Atatürk'ün birleştirme ve bütünleştirme gücü

Atatürk'ün birleştirme ve bütünleştirme özelliği,

Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadeleyi gerçekleştirmek için birleştirici ve toplayıcı bir lider olmuştur.
Ondaki bu özellik Milli Mücadele sırasında açıkça ortaya çıkmıştır. Mondros Ateşkes An-laşmasından sonra başlayan işgallere karşı Türk milletinin kurduğu bölgesel cemiyetleri tek bir çatı altında birleştirmiş, I. TBMMde farklı görüşteki milletvekillerini aynı amaca yönelterek uyumlu çalışmalarını sağlamıştır.Atatürkle beraber Milli Mücadeleye atılan ve başarılı hizmetler veren Rauf Orbay bu konudaki düşüncesini şöyle belirtmiştir: “Mustafa Kemal Paşa, mücadeleye atılmasaydı bu memleket kurtulamazdı. Anadolunun tehlikeye düşen yerlerinde, batıda, doğuda ve güneyde başlayan ve bir yurtsever düşüncenin mahsulü olan, zayıf milli mukavemet hareketleri, Mustafa Kemal Paşa tarafından btrleştirilmeseydi her biri ayrı ayrı kolayca bastırılabilirdi.

Başka bir ifadesinde de “Mustafa Kemal olmasaydı da Milli Mücadele olurdu. Nitekim yer yer mukavemet hareketleri daha önce başlamıştı. Ancak Mustafa Kemalsiz Milti Mücadelenin sonucu, Anadoluda Tevaif-i Müluk devrinin ihyası, parçalanmış bazı küçük beyliklerin kurulması olurdu. demiştir.

Atatürk, Milli Mücadele sonrasında da birleştirici ve bütünleştirici olmaya devam etmiştir. Bu durum Atatürkün milliyetçilik ilkesiyle ifade edilmiştir. Milliyetçilik ilkesi, Türkiye Cumhuriyetini kuran Türk mîlletinde milii benlik duygusu meydana getirmiştir.
Gençlik yıllarında dünyadaki siyasal gelişmelerle ilgilenen ve yönetim şekillerini inceleyen Atatürk, Türk milletinin yapısına en uygun yönetim şeklinin cumhuriyet olduğuna inanmıştır. Bundan dolayı kurduğu yeni devletin millet egemenliği esasına dayanmasını, modern ve laik bir cumhuriyet olmasını istemiş, hukuk devleti olması için mücadele etmiştir.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst