Ailenin birey ve toplum açısından önemi nedir

Ailenin birey ve toplum açısından önemi

Ailenin birey ve toplum açısından önemi, onun kendisinden beklenen işlevleri ye-rine getirip getirememesi, yani sağlıklı olup olmamasıyla ilgilidir. Dolayısıyla önce “sağlıklı ve sağlıksız aile” kavramlarını açıklığa kavuşturmak gerekir. Eğer sağlıklı ailenin ne olduğunu açıklarsak sağlıksız olanın anlamı kendiliğinden ortaya çıka-caktır. Sağlıklı aile, tıpkı normal ve anormal tanımının yapılamaması gibi net olma-yan göreceli bir kavramdır. Her ailenin kendine özgü bir yapısı ve işleyişi vardır. Genel anlamda fonksiyonlarını yerine getiren; yani aile üyelerinin yaşantılarından mutlu olduğu, çatışmanın az olduğu, iletişimin iyi olduğu, gelişmeye ve değişme-ye açık, aynı zamanda stresli olaylar karşısında birlikte baş etme yolları geliştirebilen ailelere sağlıklı veya fonksiyonel aile denir.

Sağlılık ailelerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

- Sağlıklı ailede bireyler kendi bireyselleşme sürecini tamamlamış, şefkatli, sı-cak ve sorumluluk sahibidirler. Kendilerinden hoşnut, yaratıcı, üretken ve gerçekçidirler.

- Aile üyeleri birbirlerine karşı dürüst, içten, güven ve sevgi doludurlar. Bir-likte olmaktan mutlu oldukları gibi, birbirlerinin mutluluğu için sorumluluk duyarlar.

- Birbirleriyle açık, tamamlayıcı ve uygun iletişim kurarlar. Kendilerini açık bir şekilde ifade ederlerken ailenin diğer üyelerinin duygu ve düşüncelerine de ilgi gösterirler.

- Kararlar zorla değil, ortak katılımla alınır. Katı bir hiyerarşi yoktur. Haklar ve görevler adil olarak paylaştırılır ve kararlar değişime açıktır.

- Rol dağılımı aile üyelerinin cinsiyetine, yaşına, kültürel değerlerine ve bek-lentilerine uygundur. Herhangi bir nedenle aile üyelerinden birisi rolünün gereğim yerine getiremezse diğerleri onun rolünü üstlenir.

- Sağlıklı ailelerde ebeveynler birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılarlar. Olumlu cinsel ilişkileri vardır ve birbirlerini severler. Çocuk yetiştirme konusunda birlikte hareket ederler. Çocukların özgüvenli ve ayrı bir birey olarak yetiş-mesine özen gösterirler
 
Üst