Atatürk'ün Nutuk Özeti

'Etüt Merkezi' forumunda SümbüL tarafından 2 Mayıs 2010 tarihinde açılan konu 1. Atatürkün yazdığı kitap


  NUTUK

  SAMSUNA ÇIKTIĞIM GÜN GENEL DURUM VE GÖRÜNÜŞ
  Osmanlı ordusu dağılmış bayağı ağır bir ateşkes antlaşması imzalanmış. Damat Ferit Paşanın başında bulunduğu hükümet güçsüz,onursuz, korkak ve yalnız padişahın isteklerine uyulmuş. Ordunun silahları elinden alınmıştır. Azınlıklarda dahil olmak üzere devleti herkes çökertmeye çalışıyor.

  BUNLARA KARŞI KURTULUŞ YOLLARI

  Durumun korkunçluğu ve ağırlığı karşısında, her yerde, her bölgede birtakım kişilerce kurtuluş yolları düşünülmeye başlanmıştı. Bu düşünceyle girişilen çalışmalar, birtakım örgütler doğurdu. Örneğin: Edirne ve çevresinde Trakya-Paşaeli adlı bir dernek vardı. Doğuda, Erzurumda ve Elazığ'da, genel merkezi İstanbulda olmak üzere Vilayatı Şarkiye Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyeti kurulmuştu. Trabzon'da Muhafazai Hukuk adlı bir dernek bulunduğu gibi İstanbulda da, Trabzon ve Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyeti vardı. Bu dernek merkezinin gönderdiği delegeler, Of ve Rize çevresinde şubeler açmışlardı. Yunanlıların İzmire gireceğinin açık belirtilerini Mayısın on üçünden beri gören, İzmirde birtakım genç yurtseverler, ayın 14/15 inci gecesi, bu acıklı durumu aralarında görüşmüşler; bir olupbittiye geldiği kuşku götürmeyen bu girişin, katma (ilhak) ile sonuçlanmasını önlemek düşüncesinde birleşmişler ve Reddi İlhak ilkesini ortaya atmışlardır. Bu ilkenin yayılması için aynı gece İzmirde Yahudi Maşatlığına toplanabilen halkça bir gösteri toplantısı yapılmışsa da ertesi gün sabahleyin Yunan askerlerinin rıhtımda görülmesiyle bu toplantıdan umulduğu ölçüde sonuç alınamamıştır.

    2. Cevap: Atatürk Nutuk Özeti

  CUMHURİYET:
  İnsanlar bu yönetim şeklinde kendilerini temsil edecek şahısları kendileri seçecekler herkes çoğu konuda özgür kalma hakkına sahip olacaktır.

  ULUSAL EGEMENLİK TEMELLERİNE DAYANAN HALK HÜKÜMETİ: CUMHURİYET
  Cumhuriyet rejimindeki bir hükümetin temel ilkeleri:
  1- Hükümet kurmak zorunludur.
  2- Geçici olduğu bildirilerek bir hükümet başkanı tanımak ya da bir padişah vekili ortaya çıkarmak uygun değildir.
  3- Mecliste beliren ulusal iradenin,yurt alın yazısına doğrudan doğruya el koymasını kabul etmek temel ilkedir. T.B.M.M üstünde bir güç yoktur.
  4- T.B.M.M. yasama ve yürütme yetkilerini kendi üzerinde toplamıştır.

  İLK ANAYASANIN TEMEL MADDELERİ
  1- Egemenlik , kayıtsız şartsız ulusundur.
  2- Yürütme gücü ve yasama yetkisi Büyük millet meclisinde belirir.
  3- Türkiye Devleti, büyük millet meclisince yönetilir.
  4- Büyük Millet Meclisi , iller halkınca seçilen üyelerden kurulur.
  5- Büyük Millet Meclisi genel kurulu , Kasım ayı başında çağrısız toplanır.
  6- Anayasanın işbu maddelerle çelişmeyen hükümleri eskiden olduğu gibi yürürlüktedir.

  Mustafa Kemal ATATÜRK

  ATATÜRK 'ün GENÇLÍĞE HÍTABESÍ


  Ey Türk Gençliği!

  Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. istikbalde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkan ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanin bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her kösesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakrü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
  Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen, Türk istiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

  Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK
  NUTUK DA GEÇEN ÖNEMLİ KİŞİLER VE ÖZELLİKLERİ

  Abdülkerim Paşa: Mustafa Kemal’in eski arkadaşıdır.Mustafa Kemal Selanik’te iken O binbaşıdır.Onurlu ve milliyetçi bir kişiliğe sahipti.
  Abdülmecit Efendi: Padişah Abdülaziz’in oğludur. Türkiye Büyük Millet Meclisine halife olarak seçilmiştir.Halifelik kaldırılınca yurt dışına çıkarıldı.
  Ahmet Rıza: Abdülhamit yönetimine karşı çıkmıştır.İttihat ve Terakki cemiyeti-
  nin temsilciliğini yapmıştır.
  Ali Çetinkaya Bey: İttihat ve Terakki cemiyetine üye oldu.1.Dünya Harbine ve Trablusgarp savaşına katıldı.1920’de Afyon’dan Milletvekili seçildi.Bayındırlık bakanlığı,Ulaştırma bakanlığı yaptı 1949’da öldü.
  Ali Fuat Cebesoy: Atamızın Harp okulundayken sınıf arkadaşıdır.Kolordu komutanlığı yapmıştır.Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin kurucularındandır.Ünlü bir asker ve devlet adamımızdır.
  Ahmet İzzet Paşa: Osmanlı mareşalidir.Bazı askeri görevlerde bulunmuştur.
  Ali Kemal: Gazeteci ve yazardır. Kurtuluş Savaşı’na karşı çıkmıştır.Mahkeme edilmek için götürülürken İzmit’te linç edilmiştir.
  Ali Rıza Paşa: Osmanlı mareşalidir.Damat Ferit’in düşürülmesi üzerine sadrazam olmuştur.
  Bekir Sami Bey: Osmanlı da valilik yapmıştır.Temsil Heyetine seçilmiştir. Dışişleri Bakanlığı yapmıştır.
  Celal Bayar Bey: 1883’te doğmuştur.İttihat ve Terakki Cemiyetine katıldı.İş Bankasının kurulmasında görev aldı.Mustafa Kemalin çevresine girdi.İktisat Bakanlığı yaptı.1986’da öldü.
  Celalettin Arif Bey: 1875’de doğdu.Avukatlık yaptı.Adalet Bakanı oldu ve 1930’da öldü.
  Çerkez Ethem: 1885’te doğdu. Düzce , Adapazarı , Yozgat isyanlarını bastırdı.Kardeşleriyle birlikte isyan etti.yenileceğini anlayınca Yunanlılara sığındı. Suriye’ye yerleşti ,1948’de öldü.
  Demirci Mehmet Efe: Aydın Nazilli’de doğmuştur.Efe olmadan önce demircilik yapmıştır.İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali sırasında büyük rol oynamıştır.
  Halide Edip Adıvar: Ünlü bir yazarımızdır.Halkın bilinçlenmesine yardımcı olmuştur.Anadolu Ajansının kurulmasında görev almıştır.Onbaşı rütbesi almıştır.
  Hüseyin Avni Bey: Milletvekillikleri yapmıştır.Atatürk’e karşı olanların liderliklerini yapıyordu.
  İsmet İnönü Bey: Harp okulunu bitirmiştir.Ulusal Kurtuluş Savaşında aktif görev yapmıştır.Lozan Görüşmesinde Heyete Başkanlık yapmıştır. Cumhurbaşkanlığı yapmıştır.Ünlü asker ve devlet adamımızdır.
  Kara Vasıf: Kurmay albaydır.Sivas Kongresine Katılmıştır.Ünlü Karakol Cemiyetinin kurucusudur.
  Kazım Özalp: 1882’de doğdu.1968’de öldü.Harp Okulu mezunudur.Balkan ve Birin-
  ci Dünya Savaşlarına katıldı.Ulusal kuvvetleri örgütledi.Millet vekili seçildi Milli
  Savunma bakanlığı ve meclis başkanlığı yapmıştır.
  Kılıç Ali Bey: 1899’da doğdu. Mülkiye ‘de okudu.Kurtuluş Savaşında Antep yöre-
  sinde Kuvay-i Milliye’yi kurdu.Atatürk’ün yakın çevresinde bulundu.1971’de öldü.
  Köprülü Hamdi Bey: 1886’da doğdu.Siyasal Bilgiler okulunu bitirdi.Kaymakamlık
  yaptı. 1920’de Anzavur çeteleri tarafından şehit edildi.
  4.Mehmet(Vahdettin): Osmanlının son padişahıdır.1861’de doğdu.Ülkenin 1.Dünya
  Savaşından sonra işgal edilmesine seyirci kalmışdır.Üçlü itilafların isteklerini yerine getirmiştir.Kurtuluş Savaşını desteklemedi.İngiliz Komutanına mektup yazıp İngiltere’ye sığınmak istediğini bildirdi.1926’da öldü.
  Sait Molla: İngiliz Muhipleri Cemiyetinin kurucusu ve İstanbul gazetesinin sahibidir.Anadolu’daki mücadelenin amansız düşmanıydı.
  Tevfik Paşa: 185’de doğup , 1936’da ölmüştür.Dışişleri bakanlığı ve büyükelçilik yapmıştır.Osmanlı da beş kez sadrazam olmuştur.Osmanlının son sadrazamıdır.
  Yahya Kaptan:İzmit bölgesinde Kuvay-i Milliye’nin güçlenmesini sağladı.İstanbul’dan gönderilen askeri güçle yakalanıp şehit edilmiştir.

  NUTUK HAKKINDAKİ ELEŞTİRİM

  Nutuk, Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşı’nı, ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu anlatan Atatürk’ün en mükemmel eseridir. Atamız bu eseri bizlere verirken “Geçmişini bilmeyen ,geleceğe ilerleyemez” sözünü esasa almış ve Bize ve inanıyorum ki bizden sonraki nesillere de Türkiye Cumhuriyetinin karşılaştığı güçlükler ve bu zorluklarla nasıl başa çıkmamız gerektiğini göstermiştir. Ayrıca Türkiye’nin işgal halinden kurtuluşu için hazırlanan ve Türk Milletinin içten benimsediği mücadelenin ana kesimlerini de çok açık olarak bildirmiştir.

  Nutuk’ u okurken bazı yerlere inanamazsınız.fakat o inanmadığınız yerlerle ilgili bir yığın belge Nutuk’ ta mevcuttur.Bu şahane eser Osmanlı İmparatorluğunun Düşman güçler tarafından nasıl etkisi altında kaldığı ve kurtulamadığı hakkında da bilgilendiriyor bizleri.

  Atatürk bu zaferi silah arkadaşları ve Güçlü bir millet olan Türk milleti sayesinde kazanmıştır.Zaten kendi de büyük bir alçakgönüllülükle bu olayı “Zafer benim değil Türk Milletinin zaferidir diyerek de vurgulamıştır.Nutuk adlı eserde de bu geçmektedir.

  Atamız bu eşsiz eserini ve yüce Türk Cumhuriyetini biz gençlere emanet etmiştir. Bizede bu emaneti Atamızın koruduğu gibi sahip çıkma görevi kalıyor.Ve bizde bu güzel vatanı bu cumhuriyeti sonuna dek hatta ve hatta kanımızın son damlasına kadar koruyacağız.

  Bu muhteşem eseri de her Türk çocuğunun okumasını tavsiye ederim hatta kesinlikle okumalılar. Böylelikle Mustafa Kemali akıl , fikir ve azim yönünden örnek alırlar çünkü bu eseri okurken insanın bazen içi titriyor ve o zorluklar içinde yapılan işler inanılmaz geliyor.


  “NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE”
   


Yükleniyor...