8.sınıf T.C. inkılap tarihi ve atatürkçülük test soruları

'Ders notları' forumunda YAREN tarafından 25 Ekim 2010 tarihinde açılan konu


 1. 8.sınıf inkılap tarihi ve atatürkçülük
  8.sınıf t.c. inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı,
  8.sınıf inkılap tarihi ve atatürkçülük konuları,

  8.sınıf inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları

  1-I.Dünya savaşı nedenlerinden sayılan sanayi inkılabı ilk kez hangi ülkede ortaya çıkmıştır?

  A)Almanya
  B)Fransa
  C)İngiltere
  D)İtalya


  2-Yunanlıların İzmir’i işgal etmeleri aşağıdaki olayların hangisinde kararlaştırılmıştır?

  A)Mondros ateşkes antlaşmasında
  B)I.Dünya savaşında
  C)Paris Barış Konferansı’nda
  D)Amasya Genelgesi

  3-aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerin amaçlarından biri değildir?

  A)Ayrı devlet kurmak
  B)Padişah ve halifeye bağlılık göstermek
  C)Amerikan mandasını istemek
  D)İngiliz mandası istemek


  4-M. Kemal’in İstanbul’dan ayrılarak Anadolu’ya geçmek istemesinin temel amacı nedir?

  A)Müdafaa-i hukuk cemiyetini birleştirmek
  C)Kurtuluş savaşını başlatmak
  B)Askeri birliklerin dağılmasını sağlamak
  D)Kuvayi milliyeyi oluşturmak


  5-Amacı ve toplanış şekli bakımından bölgesel ancak aldığı kararlar bakımından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Sivas kongresi
  B)Havza kongresi
  C)Amasya genelgesi
  D)Erzurum kongresi


  6-Kurtuluş savaşının amacı gerekçesi ve yöntemi nerede belirlenmiştir?

  A)Erzurum kongresinde
  B)Amasya genelgesinde
  C)Sivas kongresinde
  D)Amasya görüşmesi


  7-Türk medeni kanunu hangi devletin kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır?

  A)İsviçre
  B)İsveç
  C)Almanya
  D)Fransa


  8- Türk Tarihi ve Türk Dil kurumlarının kurulması hangi Atatürk ilkesinin zorunlu bir sonucu dur?

  A)Laiklik
  B)Halkçılık
  C) Milliyetçilik
  D)İnkılapçılık


  9-Mondros Ateşkes A nlaşmasından sonra işgal edilen ilk Türk toprağı hangisidir?

  A)Adana
  B) Musul
  C)Gaziantep
  D)İstanbul


  10-Ermeni sorununu sona erdiren anlaşma hangisidir?

  A)Mudanya
  B)Gümrü
  C)Paris
  D)Ankara ant.  CEVAP ANAHTARI:

  1)C 2)C 3)B 4)C 5)D 6)B 7)A 8)C 9B 10)B
    2. Cevap: 8.sınıf T.C. inkılap tarihi ve atatürkçülük test soruları

  1- Doğu Karadeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren zararlı cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Trabzon Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
  b) Mavri Mira
  c)Kilikyalılar Cemiyeti
  d)Pontus Rum Cemiyeti


  2- “Mustafa Kemal’in kendinden sonra ........................ ve ........................ isimlerinde iki kardeşi daha doğdu.”

  Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisinde M. Kemal’in kız kardeşlerinin isimleri doğru olarak verilmiştir?

  a) Makbule – Necmiye
  b) Necmiye – Naciye
  c) Makbule – Naciye
  d) Makbule – Zübeyde

  3- Çanakkale Savaşları’nda M. Kemal, 19. tümen komutanlığı, Arıburnu kuvvetleri komutanlığı ve Anafartalar grup komutanlığında görev alarak büyük başarılar kazandı. Ummadıkları bir direnişle karşılaşan İtilaf Devletleri geri çekilmek zorunda kaldılar. Çanakkale Ruhu Millî Mücadele ruhunun da başlangıcı oldu.

  Yukarıdaki bilgilere göre Çanakkale Savaşları’nın sonuçlarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  a) Emperyalist güçler ağır bir darbe almışlardır.

  b) M. Kemal’in askerî dehasını bütün dünyaya göstermiştir.

  c) Batılı devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki baskısı bir süreliğine de sona ermiştir.

  d) Bağımsızlık mücadelesinin başlamasına etkili olmuştur.


  4- Aşağıdaki hangi cephede Osmanlı Devleti müttefiklerine yardım için savaşmış olup, kendi sınırını korumak amacı taşımamıştır?

  a) Kanal
  b) Makedonya
  c) Çanakkale
  d) Kafkas


  5- Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu fikirlerden hangisi imparatorlukların yıkılmasına zemin hazırlamıştır.

  a) Hürriyetçi
  b) Milliyetçi
  c) Eşitlik
  d) Laiklik


  6- TBMM’nin açılmasının, Türk tarihindeki önemi nedir?

  a) TBMM’nin açılmasıyla devlet yönetiminde Türk milleti ilk defa söz sahibi oluyordu.

  b) TBMM’nin açılmasıyla Türk milleti yeni bir bayrama sahip oluyordu.

  c) TBMM’nin açılmasıyla Türk milleti bağımsızlığını ilan etmiş oluyordu.

  d)Osmanlı Devleti’nin devamlılığı sağlanmış oluyordu .

  7- Atatürk’ün bir çok alanda gerçekleştirdiği inkılaplar onun hangi özelliğini gösterir?

  a)Eğitimciliğini
  b)Çok Yönlülüğünü
  c)Rehberliğini
  d)İdareciliğini


  8-Birinci Dünya Savaşının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılmaz?

  a-Fransız-Alman düşmanlığı

  b-Rusya’nın Balkanlar’da söz sahibi olmaya çalışması

  c-Almanya ve İngiltere arsındaki ekonomik rekabet

  d-İtalya’nın Trablusgarp’a saldırması


  9- Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan antlaşmalardan biridir?

  a-Uşi
  b-Berlin
  c-Ayastefanos
  d-Versay


  10- Erzurum Kongresi esnasında 9. ordu müfettişliğinden alınmasına Mustafa Kemal’in tepkisi ne oldu

  a) Bu göreve tekrar alınması için Padişaha istekte bulundu.

  b)Türk milletinin azim ve cesaretine güvenerek askerlik görevinden tümüyle istifa etti.

  c) Osmanlı Devleti’ne, aynı göreve devam etme azim ve kararlılığında olduğunu belirtti.

  d) Bunun üzerine Türk milleti ona Gazilik ünvânı verdi.

  Doğru cevaplar:

  1-D, 2-C, 3-D, 4-B, 5-B, 6-A, 7-B, 8-D, 9-D, 10-B
    3. Cevap: 8.sınıf T.C. inkılap tarihi ve atatürkçülük test soruları

  1. Aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan Antlaşması ile çözümlenememiştir?

  A) Türkiye – Irak sınırı
  B) Yeni Tür Devletinin Bağımsızlığı
  C) Osmanlı Borçları Sorunu
  D) Kapitülasyanların Kaldırılması


  2.Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaş yapılmaksızın sınırlarımıza katılan yer aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hatay
  B) Onikiada
  C) Doğu Trakya
  D) Bursa


  3. Ermenilerin Doğu Anadoluda’ki isteklerinden vazgeçmek zorunda kaldıkları antlaşma hangisidir?

  A) Berlin
  B) Gümrü
  C) Moskova
  D)Brest-Litovsk


  4. Mustafa Kemal’in “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır.” Emrini verdiği savaş hangisidir?

  A) Çanakkale
  B) Baş Komutanlık
  C) Sakarya
  D) Trablugarp


  5. Kurtuluş Savaşı döneminde en uzun süren muharebe hangisidir?

  A) Sakarya
  B) Büyük Taarruz
  C) I. İnönü
  D) II. İnönü


  6. TBMM Hükümeti hangi savaş sonrasında İtilaf Devletlerince siyasi bir güç olarak tanınmıştır?

  A) I. İnönü
  B) II. İnönü
  C) Sakarya
  D) Büyük Taarruz


  7. Milli Mücadele döneminde Fransa ile yapılan ve Hatay dışında bugünkü Suriye sınırını çizen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ankara
  B) Gümrü
  C) Kars
  D) Moskova


  8. Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerin hangisinde yaptığı savaşlarla İtilaf Devletlerinin Rusya’ya yardım etmesini engellemiştir?

  A) Goliçya
  B) Çanakkale
  C) Kafkasya
  D) Filistin


  9. Aşağıdaki Antlaşmalardan hangisi imzalandığı halde uygulamaya konulmamıştır?

  A) Mudanya
  B) Sevr
  C) Gümrü
  D) Montrö


  10. Misakkı-ı Milli kararları aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

  A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi
  B) Erzurum Kongresi
  C) Sivas Kongresi
  D) Türkiye Büyük Millet Meclisi  Cevap Anahtarı:

  1.A 2.C 3.B 4.C 5.A 6.A 7.A 8.B 9.B 10.A
    4. Cevap: 8.sınıf T.C. inkılap tarihi ve atatürkçülük test soruları

  1. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk Ordusunun ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisine karşı gerçekleşmiştir?

  A) İngilizler B) Ermeniler C) Rumlar D) Fransızlar  CEVAP:B  2. Türk halkı Urfa, Antep, Maraş’ta aşağıdaki devletlerden hangisine karşı mücadele etmiştir?

  A) Fransa B) İngiltere C)Yunanistan D) İtalya  CEVAP:A


  3. Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir?

  A) Fevzi Çakmak B) Rauf Orbay C) Kazım Karabekir D) Ali F.Cebesoy

  CEVAP:C


  4. Paris Barış Konferansında alınan kararlar doğrultusunda ilk işgal hareketleri hangi ülke tarafından başlatılmıştır?

  A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D)Yunanistan

  CEVAP: D


  5. Aşağıdakilerden hangisiyle yeni Türk Devletinin doğu sınırı kesinlik kazanmıştır?

  A) Kars Antlaşması B) Moskova Antlaşması

  C) Gümrü Antlaşması D) Brest Litowsk Antlaşması


  CEVAP:B


  6. Kars Antlaşması

  Moskova Antlaşması

  Ankara Antlaşması

  Yukarıdaki antlaşmaların imzalanmasında TBMM’nin aşağıdaki devletlerden hangisine karşı kazandığı başarılar etkili olmuştur?

  A) Fransa B) İngiltere C) Yunanistan D) İtalya


  CEVAP:C  7. Kurtuluş Savaşımızın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Cumhuriyeti ilan etmek B) Anadoluyu düşman işgalinden kurtarmak

  C) Anadolu halkını örgütlemek D) Hilafet ve saltanatı kaldırmak


  CEVAP:B  8. Musul Meselesi Türkiye ile aşağıdaki devletlerden hangisinin arasında problem olmuştur?

  A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D) Yunanistan


  CEVAP:A  9. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantına katılmamıştır?

  A) Romanya B) Bulgaristan C) Yugoslavya D) Yunanistan


  CEVAP:B  10. Bulunan yer altı kaynaklarını işlemek amacıyla Cumhuriyet Döneminde kurulan banka aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sümerbank B) İş Bankası C) Zıraat Bankası D) Etibank


  CEVAP: D
   


Yükleniyor...