hangi davaya hangi mahkeme bakar

'Güncel Bilgiler' forumunda HazaN tarafından 30 Aralık 2010 tarihinde açılan konu

 1. İlk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülecek davalar şunlardır :
  a- Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılacak iptal ve tam yargı (tazminat) davaları, (2575/24-1/a)
  b- Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/b)
  c- Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/c)
  d- Danıştay İdari dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/d)
  e- Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/e)
  f- Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/f)

  Temyiz yoluyla Danıştay’da görülecek davalar ise şunlardır :
  İdare mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülen davalarla ilgili nihai kararlar Danıştay’da temyiz yoluyla incelenir ve karara bağlanır (2575/25)
  Danıştay ayrıca, görevli ve yetkili mahkemeyi belirlemek üzere gönderilendava dosyalarını da inceler ve bu hususta kesin karar verir (2577/44-1-b)

  İdare mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıklar hangileridir ?

  İdare mahkemeleri, vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede Danıştay’da çözümlenecek olanlar dışındaki :
  a- İptal davalarını, (2576/5-1/a)
  b- Tam yargı (tazminat) davalarını, (2576/5-1/b)
  c- Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları, (2576/5-1/c) Çözümler

  Vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıklar hangileridir ?

  Vergi mahkemeleri:
  a- Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları, (2576/6-a)
  b- (a) bendindeki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin davaları, (2576/6-b) Çözümler

  Bölge idare mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıklar hangileridir ?
  Bölge idare mahkemeleri :
  a- Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemelerinde tek hakim tarafından verilen kararlar ile yasada sayılan bazı heyet kararlarını (86 soruya bakın) itiraz üzerine inceler ve kesin olarak hükme bağlar (2576/8-a)
  b- Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlar, (2576/8-b)
   
Yükleniyor...
- hangi davaya hangi Forum Tarih
Milyoner Eskiden tabakhaneye hızlıca yetiştirilmesi gereken malzeme hangisinin dışkısı olurdu? Sorun Cevaplayalım 18 Ekim 2016
Milyoner Anlamı Terazi yapan veya satan kimse olan kelime hangisidir Sorun Cevaplayalım 12 Ekim 2016
Milyoner Kemanın Üzerindeki iki uzun ses deliği hangi harf ile adlandırılır Sorun Cevaplayalım 12 Ekim 2016
Milyoner Alkım ve Eleğimsağma Hangisine verilen isimlerdir Sorun Cevaplayalım 30 Eylül 2016