70 bin meleğin duası

meleklerin duası,
70 bin meleğin duası

Ahmed b. Hanbel ve Tirmizînin rivayet ettiği “Kim sabahladığında üç defa “Euzu billahis-semiil-Alîmi mineş-şeytanir-racîm duasını, ardından da Haşir Suresi'nin son üç ayetini okusa, Allah onun için yetmiş bin melek vekil tayin eder ki, akşama kadar ona rahmetle dua eder.. mealindeki hadis için ( Kenzul-ummal, h. No: 3491).

“Rahmetle dua olarak tercüme edilen kelime, hadiste “yusallûne kelimesiyle ifade edilmiştir. Bu kelime istiğfar ve rahmet manasınadır.

Demek ki, meleklerin yaptığı dua, söz konusu kişinin bağışlanması, affolunması, rahmetle muamele görmesi için yapılan bir duadır. Melekler masum olduğu için, duaları da makbuldür. Aynı şey diğer hadis için de geçerlidir.
 
Üst