Anlam Nedir?

'Bunları biliyormusunuz' forumunda Blue tarafından 23 Ocak 2010 tarihinde açılan konu

 1. Anlam
  Anlam Nedir?

  En geniş anlamda bir nesnenin anlamı, o nesnenin sözkonu su birey ya da grubun dene*yimiyle ilişkili olan tüm diğer nesnelerde ilişki*li olma konumudur. Sosyal bilimciler anlam

  konusundaki felsefi tartışmalarla bir miktar il*gilenmiş olsalar da, onların asıl katkıları anla*mın kültürel , psikolojik ve sosyal boyutlarını açıklığa kavuşturmak olmuştur.
  antropolojide anlam, daha çok ilkel toplum*ların incelenmesi dolayısıyla ö Nem kazanmış*tır.

  Yabancı bir kül türe sahip bireylerin davra*nışları ‘o kültürün’ anlam sistemi bilinmeden, o Bağlam tanınmadan mümkün değildir. Sos*yal psikologlar ise aynı şekilde belirli bir ola*yın anlamını o ol Ayın içinde vuku bulduğu bağ*lamı tanımadan belirlemenin mümkün olma*dığını iddia ederler. antropoloji kültür/toplu*mu bağlam olarak kabul ederken, sosyal psiko*loglar bireyi bağlam olarak benimserler. Sos*yolojide ise anlam, Toplumsal ilişkilerde kulla*nılan sembollerin o toplum/kültür bütünü içindeki bireylere ne ifade cttiğiyle ilgili ola*rak kullanılır. Terimin ayrıca modern felsefe*de de temel bir yeri vardır.

  Dil felsefesinde anlam, bir dönemde genel olarak kabul edildiği şekilde düşüncelerin bü*tünüdür. Bütün olarak cümleler olsun, mantık*sal olarak bölünebilir cümle parçaları olsun dil bilimsel ifadelerin duyurduğu, yöneldiği ya da çağrıştırdığı şeye anlam denir.

  Bir cümle*nin anlamı, unsurlarının sahip olduğu anla*mın bir işlevidir. Bir if adenin anlamı ise, onun söylem içindeki kullanımını belirleyen kural*lardır: Semantik kurallar onu (ifadeyi) nesne*lere, özelliklere, içinde bulunduğu durumlara bağlarken, cümlenin yapısıyla ilgili (sentaktik) kurallar onun diğer ifadelerle birleşme ihti*mallerini ve başka ifadelerle kurduğu mantık*sal ilişkileri belirler. Bir sözcüğün anlamını bil*mek, onun kullanım kurallarım bilmek demek*tir.

  Zira bir sözcüğün anlamı olması demek, onun bir konuşmacı Grup içerisinde bir kural*lar kümesine uygun olarak kullanılan bir prati-ği olması demektir. Bir sözcüğün, dünyadaki nesnelerle bağlantısını sağlayan kurallar yardı*mıyla anlamını tesbit etmek, bizzat bu nesne*lerin herhangi bir oyunun kurallarından daha fazla anlama sahip olduğu anlamına gelmez. Bununla birlikte, anlamın felsefesini yapan*lar, anlamlan tesbit etmek yönünde ya anlam*lı sözcüklerin kendisine gönderildiği normal nesnelerle ya da özel olarak görevlendirilmiş alışılmışın dışındaki varlıklarla ilgili zamanla kökleşmiş bir eğilime sahiptirler.

  Normal nes*neyi ya da bir terimin anlamına göndermede bulunan nesneleri esas alanlar, bir adın taşıyı*cısının onun anlamı olmadığı olgusunu gör*mezden gelirler: Aynı anlama gelmeyen iki ay*rı ad, aynı taşıyıcıya sahip olabilir. Terimlerin anlamları oldukları öne sürülen normal dışı nesneler arasında, “evrenseller” ve “kavram*lar” gibi soyut varlıklar olduğu gibi, imajlar gi*bi salt zihni varlıklar da vardır.
   
Yükleniyor...
- Anlam Nedir Forum Tarih
Feng Shui Nin Çincedeki Kelime Anlamı Nedir Sorun Cevaplayalım 26 Ocak 2016
Bendeniz Sözünde Geçen Bende'nin anlamı Nedir Sorun Cevaplayalım 21 Aralık 2015
Pastırma Yazı Nedir? Pastırma Yazının anlamı Haberler 20 Kasım 2015
Farsçadan dilimize geçen Şahane kelimesinin anlamı nedir Sorun Cevaplayalım 17 Kasım 2015