyonu olacak bir hastanın ameliyat sonrası protez kullanmayı kabul etmesi
B) Hastanın kendisi için yazılmıŞ olan ilacın ne oğlunu ve yan etkilerini bilmesi
C) Kolostomi açılan bir hastanın kolostomi torbasını değiŞtirebilmesi
D) Hastanın hemŞire rehberliğinde insülin enjeksiyonu gereken dozda hazırlaması
E) Hiçbiri
8. AŞağıdakilerden hangisi duyuŞsal alana ait öğrenmedir?
A) Meme amputasyonu olacak bir hastanın ameliyat sonrası protez kullanmayı kabul etmesi
B) Hastanın kendisi için yazılmıŞ olan ilacın ne oğlunu ve yan etkilerini bilmesi
C) Kolostomi açılan bir hastanın kolostomi torbasını değiŞtirebilmesi
D) Hastanın kullandığı ilacın sağlık durumunu nasıl etkileyeceğini açıklayabilmesi
E) Hiçbiri
9. AŞağıdakilerden hangisi sağlıkla ilgili eğitim etkinliklerinin amaçlarındandır?
A) Sağlıklı yaŞamın devamını sağlamak
B) Bilgi aktarmak
C) Bakıma yönelik doğru kararlar aldırmak
D) Olumlu davranıŞ kazandırmak
E) Hepsi
10. AŞağıdakilerden hangisi öğrenmenin nasıl olduğunu açıklayan kuramdır?
A) DavranıŞçı ve biliŞsel öğrenme kuramları
B) Edimsel koŞullama kuramı
C) Klasik koŞullama kuramı
D) Hepsi
E) Sosyal öğrenme kuramı
11. AŞağıdakilerden hangisi edimsel koŞullama kuramının özelliklerindendir?
A) Öğrenme uyaran ve tepki arasındaki iliŞkiden ibarettir
B) PekiŞtirilen davranıŞ öğrenilir
C) Öğrenmenin oluŞmasında ödül veya pekiŞtirmeye gerek yoktur
D) Öğrenme uyarana karŞı ilk tepki gösterildiğinde gerçekleŞmiŞtir
E) Hiçbiri
12. AŞağıdakilerden hangisi klasik koŞullama kuramının özelliklerindendir?
A) Öğrenme uyaran ve tepki arasındaki iliŞkiden ibarettir
B) PekiŞtirilen davranıŞ öğrenilir
C) Organizmayı olumlu sonuca götüren davranıŞlar kalıcıdır
D) Organizmayı olumsuz sonuca götüren davranıŞlar söner
E) Bu kuramının temeli öğrenmeyi isteklendirmeye dayanmaktadır
13. AŞağıdakilerden hangisi davranıŞçı kuramların öğretim ilkelerinden değildir?
A) Yaparak öğrenme esastır
B) Öğrenmede pekiŞtirme önemlidir
C) Anlama-kavrama ve zihinsel faaliyetler önemlidir
D) Becerileri kazanmada tekrar önemlidir
E) Öğrenmede güdüleme önemlidir
14. AŞağıdakilerden hangisi biliŞsel kuramın öğretim ilkelerinden değildir?
A) Yeni öğrenmeler öncekilerin üzerine eklenir
B) Daha önceki yaŞantılar ve deneyimler önemlidir
C) Öğrenme; anlama-algılama-düŞünme ve yaratma üzerine temellenir
D) Organizmayı olumlu sonuca götüren davranıŞlar pekiŞtirilir
E) Öğreten otorite figürü değil, öğrenenlerin rehberi durumundadır
15. AŞağıdaki ifadelerden hangisi yanlıŞtır?
A) BiliŞsel alan zihinsel etkinliklerin baskın olduğu davranıŞların kodlandığı alandır.
B) DuyuŞsal alan öğrenilmiŞ duyguların kodlandığı alandır.
C) Psikomotor alan motor becerilerin baskın olduğu davranıŞların kodlandığı alandır
D) DuyuŞsal öğrenme; duygularla ilgili öğrenmeler, duyuŞsal tutum olarak kabul edilir
E) BiliŞsel alan motor becerilerin baskın olduğu davranıŞların kodlandığı alandır
16. Hangisi öğrenmeyi etkileyen temel faktörlerdendir?
A) Öğrenme güdüsü
B) Öğrenme yeterliliği
C) Öğrenme ortamı
D) Hiçbiri
E) Hepsi
17. Hangisi güdülenmeyi etkileyen temel faktörlerdendir?
A) Dikkat
B) Ġnançlar
C) Yeni duruma uyum
D) Etkin katılım
E) Hepsi
18. Hangisi geliŞim sürecini en doğru biçimde ifade etmektedir?
A) GeliŞme-büyüme-yürüme
B) OlgunlaŞma-öğrenme-geliŞme
C) Büyüme-olgunlaŞma
D) Büyüme-olgunlaŞma-öğrenme-geliŞme
E) Öğrenme
19. Hangisi öğretim süresince yapılacak dikkat çekme faaliyeti değildir?
A) Genel uyarılmıŞlık hali oluŞturma
B) Uyarıcıları basit ve sade kılma
C) Bireyin geçmiŞ yaŞantılarıyla bağlantı kurma
D) Uyarıcıların sunulmasında değiŞken yapıları kullanma
E) Soru sorma
20. Hangisi ergenlik döneminin geliŞim özelliğidir?
A) Unutkanlık artar ve sık sık soru sorar ve dinlenmek ister
B) Rollerini sürdürmeye özen gösterir ve kurallara uyar.
C) Bağımlı çocukluk ve bağımsız yetiŞkinlik duyguları arasında çeliŞki içindedir
D) Kelime haznesi geliŞmiŞtir
E) Ġhtiyaçlarının karŞılanmasında anne-babaya bağımlıdır

CEVAP ANAHTARI

1. E
2. C
3. D
4. E
5. E
6. C
7. B
8. A
9. E
10. D
11. B
12. A
13. C
14. D
15. E
16. E
17. E
18. D
19. A
20. C
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst