Afet Eğitimi Hazırlık Günü Kutlama Programı

'Sosyal Konular' forumunda Violet tarafından 14 Nis 2011 tarihinde açılan konu

 1. Afet Eğitimi Hazırlık Günü Kutlama Programı,


  • Eğitim, uygarlıkların vazgeçilmez gereksinimidir.
  Eğitimin amacı, insan ve toplum yaşamını kolaylaştırmak, güzelleştirmek, zenginleştirmek, iyileştirmek, kişiyi ve toplumu mutlu kılmaktır. Eğitim
  bilgi, akıl, zekâ, kültür, zevk, etik gibi değerlere
  dayanan ve kişinin doğuşundan başlayıp hayatının sonuna kadar devam eden bir süreçtir.
  • Eğitimde atılan her bir adım, toplumun duyarlılık
  bilincini, yaratıcılığını, akılcı düşünme gücünü,
  doğal yeteneklerini ve becerilerini geliştirmek
  için gereken gücü artırmaktadır.
  Depremin yol açacağı zararları azaltmak için;

  • Üretim kalitesinde yüksek bir standart sağlamak,
  denetim mekanizmalarını etkili işletmek gerekir.
  Dolayısıyla devlete, yerel yönetimlere, meslek
  odalarına, sivil toplum kuruluşlarına, mimar,
  mühendislere ve medyaya çok büyük sorumluluk düşmektedir.
  • Yukarıda sayılan bütün unsurları denetleyecek,
  standartları yüksek tutmaya zorlayacak olanlar; bilgili, bilinçli ve sorumlu bireyler olmalıdır.
  Yurttaşlar sadece tüketici değildir. Deprem kayıplarından bireyler de doğrudan doğruya sorumludur.
  Sonuç olarak,

  • Depremden korunmanın ilk ve tek yolu, bilgili,
  bilinçli, sorumlu yurttaşlar yetiştirmektir. Bütün
  bunların başarılabilmesi için de afet eğitimine
  okul öncesinden başlanmalıdır.
  • Çağdaş eğitimin gereği olan düşünme, araştırma,
  irdeleme ve tartışma yeteneklerini geliştirmek
  için eğitim programlarında yeniden düzenleme
  yapılması zorunludur.
  • Geçmişte yaşanan can ve mal kayıplarına yol
  açan büyük depremlerden ders alınarak öncelikle
  deprem olmadan yapılması gereken çalışmaların
  tamamlanması halinde deprem zararlarının en
  aza indirilmesi büyük ölçüde eğitim çalışmalarına verilecek ağırlıkla mümkün olacaktır.

  Birey ve toplumun deprem konusunda eğitilip
  bilinçlendirilmesi öncelikle örgün eğitim sistemi
  tarafından gerçekleştirilmeli, aynı zamanda yaygın
  eğitim yoluyla örgün eğitim dışında kalan geniş
  halk kitlesinin eğitimine önem verilmelidir.

  Bilinmelidir ki;

  İnsanlarımız deprem sırasında kendilerine öğretilenlerin tümünü özümsese bile yıkılan bir binadan kurtulma şansları çok düşüktür. Bu nedenle
  Türkiye’deki tüm binaların sağlamlık envanterleri
  çıkarılarak deprem sırasında yıkılması olası binaların nasıl güçlendirileceği konusunda toplumun
  bilgilendirilmesi gerekir.

  Ülkemizde,

  • Gerek kent merkezleri, gerekse kırsal alanlarda
  bulunan ve kültürel mirasımızı oluşturan tescilli
  veya tescilsiz sivil mimarlık örneklerinin, anıtsal
  ve antik yapıların, arkeolojik alanların, özgün
  kentsel dokuların korunması ve gelecek nesillere
  aktarılması, kültürel mirasımızın sürdürülebilirliğinin ve yaşanılabilirliğinin sağlanması adına önem
  taşımaktadır
  • Deprem sonrası hasar tespiti, önlem ve uygulamalara yönelik yapılan işlemlerin, deprem öncesinde mevcut yapı stokunun envanter çalışmaları
  sırasında ele alınarak, güçlendirme gerektiren
  yapılar için; sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme, yıkılacak durumundaki yapılar için, yeniden
  inşa etme önerilerinin getirilerek yapısal dayanımın artırılması ve kullanıcıların eğitilerek bilinçlendirilmesi ve bu konuda uzman mühendislerin
  yetiştirilmesi, çok çeşitli uygarlıklara ev sahipliği
  yapmış olan ülkemizdeki zengin kültürel mirasın
  korunarak yaşatılmasına katkı sağlayacaktır.
  Deprem Konusunda,

  1. Çok disiplinli araştırmaların kurumsallaştırılması
  için yöntemler geliştirilmeli, ulusal araştırma
  programı çerçevesinde iki yılda bir ulusal sempozyum yapılmalı, genç araştırmacılara burslar,
  başarılı araştırmalar için ödül programları geliştirilmelidir.
  2. Kamu yöneticileri için afet yönetimi konusunda,
  risk belirleme, zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme gibi konuları kapsayan bir eğitim programı
  gereklidir. Kamu kuruluşlarının gereken önlemleri
  alması ve tüm personelin eğitimli olması açık bir
  sorumluluktur. Bu programda afet yönetiminde
  halk katılımının önemi ve gerekliliğine yer verilmelidir
  3. Üniversitelerimizde jeoloji, jeofizik, inşaat mühendisliği, mimarlık, kent planlaması v.b. meslek
  öğretimi yürüten bölümlerde günümüzde uygulanan öğretim programlarında deprem konularına yeterli önemin verilmesi gerekmektedir.

  DEPREM VE MEDYA

  Medya toplumun deprem konusunda bilinçlendirilmesinde, depremin yol açtığı kayıp ve zararlarda
  da kendini sorumlu hissetmelidir.

  • Resmi kurumlar ve medya arasında daha önceden kurulmuş sıkı koordinasyonla, doğru ve
  güvenilir bilgi akışı sağlanarak, yanlış ve abartılı
  bilgi akışı önlenmeli, böylece toplumun aldığı bilginin doğruluğuna güveni sağlanmalıdır
  • Deprem konusunda, eğitsel, psikolojik ve bilimsel olarak konunun uzmanlarınca hazırlanmış
  materyalin, topluma aktarılmasında yayın organlarının kullanılması ve bunun gelişigüzel değil, bir
  plan dahilinde ve süreklilik arz edecek şekilde
  yapılması gerekmektedir.
  • Bilgiye en hızlı ulaşacak ve medyaya sürekli
  olarak ilk elden bilgi aktaracak yetkili bir birim
  oluşturulmalıdır. Bu birim yetkin ve tarafsız kişilerden oluşmalıdır.

  ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM

  Doğal afetlerin etkisini azaltmak, kayıpları en aza
  indirmek toplumun her ferdinin ve her kesimin
  bilinçli ve etkin katılımı ile olacaktır. Deprem konusunda halkın bilinçlendirilmesi, eğitimin tüm öğelerinin seferber edilmesiyle mümkündür.

  Afet Eğitimi;

  • Örgün Eğitim Sistemi
  • Yaygın Eğitim Sistemi
  • Hizmet İçi Eğitim
  • Meslek İçi Eğitim
  • Halk Eğitimi
  Örgün Eğitim Sistemi İçinde Afet Eğitimi

  • Okul Öncesi Afet Eğitimi
  • İlk Öğretim
  • Orta Öğretim
  Yaygın Eğitim Sistemi İçinde Afet Eğitimi

  Halk eğitiminin nasıl ve nerede yapılacağı, hangi
  metot ve yolla kimin tarafından verileceği, ilgili
  kurum ve kuruluşlarca kararlaştırılıp plan ve programlar hazırlanmalıdır. Bu kuruluşlar;

  • Milli Eğitim Bakanlığı,
  • Görsel ve yazılı kitle iletişim kuruluşları,
  • Sivil toplum örgütleridir.
  Kalfalık, Ustalık ve Taşeronluk Temiz Belgesi

  • İşverenlerce yaptırılan iş tarif edilerek yapılan
  anlaşmalara uygun olarak işin fen ve sanat kurallarına, ahlaki değerlere uygun olarak tamamlandığı ve çalışmalar sırasında verilen işi zamanında
  tamamlandığını belirten belgedir.
   
Yükleniyor...