Bilişim Sözlüğü

'Teknik Yardım' forumunda Scully tarafından 23 Şubat 2009 tarihinde açılan konu

 1. a posteriori distribution : sonsal dağılım

  a priori distribution : önsel dağılım

  A.C. pulse : almaşık akım darbesi

  abandoned connection : yarıda kalan bağlantı

  Abbreviate : Kısaltmak

  abbreviated address calling : kısa numarayla arama

  abend : olağandışı sonlanma

  aberration : sapınç

  abnormal end : olağandışı son

  abnormal reflection : olağandışı yansıma

  abnormal termination : olağandışı son

  abort sequence : durdurma dizisi

  abort, to : (bitirmeden) durdurmak

  aborted connection : yarıda kalan bağlantı

  Aborted Connection : Yarıda kalan bağlantı

  absolute code : makina dilindeki kod, mutlak kod

  absolute delay : mutlak gecikme

  absolute error : mutlak hata

  absolute error of measurement : mutlak ölçüm hatası

  absolute instruction : makina dilindeki komut, mutlak komut

  absolute instrument : mutlak ölçü aleti

  absolute pressure : mutlak basınç

  absolute stability of a system : bir dizgenin mutlak kararlılığı

  absolute system of electrical units : elektrik birimlerinin mutlak sistemi

  absolute-value device : mutlak değer aygıtı
  absolutely stable system : mutlak kararlı dizge

  absolutely summable : mutlak toplanır

  absorb, to : soğurmak

  absorbant : soğurgan

  absorbing state : soğurucu durum

  absorption : soğurulma, soğurum

  absorption cross-section : etkin soğurma alanı

  absorption loss : soğurum yitimi

  absorption modulation : enerji soğurum kiplenimi

  absorption spectrum : soğurum izgesi

  absorption trap : soğurum tuzağı

  absorptive attenuator : soğurgan zayıflatıcı

  abstract : 1) öz; 2) soyut

  abstract symbol : soyut simge

  abstract syntax tree : soyut sözdizim ağacı

  abstraction : soyutlama

  AC : almaşık akım, AA

  AC/DC converter : AA/DA çevirici

  accelerate, to : ivmelendirmek, hızlandırmak

  accelerated test : ivdirilmiş sınama, hızlandırılmış test

  accelerating relay : ivme bağlağı, ivme rölesi

  acceleration of gravity : yerçekimi ivmesi

  accelerator : 1) ivdirici (nükleer); 2) hızlandırıcı (donanım)

  accelerometer : ivmeölçer

  acceptable level of risk : onanır risk düzeyi

  accidental : 1) ilineksel; 2) raslantısal

  accidental jamming : raslantısal boğma

  accountability : izlenebilirlik (yazılım)

  accounting machine : sayışım makinası

  accounting rate : hesaplaşma oranı

  accreditation : onay belgesi

  accumulate, to : biriktirmek

  accumulator : birikeç

  accumulator bus : birikeç yolu

  accumulator register : birikeç yazmacı

  accuracy : doğruluk

  accuracy class : doğruluk sınıfı

  accuracy of a measuring instrument : ölçme aletinin doğruluğu

  accuracy of measurement : ölçümün doğruluğu

  accuracy rating : doğruluk derecesi

  ACD : Automatic Call Distribution; Otomatik Çağrı Dağıtımı. Gelen çağrıları merkezi ofisten farklı yerlerdeki çalışanlara yönlendiren cihaz veya servis.

  ACK : alındı damgası

  acknowledge character : alındı damgası

  acknowledge, to : alındılamak

  acknowledgement : alındı; alındılama

  acknowledgement signal : alındı sinyali

  acoustic : 1) akustik, 2) sesli

  acoustic coupling : akustik bağlaşım

  acoustic delay line : akustik gecikme hattı

  acoustic feedback : hoparlör geribeslemesi, akustik geribesleme
  accidental : 1) ilineksel; 2) raslantısal

  accidental jamming : raslantısal boğma
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 11 Ağustos 2014
 2. accountability : izlenebilirlik (yazılım)

  accounting machine : sayışım makinası

  accounting rate : hesaplaşma oranı

  accreditation : onay belgesi

  accumulate, to : biriktirmek

  accumulator : birikeç

  accumulator bus : birikeç yolu

  accumulator register : birikeç yazmacı

  accuracy : doğruluk

  accuracy class : doğruluk sınıfı

  accuracy of a measuring instrument : ölçme aletinin doğruluğu

  accuracy of measurement : ölçümün doğruluğu

  accuracy rating : doğruluk derecesi

  ACD : Automatic Call Distribution; Otomatik Çağrı Dağıtımı. Gelen çağrıları merkezi ofisten farklı yerlerdeki çalışanlara yönlendiren cihaz veya servis.

  ACK : alındı damgası

  acknowledge character : alındı damgası

  acknowledge, to : alındılamak

  acknowledgement : alındı; alındılama

  acknowledgement signal : alındı sinyali

  acoustic : 1) akustik, 2) sesli

  acoustic coupling : akustik bağlaşım

  acoustic delay line : akustik gecikme hattı

  acoustic feedback : hoparlör geribeslemesi, akustik geribesleme
  active low : alt seviyede aktif

  active maintenance time : etkin bakım süresi

  active menace : aktif (etkin) tehdit

  active power : etkin (etkin) güç

  active redundancy : etkin artıklık

  active reflector : aktif (etkin) yansıtıcı

  active risk : aktif (etkin) risk

  active threat : aktif (etkin) tehdit

  active transducer : aktif (etkin) dönüştürücü

  active transducer : etkin dönüştürücü

  active wiretapping : aktif yasadışı erişim

  activity counter : işleklik sayacı

  activity ratio : işleklik oranı

  actuating force : eyleyici kuvvet

  actuator : 1) eyleyici (robotbilim); 2) erişim düzeneği (disk)

  acyclic : çevrimsiz

  ad hoc : tasarsız, plansız

  ad infinitum : sürgit

  adapt, to : 1) uyarlamak, 2) bağdaştırmak

  adaptability : uyarlanırlık

  adaptation : uyarlama

  adaptive : uyarlanır

  adaptive differential pulse code modulation : uyarlanır darbe darbe kod kiplenimi

  adaptive equalization : uyarlanır denkleştirme

  adaptive filter : uyarlanır süzgeç
  babble : parazit

  back beam : ters ışın

  back door : gizli kapı

  back off : geri çekme

  back plate : sırt, arka pano

  back projection : geriye izdüşüm

  back scattering : geri saçılım

  back tracking : geri iz sürme

  back tracking (audit) : geri iz sürme

  back-to-back connection : sırt sırta bağlanma

  back-up file : yedekleme dosyası

  back-up system : yedek dizge

  backbone : omurga

  backbone network : omurga ağ

  background : artalan, arkaplan

  background application : arkaplan uygulaması

  background data : arkaplan verileri

  background information : gerekli bilgiler

  background job : arkaplan işi

  background processing : önceliksiz işlemler, arkaplan işlemleri

  backlighted : arkadan aydınlatmalı

  backlit screen : arkadan aydınlatılmış ekran

  backlog : (işlem) bekleyen, birikim

  backloggedd order : karşılanamayan sipariş

  backpannel : arka pano
  backplane : arkaplan, sırt

  backpropagation : geri yayılım

  backslash : ters eğik çizgi

  backspace key : geri tuşu

  backspace, to : (bir) geri almak

  backtab : geri sekme

  backtrack search : geriye dönük arama

  backup center : yedekleme merkezi

  backup computer : yedekleme bilgisayarı

  backup copy : yedek kopya

  backup disk : yedekleme diski

  backup facility : yedekleme merkezi

  backup file : yedekleme kütüğü

  backup frequency : yedekleme sıklığı

  backup operations : yedekleme işlemleri

  backup procedure : yedekleme yordamı

  backup, to : yedeklemek

  backward compatible : öncesiyle uyumlu, geçmişle bağdaşır

  backward shift operator : geri kaydırma işleci

  backward signalling : geri yönde imleşim

  backward wave : geri yönde dalga

  bad sector : bozuk kesim

  badge : kimlik kartı

  balance relay : denge rölesi (bağlağı)

  balance, to : dengelemek
  balanced code : dengeli kod

  balanced error : sıfır toplamlı hata

  balanced mixer : dengeli karıştırıcı

  balanced mode : dengeli kip

  balanced modulator : dengeli kipleyici

  balanced network : dengeli devre

  balanced transmission line : dengeli iletim hattı

  balanced two-port network : dengeli iki-kapılı devre

  balanced-to-ground circuit : toprağa dengeli devre

  balancing speed : denge hızı

  ball bearing : bilyeli yatak

  ballast resistor : balast direnci

  ballistic galvanometer : balistik miniakımölçer

  balloon : balon, top (grafik simge)

  band elimination : bant bastırma

  band printer : kuşak yazıcı

  band rejection : bant bastırma

  band-limited : bant-sınırlı

  band-pass amplifier : bant-geçiren yükselteç

  band-pass filter : bant-geçiren süzgeç

  band-pass process : bant-geçen süreç

  bandwidth : bant genişliği

  bandwidth control : bant genişliği denetimi

  Bandwith : Bant genişliği. Bir ağ kablosunun taşıyabileceği
  maksimum veri miktarı, bps (bit per second) birimi ile ölçülür.

  bank of (filters) : süzgeç öbeği
  cabinet : dolap

  cable : kablo

  cable capacitance : kablo sığallığı

  cable duct : kablo oluğu

  cable loss : kablo yitimi

  cable television : kablolu televizyon

  cable transmission : kablo üzerinden iletim

  cache memory : cep bellek, önbellek

  caching : önbelleğe alma

  CAD : Bilgisayar Destekli Tasarım

  cadence signal : ritimli sinyal

  CAE : Bilgisayar Destekli Mühendislik

  cage : kafes

  calculate, to : hesaplamak

  calculator : hesap makinesi

  calculus : analiz (matematik)

  calculus of variations : değişimler hesabı

  calibration : ayar, kalibrasyon

  calibration frequency : ayar (kalibrasyon) sıklığı

  call : çağrı, çağırma; arama (telefon)

  call abandonment probability : çağrının yarıda bırakılma olasılığı

  call accounting : çağrı sayışımı (muhasebesi)

  call add-on : çağrı ekleme

  call blocking : çağrı tıkama

  call charge, call fee : arama ücreti
  D.C. coupling : doğrudan bağlaşım

  DAMA : istek güdümlü çoklu erişim

  damage, to : zarar vermek, örselemek

  damaged area : bozuk alan (disk)

  damped oscillations : sönümlü salınımlar

  damper winding : söndürücü sargı

  damping : sönüm, söndürme

  damping factor : sönüm katsayısı

  damping ratio : sönüm oranı

  damping torque : söndürme burusu

  dark current : karanlık akımı

  dark noise : karanlık gürültüsü

  dark resistance : karanlık direnci

  dash : kısa çizgi

  dashed line : kesikli çizgi

  dashpot : amörtisör

  data : veri

  data acquisition : veri edinme

  data adapter unit : veri uyarlama birimi

  data authentication : verinin aslına uygunluğu

  data backup : veri yedekleme

  data bank : veri bankası

  data bus : veri yolu

  data capture : veri yakalama

  data code : veri kodu
  E layer : E katmanı

  E region : E bölgesi

  E-book : Elektronik kitap

  E-commerce : Türkçe'si elektornik ticarettir. İnternet üzerinden alım-satım hizmeti veren sitelerin gelen adıdır.

  E-learning : E-öğrenme.
  İnternet tabanlı öğrenme

  e-mail : elektronik posta, e-posta

  earth : 1) yer, 2) toprak

  earth antenna : gömülü anten

  earth current : toprak akımı

  earth fault : topral arızası

  earth leakage indicator : toprak kaçağı göstergesi

  earth satellite : yer uydusu

  earth station : yer istasyonu

  earth wire : toprak teli

  earthing position (mech. switch) : topraklama konumu

  earthing switch : topraklama anahtarı

  eavesdropping : gizli dinleme

  echelon matrix : basamaklı matris

  echo : yankı

  echo cancellation : yankı giderimi

  echo canceller : yankı giderici

  echo check : yankılayarak sağlama

  echo curve : yankı eğrisi

  echo loss : yankı yitimi

  echo suppression : yankı bastırımı
  F-series recommendations : F-serisi tavsiyeler

  face angle : yüz açısı

  face plate : 1) kablo bağlantı plakası; 2) ön yüz

  facility : 1) olanak; kolaylık; 2) tesis

  facsimile machine : faks; faks aygıtı

  facsimile receiver : faks alıcısı

  fact : olgu
  + 1 Yorumlar

  factor : 1) çarpan; 2) etmen

  factor analysis : etmen çözümlemesi

  factorial : 1) çarpınım, faktöryel; 2) etmensel

  factorial experiment design : etmensel deney tasarım

  factorisation : çarpanlara ayırma

  factory installed : fabrikada kurulmuş

  factual : olgusal

  faculty : yeti

  fade-out : sönüşüm

  fading : bayılma, sönümlü, sönümlenen

  fading channel : sönümlü kanal

  fading radio wave : sönümlü radyo dalgası

  fail safe : bozulmaya dayanıklı

  fail soft : kademeli aksama

  fail, to : başarısız olmak, aksamak

  failure : 1) aksama, bozukluk; 2) arıza

  failure cause : 1) aksama nedeni; 2) arıza nedeni

  failure rate : 1) aksama oranı; 2) arıza oranı
  G-series recommendations : G-serisi tavsiyeler

  gain : kazanç

  gain bandwidth product : kazanç bantgenişliği çarpımı

  gain margin : kazanç payı

  gain sensitivity : kazanç duyarlılığı

  galvanometer : miniakımölçer

  game : oyun

  game software : bilgisayar oyunları yazılımı

  game theory : oyun kuramı

  gap : (elektriksel) boşalma aralığı

  gap character : aralık damgası (yazı işleme)
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 11 Ağustos 2014
 3. garbage : atık (bilgisayar)

  garbage byte : işe yaramaz bayt

  garbage file : karmakarışık dosya

  gas blast circuit breaker : gaz üflemeli kesici

  gas filled tube : gazlı tüp

  gas plasma screen : gaz plazmalı ekran

  gate : geçit

  gate array : geçit dizilimi

  gate width : geçit sinyal süresi

  gateway : ağ geçidi

  gateway protocol : ağ geçit protokolu

  gating pulse : geçitleme darbesi

  gating signal : geçitleme sinyali

  gauge : ölçü, mastar
  hacker : bilgisayar korsanı

  halation : hale oluşumu

  half adder : yarı toplayıcı

  half duplex : yarı çift yönlü

  half wave rectifier : yarım dalgalı doğrultucu

  half-power bandwidth : yarım güç bant genişliği

  half-wave dipole : yarım dalga dipolu

  halfword : yarım sözcük

  Hall effect : Hall olayı

  Hamming distance : Hamming uzaklığı

  handler : kotarıcı, işleyici

  handling : kotarma, işleme

  handover : el değiştirme

  hands on training : pratik eğitim

  handset : 1) el takımı; 2) telefon ahizesi

  handsfree : elsiz, el bağlantısız

  handshake protocol : tokalaşma protokolu

  handshaking : tokalaşma

  handshaking procedure : tokalaşma yordamı

  handwriting recognition : elyazısı tanıma

  hard copy : basılı kopya

  hard crash : örseleyen çöküm, onulmaz arıza

  hard decision : sıfır-bir kararı

  hard disk : sabit disk

  hard disk controller : sabit disk denetleyicisi
  icon : ikon, simge

  iconize, to : ikonlaştırma

  ID number : kimlik numarası

  ideal : ideal, düşüncel

  ideal attenuator : ideal zayıflatıcı

  ideal capacitor : ideal sığaç

  ideal diode : ideal diyot

  ideal filter : ideal süzgeç

  ideal inductor : ideal irgiteç

  ideal source : ideal kaynak

  ideal transformer : ideal trafo

  ideal value : ideal değer

  identical : özdeş

  identification character : tanıtma damgası

  identification label : tanıtma etiketi

  identification procedure : 1) tanıtma, 2) tanılama yordamı

  identification, ID : 1) kimlik; 2) tanıtma; tanılama

  identifier : kimlik tanıtıcı

  identifier field : tanıtıcı alan

  identity : 1) özdeşlik, 2) kimlik

  identity operator : özdeşlik işleci

  identity proof : kimlik belgesi

  identity sign : özdeşlik imi

  identity simulation : özdeşlik benzetimi

  identity token : kimlik simgesi

  jack : jak, priz

  jacket : kılıf (kablo)

  jam, to : (elektronik) boğmak

  jammer : boğucu

  jamming : boğma (sinyal)

  jamming resistance : boğulma dayanaklılığı

  Javascript : Netscape firması tarafından geliştirilen, html kodları ile uyumlu bir şekilde çalışan kod dili. Java programlama diliyle ilişkisi yoktur.

  jerk : dürtme

  jet recorder : püskürtmeli kayıtçı

  jitter : seğirme

  job : iş

  job control statement : iş güdüm komutları

  job description : iş tanımlaması

  job queue : iş kuyruğu

  job scheduling : iş sıralama; iş çizelgeleme

  job stream : iş kuyruğu

  join, to : birleştirmek, eklemlemek

  joint : ortak

  joint distribution : ortak dağılım

  joker : joker; değiştirilebilir damga

  Joule effect : Joule etkisi

  joystick : denetim kolu

  JSP : (Java Server Pages), Java Servlet teknolojisinin bir uzantısıdır. HTML ve sunucu taraflı Java progamlarının birlikte çalışmasını sağlar. JSP sayfaları .jsp uzantısı taşır.

  juke box : optik disk kutusu

  jump, to : atlamak
  Kalman filtering : Kalman süzgeci

  Kelvin bridge : Kelvin köprüsü

  Kendalls notation : Kendall simgelemi

  kern, to : karakter çiftlerini sıkıştırmak

  kernel : çekirdek

  key : şifre, anahtarı

  key click : tuş tıklama

  key distribution : şifre dağıtımı

  key distribution center : şifredağıtım merkezi

  key field : şifre alanı

  key generation : şifre üretimi

  key gun : anahtar yükleme birimi

  key in, to : (veri) girmek

  key management : şifre yönetimi

  key, to : 1) anahtarlamak; 2) kiplemek (sayısal)

  keyboard : tuş takımı, klavye

  keyboard style : klavye biçemi

  keyboard template : klavye şablonu

  keyboardless computer : klavyesiz bilgisayar

  keyed sequential access : anahtar sıralı erişim

  keypad : miniklavye, özel tuş takımı

  keystroke : tuşa basma

  keystroke verification : klavyede doğrulama

  keyword : anahtar sözcük

  Keyword Density : Kelime ağırlığı;
  Bir web sayfasında bir kelimenin tekrarlanma oranı.label : etiket, marka

  label identification : etiket tanıma

  labelled : etiketli

  labelled set : etiketli küme

  labelling : etiketlendirme

  ladder network : merdiven devre

  Lambertian reflection : Lambert yansıması

  laminar flow : yaprak tipi akış

  laminated core : sac paketli çekirdek

  LAN : yerel alan ağı

  landing beacon : inme parıldağı

  landscape printing : sayfa boyuna yazım

  lane : kulvar

  language : dil

  Laplacian : Laplas işleci

  laptop : dizüstü

  laptop computer : dizüstü bilgisayar

  large scale integration : büyük çapta tümleşim

  laser printer : lazer yazıcı

  laser trimming : lazerle budama

  laser videodisc : lazer videodisk

  lasso : kement

  last in first out queue : son giren ilk çıkar kuyruğu

  last in first out stack : son giren ilk çıkar yığıtı

  latch : mandal
  machine : 1) makina; 2) bilgisayar

  machine code : makina kodu

  machine cycle : bilgisayar çevrimi

  machine dependent : bilgisayar tipine bağlı

  machine independent : bilgisayar tipinden bağımsız

  machine instruction : bilgisayar komutu

  machine language : bilgisayar dili

  machine learning : otomatik öğrenme, yapay zeka ile öğrenme

  machine positioning precision : makina konumlama kesinliği

  machine readable : bilgisayarca okunur

  machine translation : bilgisayarla çeviri

  machine vision : bilgisayarla görü

  machine word : bilgisayar sözcüğü

  macro : makro

  macro language : makro dil

  macro library : makro kitaplığı

  macrogenerator : makro üreteci

  macroinstruction : makrokomut

  magenta : macenta

  magnet core : mıknatıs çekirdeği

  magnet yoke : mıknatıslı boyunduruk

  magnetic amplifier : manyetik yükselteç

  magnetic card : manyetik kart

  magnetic circuit : manyetik devre

  magnetic core : manyetik çekirdek
  n-neighborhood : n-tane komşuluk bölgesi

  n-port network, n-terminal pair network : n-kapılı devre

  N-type semiconductor : N -tipi yarıiletken

  NACK : olumsuz alındı damgası

  Name Server : Alan adlarını IP adreslerine çeviren birime verilen addır.

  naming convention : adlandırma kuralı

  NAND gate : OVE (Olumsuz VE) geçidi

  narrow band frequency modulator : dar bantlı sıklık kiplenimi

  narrowband communication : dar bantlı iletişim

  narrowband FM : dar bantlı sıklık kiplenimi (FM)

  narrowcast : dar alana yayın, aza gönderim

  national archive : ulusal belgelik

  national standard : ulusal standart

  native : yerel

  native language : anadil

  natural frequency : özfrekans, doğal frekans

  natural language : doğal dil

  natural noise : doğal gürültü

  natural number : doğal sayı

  natural oscillations : özsalınımlar, doğal salınımlar

  navigation [software] : yöngüdüm, gezinim

  navigational radar : yöngüdüm radarı, seyrüsefer radarı

  near end crosstalk, NEXT : yakın çaprazkarışma

  near end echo : yakın uçtaki yankı

  near field : yakın alan
  object : 1) nesne; 2) amaç

  object code : amaç kodu

  object language : amaç dil

  object module : amaç birimi

  object oriented : nesneye yönelik

  object oriented analysis : nesneye dayalı çözümleme

  object oriented design : nesneye dayalı tasarım

  object oriented programming : nesneye yönelik program

  object program : 1) amaç program, 2) nesne programı

  objective : 1) nesnel, 2) amaç

  objective criterion : nesnel ölçüt

  objective function : amaç işlevi

  objective performance : nesnel başarım

  objective probability : nesnel olasılık

  objectivity : nesnellik

  oblique : yatık

  observability : gözlenebilirlik

  observable variable : gözlenir değişken

  observation noise : gözlem gürültüsü

  observe, to : gözlemlemek

  obtuse angle : geniş açı

  occlusion : örtme, kapatma

  occupancy : hat meşguliyet süresi

  OCR : optik damga tanıma

  octal numbering system : sekizli sayı sistemi
  p type semiconductor : p tipi yarıiletken

  PABX : otomatik özel santral, PABX

  pace : ilerleme hızı

  pacing : hız denetimi

  pack, to : yoğunlaştırmak (bellek)

  package : sarmalaç, paketleme

  packed data : yoğunlaşmış veri

  packet : paket

  packet buffer : paket yastığı

  packet format : paket formatı

  packet header : paket başlığı

  packet mode terminal : paket uçbirimi

  packet network node : paket ağı düğümü
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 11 Ağustos 2014
Yükleniyor...
- Bilişim Sözlüğü Forum Tarih
bilişim dersinin hayatımızdaki etkileri nelerdir? Sözel Dersler 21 Ekim 2013
Bilişim Teknolojilerinin Yararları ve Zararları Nelerdir? Ders notları 15 Ağustos 2012
Ösym Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınav Duyurusu Etüt Merkezi 9 Aralık 2011
bilişim suçları nedir Merak Ettiklerimiz 26 Eylül 2011