2011 zümre toplantı tutanakları

'Etüt Merkezi' forumunda YAREN tarafından 7 Şub 2011 tarihinde açılan konu

 1. zümre toplantı tutanakları 2011,

  2010–2011 Eğitim Öğretim Yılı Türk Edebiyatı, Dil Ve Anlatım Dersleri Zümre Öğretmenleri Toplantı Tutanağıdır.

  GÜNDEM MADDELERİ:
  1. Açılış, yoklama ve yazmanın belirlenmesi,
  2. Zümre toplantılarıyla ilgili mevzuatın okunması ve gerekli açıklamalarda bulunulması, (Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği-Md:15, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği-Md:36)
  3. Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,
  4. Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuat, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları, (1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunun 2, 3 ve 28. maddeleri) okulun kuruluş amacı (Ortaöğretim Kurumlarının Amaçları) ve Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım derslerinin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması,
  5. Bir önceki öğretim yılında gerçekleşen ders başarısının değerlendirilmesi, (Örnek çizelge)
  6. Yeni öğretim yılında ulaşılması öngörülen hedeflerin belirlenmesi,
  7- Bakanlığımız Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin öğrenci başarısı ve bunda kullanılacak yöntem ve tekniklerle ilgili maddelerinin okunması ve açıklanması (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 maddeler)
  8- Derslerin müfredat programlarının incelenmesi (T.T.K.nın 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı kararı)
  9- T.T.K.nin (14.07.2005 tarih ve 197 sayılı karar) Türk Edebiyatı dersi öğretim programı doğrultusunda Atatürkçülük ile ilgili bölümlerin okunup incelenmesi.
  10- Çalışma takviminin incelenmesi ve ders saatlerinin tespiti.
  11- Yıllık ve günlük planların hazırlanması (2551 sayılı Tebliğler Dergisindeki esaslar)
  12- Öğretim metotlarının tespiti ve derslerde kullanılacak teknikler.
  13- Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması, (İlgili mevzuat, Yazılı sınav sayısı ve haftalarının belirlenmesi, sözlü sınav sayısının belirlenmesi, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım derslerinde süreci değerlendirmeye yönelik kararlar alınması, yazılı analizi )
  14- Öğrenci ödevlerinin verilme, toplanma zamanları, ödev konularının tespiti.
  15- Ölçme değerlendirmede birlik ve beraberliği sağlayıcı hususların belirlenmesi
  16- Derslerle ilgili kaynakların, araç ve gereçlerin belirlenmesi.
  17- Öğrencilerin YGS-LYS'deki geçen yıllara ait başarı durumlarının değerlendirilmesi ve YGS-LYS amaçlı başarıyı artırmaya yönelik tedbirlerin alınması.
  18- Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği
  19- Öğrencilerin Türk Dilini doğru telaffuz, vurgu ve tonlama ile konuşmayı; yazılı anlatımda doğru söz dizimi, kelime seçimi ve noktalama işaretlerini fonksiyonlarına uygun olarak kullanmayı davranış haline dönüştürebilmelerini hedefleyen ortak tutum ve davranışların belirlenmesi;
  20- Sosyal etkinlikler ve bu etkinliklerin planlanması.
  21- Bölge zümre toplantısında alınan kararların okunması
  22- Okul Hizmetiçi Eğitim Planını oluşturulması,
  23- Dilek ve temenniler,


  YAPILAN GÖRÜŞMELER VE ALINAN KARARLAR

  1- 31/08/2010 Tarihinde yapılan toplantıda Selami USLU zümre başkanı olarak seçilmişti. Zümre başkanı Selami USLU yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisiyle toplantıyı açtı. Yapılan yoklama sonucunda tüm öğretmenlerin hazır olduğu görüldü.
  Zümre Başkanı geçen yılın zümre başkanı Halise KAYAya bu görevi başarıyla yürüttüğü için teşekkür etti. Yapılan seçim sonunda Necan Asım ERSOY yazman seçildi. Kendisine başarı dileklerinde bulunuldu.
  Selami USLU gündem maddelerini sundu. Bu maddelere ekleme yapmak isteyenin olup olmadığını sordu. Belirlenen maddelerin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

  2- Zümre Öğretmenler Kurulu toplantılarıyla ile ilgili mevzuat Selami USLU tarafından okundu:
  (Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği-Md:15)
  Zümre Öğretmenler Kurulu Çalışmaları
  Madde 15 — Zümre öğretmenler kurulunda programların ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi, ders araçlarından, laboratuar, spor salonu, kütüphane ve işliklerden planlı bir şekilde yararlanılması, öğrenci ödevleri ve derslerin değerlendirilmesi, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar alınır.
  Kurulda;
  a) Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur.
  b) Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır.
  c) Öğrencilerin çalışma, eğitim-öğretim ve başarı durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve başarısızlığın giderilmesi yönünde alınacak önlemler kararlaştırılır.
  d) Ünitelendirilmiş yıllık ve ders plânları ile gezi, gözlem, deney ve inceleme planları arasında birlik sağlanmasına yönelik kararlar alınır.
  e) Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir.
  f) Ders yılı içinde yapılacak sınavların sayısı, niteliği ve şekli ile ölçme ve değerlendirme araçlarının hazırlanması, değerlendirme ilkeleri, sınavlarla ilgili soru havuzu ve arşiv oluşturulmasına yönelik esaslar belirlenir.
  (RG:12.6.2008/26904) Birinci ve ikinci dönem başı ile ders kesiminden sonra olmak üzere bir öğretim yılında üç kez zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılması esastır. Ayrıca ihtiyaç hâlinde bunların dışında da zümre öğretmenler kurulu toplanabilir. Toplantıya ilişkin yazılı çağrı okul müdürlüğünce yapılır.

  (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği-Md:36)
  Zümre öğretmenler kurulu
   
  Moderatör tarafından düzenlendi: 25 Kas 2012
 2. Cevap: 2011 zümre toplantı tutanakları

  MADDE 36 – (1) Zümre öğretmenler kurulu, okulda aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur. Kurul, ilk toplantısında o eğitim-öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer.
  (2) Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır. Ayrıca zümre başkanının önerisi üzerine okul veya kurum müdürünün gerekli gördüğü diğer zamanlarda da toplanır. Kararlar, oy çokluğu ile alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.
  (3) Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında;
  a) Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,
  b) Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuat, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması,
  c) Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması,
  ç) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri ile bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,
  d) Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,
  e) Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak iş birliği esaslarının belirlenmesi,
  f) Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması,
  g) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,
  ğ) Okul veya kurum ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
  h) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması,
  ı) Resim, Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresi ile ürün değerlendirme ölçütleri ile puanlarının belirlenmesi,
  i) Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programları ile okul veya kurum ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması,
  j) Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi
  ve benzeri konular görüşülür.
  (4) Okul veya kurum müdürü gerektiğinde aynı sınıf seviyesinde zümre öğretmenleri ile toplantı düzenleyebilir.
  Zümre başkanı Selami USLU. tarafından gerekli açıklama ve hatırlatmalar yapıldı, yıl içerisinde gerekli görülen zamanlarda sık sık bir araya gelinmesi ve fikir alış verişinde bulunulması ayrıca derslerin mümkün olduğunca birbirine paralel olarak yürütülmesi kararlaştırıldı.

  3- Bir önceki yılın sene başı zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı Selami USLU tarafından okundu. Gerekli inceleme, değerlendirme, hatırlatma ve açıklamalar zümre başkanı Selami USLU tarafından yapıldı. Olabildiğince alınan kararlar doğrultusunda davranıldığı görüldü. Kararların bir kısmının bu yıl da uygulamaya devam edilmesinin uygun olacağı söylendi.

  4. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundan Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları A. TEZER tarafından okundu. Gerekli açıklamalar ve hatırlatmalar Zümre başkanı Selami USLU, tarafından yapıldı. Eğitim öğretim çalışmalarının başarılı ve verimli bir şekilde geçmesinin bu ilkeler doğrultusunda hareket edilmesiyle gerçekleşeceğini belirtti.


  TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI

  Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,
  1. (Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
  2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
  (1) a) Bu Kanunda geçen "temel eğitim" deyimi 16/6/1983 tarih ve 2842 sayılı Kanunla getirilen ek 1 inci maddeyle "ilköğretim" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  b) Bu Kanunda birlikte veya ayrı geçen "ilkokul" ve "ortaokul" ibareleri, 16/8/1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle "ilköğretim okulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
  3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;
  Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.
  Madde 10 – (Değişik: 16/6/1983 - 2842/2 md.) Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir. Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Mili Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.
  VIII – Demokrasi eğitimi:
  Madde 11 – (Değişik: 16/6/1983 - 2842/3 md.) Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez.
  1 – Öğretmenlik :
  Madde 43 – Öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.

  Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için, hangi öğretim kademesinde olursa olsun, öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, lisans ve lisans üstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlere de imkan verecek biçimde düzenlenir.
  Okulun Kuruluş Amacı (Ortaöğretim Kurumlarının Amaçları)
  Ortaöğretimin amaçları
  MADDE 10 – (1) Ortaöğretimin amacı;
  a) Öğrencilere ortaöğretim düzeyinde ortak genel kültür kazandırılmasını,
  b) Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve yükseköğretime hazırlanmasını
  sağlamaktır.

  Amaçlarla ilgili maddeler A. BAŞTUĞ tarafında okundu. Selami USLU konuyla ilgili olarak okunan ve incelenen maddeler ışığında derslerimizi takip etmek, eğitim ve öğretimi o ilkeler doğrultusunda götürmek zorundayız, dedi. Uğurcan KÜÇÜKALA belirli ölçüler ve düzenlemeler başarıyı daha da artıracak; aynı zamanda bu, yapılmak istenen işte daha verimli olmamızı sağlayacaktır, dedi.
   
 3. Cevap: 2011 zümre toplantı tutanakları

  Genel Amaçlar: (TÜRK EDEBİYATI)
  1. Edebiyatın kültürel ve tarihî olandan hareketle dille gerçekleşen bir güzel sanat etkinliği olduğunu kavratmak
  2. Edebî eser ve metinlerin, ortaya çıktıkları dönemi, güzel sanatlara özgü duyarlılıkla yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından temsil ettiklerini sezdirmek
  3. Edebî metinleri yapı, tema, dil, anlatım ve anlam bakımlarından yazıldıkları dönemin zihniyetiyle ilişkilendirmek
  4. Ulusal ve evrensel değerlerin sanat eseri olan edebî metinlerde zenginleşerek varlıklarını nasıl sürdürdüklerini kavratmak
  5. Türkçenin, tarihî akış içinde yaşanılan medeniyet daireleri çevresinde nasıl zenginleştiğini ve edebiyat dili hâline geldiğini kavratmak
  6. Toplumsal hayatın ve her türlü bireysel değerin edebî metinlerde nasıl yansıdığını belirlemek.
  7. Türkçenin, Türk ulusunun kimliği olduğunu kavratmak
  8. Yeni düşünceler üretebilme yeteneğini geliştirmek
  9. Okuma zevki ve alışkanlığını geliştirmek
  10. Araştırma, tartışma, anlama, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmek
  11. Öğrencilerin sanat zevk ve anlayışlarını geliştirmek
  12. Dille gerçekleştirilen sanatın etkinliklerini anlayabilecek zevk ve bilgi birikimini kazandırmak
  13. Dil ve edebiyat ilişkisini kavratmak
  14. Edebiyat ile diğer çalışma alanları ve bilim dalları arasındaki ilişkiyi kavratmak
  15. Zamanın akışına paralel olarak -en eski dönemden bugüne- Türk yaşama tarzını, düşüncesini, dil zevkini ve kültür hayatına özgü gelişmeleri edebî metinler çevresinde değerlendirmek
  16. Edebî metinlerden hareketle Türk kültür hayatının, tarihinin ve edebiyatının birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu kavratmak
  17. Edebî metinlerin zamanın getirdiği değişmelerle zenginleştiğini ve geliştiğini kavratmak
  18. Edebî eserler çevresinde Türk insanının kültür, anlayış ve zevk bakımından gelişmesini kavratmak
  19. Öğrencilerin; kazandıkları yöntem ve dikkatle karşılaştıkları her türlü yazılı ve sözlü metni anlamalarını, değerlendirmelerini ve yorumlamalarını sağlamak
  20. Başta sanat metinleri olmak üzere her türlü metinde ulusal ve evrensel kültür, düşünce ve zevk ögelerini belirlemek; bunlar arasındaki ilişkiyi kavratmak
  21. Her türlü insan etkinliğinin edebî eserlerde, sanata has duyarlılıkla dile getirilerek değerlendirildiğini kavratmak
  22. Öğrencilerin Türk ulusunun yaşadığı medeniyet daireleri ile Türk edebiyatının dönemlerini bu günden geçmişe yönelen bir dikkatle değerlendirip yorumlayacak düzeye ulaşmalarını sağlamak

  Genel Amaçlar (DİL VE ANLATIM)
  1. Dilin rolünü ve önemini kavratmak
  2. Dil-kültür ilişkisini kavratmak
  İletişim aracı olarak dilin işlevlerini kavratmak
  3. Türkçeyi doğru ve güzel kullanma yeteneği kazandırmak
  4. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini kavratmak
  5. Kelime, cümle ve metin düzeylerinde dil-anlam ilişkisini kavratmak
  6. Günlük hayatın ihtiyaçlarını karşılayacak yazma ve konuşma becerisi kazandırmak
  7. Metin ve metin parçalarını, doğru ve güzel okuma, doğru anlama ve yorumlama becerileri kazandırmak
  8. Anlatım türlerinin özelliklerini kavratmak
  9. Her anlatım türünde yazma becerisi kazandırmak
  10. Metin türlerinin özelliklerini kavratmak
  11. Dinlediklerini ve okuduklarını doğru inceleme ve anlama becerisi kazandırmak
  12. Türkçenin kendine özgü ses, yapı ve anlam özelliklerini metinler çevresinde kavratmak
  13. Dil bilgisi kurallarını; ses, kelime, kelime grubu, cümle ve metin düzeylerinde doğru uygulama becerisi kazandırmak
  14. Sanat metinlerini anlama, inceleme ve değerlendirme becerisi kazandırmak
  15. Tartışma, değerlendirme becerisi kazandırmak
  16. Türkçenin köklü bir dil ailesinden geldiği bilincini kazandırmak
  17. Türk diliyle edebî zevk ve estetik değerler taşıyan eserler verildiğini kavratmak
  18. Türkçenin millî birlik ve bütünlüğümüzün vazgeçilmez unsurlarının başında geldiğini benimsetmek
  19. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma faaliyetlerinde Türkçenin yazım kurallarına, söyleyiş özelliklerine ve inceliklerine özen göstermelerini sağlamak

  5- a) Başarı durumu: Zümre başkanı Selami USLU, geçen yıl Türk Dili ve Edebiyatı derslerinden bütün sınıfların genelde başarılı olduğunu söyledi ve bu yıl da aynı başarının devam etmesini temenni etti.
  Alıntıdır..
   
 4. Cevap: 2011 zümre toplantı tutanakları

  :f19::f9::f9::f9:
   
Yükleniyor...