35 Yasın Üzerinde İnfertilite


35 Ya?yn Üzerinde Ynfertilite


Ya? gebelik için kesin bir engel de?ildir fakat ya? ilerledikçe düzenli cinsel ili?kide bulunulmasyna ra?men gebelik elde edilene dek geçen süre uzar. 25 ya?yndaki bir kadyn genellikle 2-3 ay içinde gebe kalabilirken 35 ya?yn üzerindeki normal kadynlarda bu süre 6 aydan daha uzun sürebilir. Dü?ük yapma riski ise 30 ya?yna kadar %10, otuzlu ya?larda %13, kyrkly ya?larda %34'e yükselir ve elde edilen bir gebeli?in sa?lykly bir ?ekilde ilerlemesi zorla?yr.

Üreme sa?ly?y açysyndan kadynlaryn biyolojik ya?y kronolojik ya?yndan daha önemlidir. Bazen 45 ya?yndaki bir kadyn düzenli olarak yumurta üretirken çok daha genç olan bir kadynda menopoz dönemine girmi? olabilir.

Otuz be? ya?yn üzerindeki evli çiftler düzenli ili?ki kurmalaryna ra?men gebe kalamadyklary taktirde hekime ba?vurmak için alty aydan fazla beklememelidirler.

Ya? ilerledikçe gebelik elde edilmesini zorla?tyran nedenler;


Yumurtalaryn ya?lanmasy; kyz çocuklar do?duklarynda yumurtalyklarynda yakla?yk 400.000 adet yumurta bulunur. Do?umdan sonra yumurta üretimi olmaz ve kadynyn ya?y ilerledikçe yumurtalarda ya?lanyr.

Döllenme oranynda azalma; ya? ilerledikçe yumurtanyn sperm ile döllenebilme ve döllendikten sonra iyi kalitede bir embryo olu?turma ?ansy azalyr. Elde edilen gebeliklerin dü?ükle sonlanma ihtimali artar.

Yumurtalaryn sayysynda azalma; ergenlikten itibaren yumurtalaryn sayysynda azalma olur.

Endometriumun döllenen yumurtayy tutma yetene?inin azalmasy; ilerleyen ya? ile endometriumun (rahmin iç tabakasynyn) döllenen yumurtayy tutma yetene?ini azalyr.

Endometriozis ve myomlaryn artmasy; ya? ilerledikçe karyn içine kanamalar yaparak infertiliteye neden olan endometriozis hastaly?y ve rahim içinde yer kaplayan myomlar daha syk görülür.

Kadyn e?in ya?y 35in üzerinde olan çiftlerde yardymcy üreme tekniklerinin ba?arysyny arttyrmak için neler yapylabilir?

Kadyn e?in ya?y ilerledikçe yumurtanyn etrafynda zona ady verilen tabaka kalynla?arak embriyonun rahme tutunmasyny dolayysy ile gebelik ?ansyny azaltyr. Zona ady verilen tabakada pencere açylmasynda kullanylan lazer yöntemi bu grup hastalarda gebelik oranyny belirgin olarak arttyrmaktadyr. Lazer kullanylarak yapylan yardymla tomurcuklanma uygulamalary embriyoya zarar vermez, bu yöntem ile 38 ya? üzerindeki birçok vakada gebelik elde edilmektedir.
 

İnfertilite Çeşitleri

inertilite, düzenli cinsel ili?ki ve herhangi bir korunma yöntemi uygulanmady?y halde 12 ay süreyle hamile kalamama durumudur. Günümüzde yakla?yk her yedi çiftten birinde kysyrlyk görülmektedir.
Primer infertilite:

Daha önce hiç hamile kalamamy? olma durumu.

Sekonder infertilite:
Daha önce hamile kalmy?, ancak sonradan hamile kalamam sorunu ile kar?yla?ma durumu.

Sterilite:

Hiçbir ?ekilde hamilelik ?ansynyn olmamasy durumudur. Örne?in do?u?tan kadynda rahim yoklu?u veya bazy kromozomal hastalyklar. Bu durum infertiliteden farklydyr. Ynfertil hastalarda genellikle ilaç veya ba?ka yöntemlerle yardym ederek çocuk sahibi olabilme ?ansy vardyr.
Çiftler, bu konuda ne zaman doktora ba?vurmalydyr ?

Genellikle hamile kalmak istemelerine ra?men 1 yyl içerisinde kendili?inden hamile kalynamyyorsa çiftlerin doktora ba?vurmalary önerilmektedir. Ancak, 25 ya?ynda bir kadyn bu süreyi daha uzun tutabilir, veya 35 ya?yndaki bir kadyn 1 yyldan daha kysa bir süre içinde doktora ba?vurmalydyr. Özellikle daha önce kadyn hastalyklaryndan ameliyatlar geçirdi veya kendisinde bilinen bir hastalyk saptandy ise bu süre 6 ay olabilir.

Acaba hamile kalamayan çiftlerde sorunlar nelerdir ?
Bu nedenleri ortaya çykarmak için infertilite uzmany doktorunuz bir takym tetkikler isteyecektir. Bu tetkikler genellikle bir ay içinde tamamlanabilmektedir. Nedenler kysaca ?u ?ekildedir:

Yumurtlama problemleri

Tüplerle ilgili problemler

Erkekte spermle ilgili problemler

Kadynyn ya?yndan ileri gelen problemler

Tetkiklere ra?men herhangi bir neden saptanamayanlar (Açyklanamayan)

Daha az görülen nedenler: Rahimle ilgili problemler, çiftlerin kendi istekleri ile daha önce tüplerinin veya sperm kanallarynyn ba?lanmy? olmasy.
 
Üst