1982 Anayasası - 1982 Anayasası Özellikleri

'Sosyal Konular' forumunda HazaN tarafından 24 Şubat 2011 tarihinde açılan konu


 1. 1982 Anayasası - 1982 Anayasası Özellikleri


  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1982 Anayasası olarak bilinen anayasa değişikliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin hâlihazırdaki anayasasıdır 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında hazırlanmış ve 18 Ekim 1982 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir Türkiye Cumhuriyeti'nin1982'de yapılan halk oylamasına katılan %913 oranında seçmenlerin %827'si "evet" %86'sı "hayır" oyu kullanmıştır Bu oran 1961 Anayasasının %615 olan "evet" oylarına göre çok yüksek bir kabul düzeyini yansıtmaktadır Bu yüksek kabul oranının sebepleri arasında MGK'nin partiler üstü görünümü, medyanın sıkı denetim altında tutulması, siyasî partilerin kapatılmış ve değişik görüşlerin ortadan kaldırılmış olması, 1980 öncesinin halkta derin izler bırakması, şiddet olaylarına tepki, eski siyasî iktidarlara güvensizlik ve referandumum sonucunun "hayır" çıkması dahilinde olacakların belirsizliği sayılabilir


  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Başlangıç, Genel Esaslar, Temel Haklar ve Ödevler, Cumhuriyetin Temel Organları, Mali ve Ekonomik Hükümler, Çeşitli Hükümler, Geçici Hükümler ve Son Hükümler olmak üzere toplam sekiz bölümden oluşur


  Ana ilkeleri

  Anayasada devlet, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlamaktadır Devletin şeklini, dilini, başkentini ve rejimin temel özelliklerini belirleyen ilk üç madde 4 maddede belirtildiği üzere değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez Egemenlik TBMM bünyesinde vücut bulur ve kayıtsız şartsız milletindir İlk üç maddede laiklik, sosyal eşitlik, kanun önünde eşitlik, cumhuriyet idaresi ve ülkenin bölünmez varlığı konu edilmektedirAyrıca yasama, yürütme ve yargı arasında yatay mânâda bir denklik yaratılmış ve bu üç erk biribirinden kesin çizgilerle olmasa da ayrılmıştır
  Yasama yetkisi Türk Milleti adına TBMM'nindir ve bu yetki devredilemez TBMM için 1961 sisteminin getirdiği çift kanatlı parlamento sistemi terk edilmiş meclis tek çatı altında birleştirilmiştir


  Yürütme yetkisi ise aynı zamanda devletin başı olan Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu'na verilmiştir
  Genel değerlendirme

  Olağanüstü hal rejimlerini düzenleyen maddeleri (mad119, mad120, mad121 ve mad122) ve yine bununla alakalı olarak kısmi bir yasama yetkisi devri sayılabilecek Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ve Olağanüstü Hal (İki çeşit OHAL, sıkıyönetim ve de seferberlik ve savaş hali olmak üzere 4 adet OHAL belirtilmiştir) dönemlerinde Bakanlar Kurulu'nca çıkarılabilen OHAL KHK'lerinde köklü ve iyileştirici düzenlemeler yapılmıştır Ayrıca anayasanın sonunda yer alan ekteki geçici 15 madde cunta döneminde yapılmış uygulamaları ve çıkarılmış bulunan yasaların Anayasa'ya uygunluğu bakımından herhangi bir denetimi yasaklamaktadır Ayrıca 1982 anayasası Kazuistik (her şeyi kuralla çözme yöntemi, ayrıntıcı) bir anayasadır
   


Yükleniyor...